BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK - LU0438374513

Part suspendue
Performance en base 100 du 10/03/2015 au 27/01/2016
 
BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2016
97,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2016
97,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2016
97,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2016
97,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2016
97,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2016
97,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
97,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2016
96,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2016
97,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2016
97,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2016
96,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2016
96,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2016
96,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2016
97,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2016
98,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2016
98,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2016
98,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2016
98,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2016
98,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2016
98,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2016
98,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2016
99,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2016
99,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2016
99,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2016
98,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2016
98,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2016
98,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2015
98,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
98,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2015
98,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2015
98,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2015
98,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2015
98,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
98,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
98,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
98,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2015
97,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2015
98,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2015
98,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2015
98,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
98,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
98,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2015
97,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2015
98,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2015
97,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2015
98,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2015
98,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2015
98,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2015
98,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2015
98,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2015
99,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2015
99,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2015
99,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2015
99,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2015
99,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2015
99,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2015
102,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2015
101,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2015
102,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2015
102,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2015
102,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
102,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2015
102,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2015
102,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2015
102,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2015
102,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2015
102,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2015
102,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
102,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
101,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2015
101,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2015
101,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2015
101,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2015
101,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2015
101,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2015
101,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2015
100,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2015
101,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2015
101,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2015
101,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2015
101,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2015
101,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2015
101,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2015
100,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2015
101,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2015
100,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2015
99,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2015
99,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2015
99,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2015
99,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2015
99,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2015
99,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2015
99,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2015
99,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2015
99,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2015
99,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2015
99,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2015
98,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2015
97,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2015
97,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2015
97,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2015
97,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2015
97,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2015
97,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2015
96,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2015
96,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2015
96,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2015
96,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2015
96,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2015
96,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2015
96,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2015
96,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2015
97,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2015
96,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2015
96,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2015
95,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2015
95,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2015
95,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2015
96,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2015
95,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2015
95,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2015
95,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2015
96,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2015
96,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2015
96,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2015
95,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2015
97,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2015
97,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2015
97,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2015
96,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2015
96,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2015
96,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2015
96,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2015
96,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2015
96,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2015
96,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2015
96,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2015
96,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2015
96,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2015
97,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2015
97,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2015
97,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
97,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2015
97,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2015
97,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2015
97,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2015
97,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2015
96,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2015
96,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2015
97,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2015
97,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2015
97,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2015
97,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2015
97,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2015
95,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2015
95,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2015
94,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2015
96,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2015
96,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2015
96,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2015
97,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2015
98,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2015
98,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2015
98,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2015
98,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2015
98,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2015
98,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2015
98,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2015
98,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2015
99,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2015
99,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2015
99,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2015
99,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2015
99,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2015
99,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2015
100,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2015
100,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2015
100,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2015
99,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2015
99,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2015
99,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2015
100,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2015
99,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2015
99,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2015
98,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2015
99,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2015
99,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2015
99,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2015
100,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2015
100,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2015
100,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2015
100,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2015
100,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2015
100,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2015
100,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2015
100,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2015
100,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2015
99,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2015
99,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2015
98,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2015
98,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2015
98,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2015
99,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2015
99,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2015
99,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2015
99,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2015
99,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2015
99,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2015
99,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2015
