29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT - FR0010902726

Performance en base 100 du 25/04/2015 au 24/04/2018
 
29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
 
Alloc Flexible Prudent Europe
 
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/04/2018
100,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/04/2018
100,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/04/2018
100,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/04/2018
100,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/04/2018
100,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/04/2018
100,74 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/04/2018
101,03 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/04/2018
101,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/04/2018
100,76 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/04/2018
100,90 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/04/2018
100,90 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/04/2018
100,90 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/04/2018
100,80 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/04/2018
100,68 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/04/2018
100,66 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/04/2018
100,58 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/04/2018
100,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/04/2018
100,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/04/2018
100,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/04/2018
100,44 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/04/2018
100,11 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/04/2018
100,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/04/2018
100,27 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/04/2018
100,21 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/03/2018
100,21 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/03/2018
100,20 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/03/2018
100,20 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/03/2018
99,99 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/03/2018
99,92 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/03/2018
99,55 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/03/2018
99,71 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/03/2018
99,71 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/03/2018
99,71 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/03/2018
99,95 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/03/2018
100,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/03/2018
100,11 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/03/2018
99,99 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/03/2018
100,09 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/03/2018
100,09 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/03/2018
100,09 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/03/2018
99,98 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/03/2018
99,78 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/03/2018
99,74 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/03/2018
99,92 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/03/2018
99,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/03/2018
99,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/03/2018
99,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/03/2018
99,50 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/03/2018
99,25 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/03/2018
99,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/03/2018
99,24 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/03/2018
98,92 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/03/2018
98,92 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/03/2018
98,92 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/03/2018
99,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/02/2018
99,76 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/02/2018
99,76 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/02/2018
99,96 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/02/2018
99,83 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/02/2018
99,83 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/02/2018
99,83 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/02/2018
99,69 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/02/2018
99,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/02/2018
99,56 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/02/2018
99,29 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/02/2018
99,56 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/02/2018
99,56 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/02/2018
99,56 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/02/2018
99,03 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/02/2018
99,07 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/02/2018
98,75 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/02/2018
99,02 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/02/2018
98,68 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/02/2018
98,68 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/02/2018
98,68 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/02/2018
99,22 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/02/2018
99,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/02/2018
99,23 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/02/2018
99,63 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/02/2018
99,99 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/02/2018
99,99 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/02/2018
99,99 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/02/2018
100,73 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/01/2018
100,84 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/01/2018
100,83 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/01/2018
101,04 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/01/2018
101,31 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/01/2018
101,31 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/01/2018
101,31 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/01/2018
101,48 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/01/2018
101,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/01/2018
101,81 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/01/2018
101,66 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/01/2018
101,37 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/01/2018
101,37 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/01/2018
101,37 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/01/2018
101,28 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/01/2018
101,34 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/01/2018
101,22 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/01/2018
101,05 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/01/2018
101,12 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/01/2018
101,12 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/01/2018
101,12 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/01/2018
101,01 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/01/2018
101,24 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/01/2018
101,47 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/01/2018
101,56 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/01/2018
101,28 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/01/2