98,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2015
98,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2015
98,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2015
98,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2015
98,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2015
98,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2015
98,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2015
98,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2015
98,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2015
98,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2015
97,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2015
97,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2015
97,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2015
97,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2015
96,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2015
97,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2015
97,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2015
97,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2015
97,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2015
97,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2015
97,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2015
98,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2015
97,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2015
98,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2015
98,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2015
99,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2015
99,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2015
99,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2015
98,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2015
98,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2015
99,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2015
101,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2015
101,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2015
101,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2015
101,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2015
101,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2015
101,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2015
101,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2015
101,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2015
101,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2015
101,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2015
101,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2015
100,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2015
100,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2015
100,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2015
98,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2015
98,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2015
98,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2015
98,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2015
98,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2015
98,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2015
99,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2015
100,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2015
99,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2015
99,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2015
99,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2015
99,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2015
98,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2015
99,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2015
100,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2015
99,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2015
99,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2015
99,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2015
99,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2015
100,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2015
101,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2015
102,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2015
102,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2015
102,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
102,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
102,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2015
102,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2015
102,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2015
102,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
102,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
102,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
102,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
103,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
103,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
103,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
103,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2015
103,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
103,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
103,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
102,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
101,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
101,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
100,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
100,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
100,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
100,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
100,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
101,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
101,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
100,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2015
100,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2015
100,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
100,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
99,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2015
99,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
99,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
99,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
100,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2015
100,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
100,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
100,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2015
100,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2015
100,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
100,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2015
101,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2015
101,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
101,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
101,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2015
101,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
100,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2015
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/01/2016
92,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/01/2016
92,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/01/2016
92,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/01/2016
92,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/01/2016
92,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/01/2016
92,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/01/2016
91,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/01/2016
91,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/01/2016
92,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/01/2016
92,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/01/2016
92,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/01/2016
92,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/01/2016
92,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/01/2016
92,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/01/2016
93,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/01/2016
93,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/01/2016
93,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/01/2016
93,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/01/2016
93,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/01/2016
93,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/01/2016
93,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/01/2016
94,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/01/2016
95,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/01/2016
94,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/01/2016
94,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/01/2016
94,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/01/2016
94,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/12/2015
94,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/12/2015
94,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/12/2015
94,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/12/2015
94,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/12/2015
94,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/12/2015
94,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/12/2015
94,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/12/2015
94,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/12/2015
94,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/12/2015
93,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/12/2015
94,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/12/2015
94,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/12/2015
94,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/12/2015
94,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/12/2015
94,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/12/2015
93,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/12/2015
93,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/12/2015
93,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/12/2015
93,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/12/2015
93,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/12/2015
93,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/12/2015
94,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/12/2015
95,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/12/2015
95,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/12/2015
96,34 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/12/2015
96,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/12/2015
96,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/12/2015
96,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/12/2015
97,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/12/2015
98,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/12/2015
98,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/11/2015
98,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/11/2015
98,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/11/2015
98,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/11/2015
98,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/11/2015
98,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/11/2015
98,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/11/2015
98,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/11/2015
98,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/11/2015
98,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/11/2015
98,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/11/2015
98,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/11/2015
98,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/11/2015
98,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/11/2015
97,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/11/2015
97,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/11/2015
97,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/11/2015
97,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/11/2015
97,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/11/2015
97,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/11/2015
97,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/11/2015
97,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/11/2015
97,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/11/2015
97,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/11/2015
97,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/11/2015
97,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/11/2015
97,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/11/2015
97,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/11/2015
96,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/11/2015
96,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/11/2015
95,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/10/2015
95,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/10/2015
95,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/10/2015
96,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/10/2015
95,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/10/2015
95,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/10/2015
96,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/10/2015
95,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/10/2015
95,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/10/2015
95,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/10/2015
94,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/10/2015
93,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/10/2015
93,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/10/2015
94,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/10/2015
94,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/10/2015
94,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/10/2015
94,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/10/2015
93,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/10/2015
93,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/10/2015
93,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/10/2015
93,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/10/2015
93,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/10/2015
93,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/10/2015
93,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/10/2015
93,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/10/2015
93,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/10/2015
93,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/10/2015
92,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/10/2015
92,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/10/2015
92,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/10/2015
92,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/10/2015
92,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/09/2015
91,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/09/2015
91,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/09/2015
92,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/09/2015
92,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/09/2015
92,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/09/2015
92,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/09/2015
91,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/09/2015
92,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/09/2015
93,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/09/2015
93,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/09/2015
92,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/09/2015
92,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/09/2015
92,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/09/2015
92,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/09/2015
93,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/09/2015
92,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/09/2015
92,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/09/2015
92,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/09/2015
92,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/09/2015
92,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/09/2015
93,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/09/2015
93,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/09/2015
93,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/09/2015
93,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/09/2015
93,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/09/2015
93,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/09/2015
93,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/09/2015
93,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/09/2015
93,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/09/2015
93,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/08/2015
94,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/08/2015
93,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/08/2015
93,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/08/2015
93,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/08/2015
93,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/08/2015
92,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/08/2015
91,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/08/2015
92,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/08/2015
93,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/08/2015
93,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/08/2015
93,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/08/2015
94,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/08/2015
96,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/08/2015
96,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/08/2015
96,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/08/2015
96,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/08/2015
96,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/08/2015
96,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/08/2015
96,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/08/2015
96,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/08/2015
96,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/08/2015
97,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/08/2015
97,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/08/2015
97,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/08/2015
97,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/08/2015
98,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/08/2015
98,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/08/2015
98,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/08/2015
98,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/08/2015
98,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/08/2015
98,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/07/2015
98,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/07/2015
98,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/07/2015
97,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/07/2015
97,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/07/2015
97,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/07/2015
98,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/07/2015
98,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/07/2015
98,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/07/2015
98,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/07/2015
99,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/07/2015
100,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/07/2015
100,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/07/2015
100,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/07/2015
100,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/07/2015
100,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/07/2015
100,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/07/2015
99,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/07/2015
99,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/07/2015
99,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/07/2015
98,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/07/2015
98,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/07/2015
98,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/07/2015
98,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/07/2015
98,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/07/2015
99,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/07/2015
99,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/07/2015
98,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/07/2015
98,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/07/2015
98,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/07/2015
98,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/07/2015
98,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/06/2015
98,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/06/2015
98,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/06/2015
98,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/06/2015
98,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/06/2015
98,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/06/2015
98,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/06/2015
98,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/06/2015
97,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/06/2015
97,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/06/2015
97,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/06/2015
97,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/06/2015
97,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/06/2015
96,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/06/2015
97,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/06/2015
97,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/06/2015
97,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/06/2015
97,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/06/2015
97,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/06/2015
97,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/06/2015
97,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/06/2015
97,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/06/2015
97,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/06/2015
98,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/06/2015
98,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/06/2015
98,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/06/2015
98,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/06/2015
97,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/06/2015
99,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/06/2015
100,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/06/2015
101,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/05/2015
101,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/05/2015
101,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/05/2015
101,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/05/2015
101,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/05/2015
101,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/05/2015
101,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/05/2015
101,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/05/2015
100,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/05/2015
100,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/05/2015
100,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/05/2015
100,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/05/2015
100,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/05/2015
100,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/05/2015
99,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/05/2015
99,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/05/2015
99,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/05/2015
99,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/05/2015
99,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/05/2015
99,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/05/2015
99,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/05/2015
100,34 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/05/2015
99,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/05/2015
99,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/05/2015
99,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/05/2015
99,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/05/2015
99,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/05/2015
100,34 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/05/2015
100,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/05/2015
100,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/05/2015
100,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/05/2015
100,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/04/2015
100,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/04/2015
101,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/04/2015
102,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/04/2015
103,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/04/2015
102,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/04/2015
102,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/04/2015
102,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/04/2015
103,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/04/2015
103,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/04/2015
103,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/04/2015
103,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/04/2015
102,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/04/2015
102,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/04/2015
102,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/04/2015
103,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/04/2015
104,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/04/2015
104,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/04/2015
104,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/04/2015
104,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/04/2015
104,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/04/2015
104,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/04/2015
103,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/04/2015
102,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/04/2015
101,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/04/2015
101,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/04/2015
101,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/04/2015
101,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/04/2015
101,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/04/2015
101,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/04/2015
101,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/03/2015
101,34 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/03/2015
100,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/03/2015
100,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/03/2015
100,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/03/2015
100,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/03/2015
100,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/03/2015
100,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/03/2015
100,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/03/2015
100,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/03/2015
100,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/03/2015
100,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/03/2015
100,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/03/2015
100,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/03/2015
100,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/03/2015
100,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/03/2015
101,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/03/2015
101,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/03/2015
101,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/03/2015
101,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/03/2015
101,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/03/2015
101,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/03/2015
100,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/03/2015
100,00 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
27/01/2016
77,48 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
26/01/2016
76,74 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
25/01/2016
76,88 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
24/01/2016
77,18 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
23/01/2016
77,18 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
22/01/2016
77,18 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
21/01/2016
73,95 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
20/01/2016
73,80 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
19/01/2016
74,89 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
18/01/2016
74,12 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
17/01/2016
75,16 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
16/01/2016
75,16 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
15/01/2016
75,16 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
14/01/2016
75,89 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
13/01/2016
76,49 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
12/01/2016
75,21 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
11/01/2016
74,77 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
10/01/2016
75,54 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
09/01/2016
75,54 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
08/01/2016
75,54 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
07/01/2016
75,74 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
06/01/2016
76,51 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
05/01/2016
77,49 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
04/01/2016
76,80 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
03/01/2016
78,05 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
02/01/2016
78,05 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
01/01/2016
78,05 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
31/12/2015
78,05 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
30/12/2015
77,89 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
29/12/2015
79,61 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
28/12/2015
79,13 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
27/12/2015
79,13 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
26/12/2015
79,13 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
25/12/2015
79,13 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
24/12/2015
79,13 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
23/12/2015
79,13 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
22/12/2015
78,68 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
21/12/2015
78,75 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
20/12/2015
79,32 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
19/12/2015
79,32 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
18/12/2015
79,32 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
17/12/2015
78,80 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
16/12/2015
78,12 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
15/12/2015
78,61 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
14/12/2015
77,02 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
13/12/2015
77,10 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
12/12/2015
77,10 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
11/12/2015
77,10 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
10/12/2015
80,00 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
09/12/2015
80,68 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
08/12/2015
80,10 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
07/12/2015
82,55 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
06/12/2015
84,40 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
05/12/2015
84,40 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
04/12/2015
84,40 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
03/12/2015
85,02 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
02/12/2015
85,12 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
01/12/2015
84,75 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
30/11/2015
84,18 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
29/11/2015
85,21 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
28/11/2015
85,21 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
27/11/2015
85,21 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
26/11/2015
85,63 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
25/11/2015
86,00 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
24/11/2015
86,26 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
23/11/2015
86,60 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
22/11/2015
86,81 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
21/11/2015
86,81 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
20/11/2015
86,81 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
19/11/2015
85,87 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
18/11/2015
84,72 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
17/11/2015
84,54 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
16/11/2015
83,63 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
15/11/2015
83,45 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
14/11/2015
83,45 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
13/11/2015
83,45 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
12/11/2015
83,95 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
11/11/2015
85,34 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
10/11/2015
84,40 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
09/11/2015
84,16 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
08/11/2015
84,52 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
07/11/2015
84,52 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
06/11/2015
84,52 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
05/11/2015
85,63 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
04/11/2015
85,70 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
03/11/2015
85,90 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
02/11/2015
85,54 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
01/11/2015
84,61 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
31/10/2015
84,61 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
30/10/2015
84,61 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
29/10/2015
84,26 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
28/10/2015
85,00 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
27/10/2015
84,91 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
26/10/2015
86,69 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
25/10/2015
86,47 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
24/10/2015
86,47 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
23/10/2015
86,47 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
22/10/2015
86,01 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
21/10/2015
85,74 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
20/10/2015
86,89 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
19/10/2015
87,66 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
18/10/2015
88,18 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
17/10/2015
88,18 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
16/10/2015
88,18 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
15/10/2015
87,89 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
14/10/2015
86,93 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
13/10/2015
86,52 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
12/10/2015
88,47 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
11/10/2015
88,45 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
10/10/2015
88,45 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
09/10/2015
88,45 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
08/10/2015
87,06 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
07/10/2015
86,67 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
06/10/2015
84,20 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
05/10/2015
83,28 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
04/10/2015
81,92 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
03/10/2015
81,92 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
02/10/2015
81,92 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
01/10/2015
81,14 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
30/09/2015
80,28 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
29/09/2015
79,06 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
28/09/2015
78,88 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
27/09/2015
80,28 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
26/09/2015
80,28 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
25/09/2015
80,28 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
24/09/2015
79,80 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
23/09/2015
82,07 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
22/09/2015
83,08 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
21/09/2015
84,13 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
20/09/2015
84,65 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
19/09/2015
84,65 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
18/09/2015
84,65 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
17/09/2015
84,17 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
16/09/2015
84,09 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
15/09/2015
83,16 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
14/09/2015
83,01 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
13/09/2015
82,68 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
12/09/2015
82,68 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
11/09/2015
82,68 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
10/09/2015
83,30 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
09/09/2015
83,43 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
08/09/2015
82,86 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
07/09/2015
81,95 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
06/09/2015
83,50 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
05/09/2015
83,50 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
04/09/2015
83,50 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
03/09/2015
83,66 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
02/09/2015
83,38 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
01/09/2015
83,92 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
31/08/2015
84,97 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
30/08/2015
84,97 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
29/08/2015
84,97 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
28/08/2015
84,97 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
27/08/2015
84,15 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
26/08/2015
82,22 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
25/08/2015
83,95 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
24/08/2015
84,37 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
23/08/2015
85,94 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
22/08/2015
85,94 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
21/08/2015
85,94 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
20/08/2015
86,91 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
19/08/2015
87,60 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
18/08/2015
88,22 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
17/08/2015
88,68 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
16/08/2015
89,11 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
15/08/2015
89,11 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
14/08/2015
89,11 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
13/08/2015
89,84 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
12/08/2015
90,22 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
11/08/2015
90,03 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
10/08/2015
90,81 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
09/08/2015
90,52 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
08/08/2015
90,52 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
07/08/2015
90,52 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
06/08/2015
90,35 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
05/08/2015
91,08 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
04/08/2015
91,64 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
03/08/2015
91,79 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
02/08/2015
92,29 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
01/08/2015
92,29 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
31/07/2015
92,29 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
30/07/2015
92,81 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
29/07/2015
92,64 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
28/07/2015
91,98 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
27/07/2015
91,95 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
26/07/2015
92,76 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
25/07/2015
92,76 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
24/07/2015
92,76 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
23/07/2015
93,78 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
22/07/2015
94,91 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
21/07/2015
95,08 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
20/07/2015
95,13 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
19/07/2015
95,63 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
18/07/2015
95,63 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
17/07/2015
95,63 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
16/07/2015
96,01 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
15/07/2015
95,00 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
14/07/2015
94,68 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
13/07/2015
95,14 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
12/07/2015
95,09 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
11/07/2015
95,09 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
10/07/2015
95,09 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
09/07/2015
93,21 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
08/07/2015
92,55 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
07/07/2015
94,31 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
06/07/2015
94,62 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
05/07/2015
95,62 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
04/07/2015
95,62 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
03/07/2015
95,62 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
02/07/2015
96,41 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
01/07/2015
96,72 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
30/06/2015
96,38 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
29/06/2015
95,83 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
28/06/2015
96,76 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
27/06/2015
96,76 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
26/06/2015
96,76 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
25/06/2015
97,43 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
24/06/2015
97,28 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
23/06/2015
98,23 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
22/06/2015
98,23 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
21/06/2015
96,61 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
20/06/2015
96,61 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
19/06/2015
96,61 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
18/06/2015
96,70 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
17/06/2015
96,85 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
16/06/2015
96,97 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
15/06/2015
97,18 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
14/06/2015
97,56 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
13/06/2015
97,56 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
12/06/2015
97,56 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
11/06/2015
96,51 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
10/06/2015
97,79 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
09/06/2015
96,39 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
08/06/2015
95,15 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
07/06/2015
95,89 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
06/06/2015
95,89 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
05/06/2015
95,89 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
04/06/2015
97,72 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
03/06/2015
98,29 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
02/06/2015
98,96 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
01/06/2015
98,30 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
31/05/2015
100,76 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
30/05/2015
100,76 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
29/05/2015
100,76 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
28/05/2015
101,24 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
27/05/2015
102,06 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
26/05/2015
103,08 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
25/05/2015
104,16 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
24/05/2015
104,16 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
23/05/2015
104,16 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
22/05/2015
104,16 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
21/05/2015
104,39 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
20/05/2015
104,71 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
19/05/2015
105,35 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
18/05/2015
105,66 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
17/05/2015
106,36 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
16/05/2015
106,36 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
15/05/2015
106,36 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
14/05/2015
105,24 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
13/05/2015
105,24 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
12/05/2015
103,97 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
11/05/2015
103,71 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
10/05/2015
104,85 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
09/05/2015
104,85 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
08/05/2015
104,85 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
07/05/2015
104,61 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
06/05/2015
104,33 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
05/05/2015
103,59 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
04/05/2015
105,12 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
03/05/2015
105,12 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
02/05/2015
105,12 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
01/05/2015
105,12 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
30/04/2015
105,12 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
29/04/2015
106,07 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
28/04/2015
105,66 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
27/04/2015
104,37 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
26/04/2015
102,93 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
25/04/2015
102,93 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
24/04/2015
102,93 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
23/04/2015
102,25 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
22/04/2015
102,96 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
21/04/2015
103,59 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
20/04/2015
103,28 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
19/04/2015
104,03 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
18/04/2015
104,03 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
17/04/2015
104,03 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
16/04/2015
104,67 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
15/04/2015
103,46 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
14/04/2015
103,07 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
13/04/2015
102,02 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
12/04/2015
101,86 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
11/04/2015
101,86 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
10/04/2015
101,86 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
09/04/2015
101,60 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
08/04/2015
101,77 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
07/04/2015
100,83 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
06/04/2015
100,93 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
05/04/2015
100,93 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
04/04/2015
100,93 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
03/04/2015
100,93 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
02/04/2015
100,93 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
01/04/2015
100,32 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
31/03/2015
99,34 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
30/03/2015
99,61 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
29/03/2015
100,01 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
28/03/2015
100,01 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
27/03/2015
100,01 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
26/03/2015
101,08 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
25/03/2015
101,79 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
24/03/2015
101,82 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
23/03/2015
101,07 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
22/03/2015
99,32 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
21/03/2015
99,32 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
20/03/2015
99,32 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
19/03/2015
99,26 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
18/03/2015
95,81 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
17/03/2015
96,73 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
16/03/2015
97,60 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
15/03/2015
98,15 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
14/03/2015
98,15 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
13/03/2015
98,15 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
12/03/2015
99,69 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
11/03/2015
98,68 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
10/03/2015
98,61 BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK
09/03/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Indicateurs avancés indisponibles.
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
BLUEBAY EMMKTLOCCCY R-NOK NOK -22,52-19,10-
Oblig. Pays Emerg. Monde -7,25-9,30-
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus -2,16-9,18-

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 22 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus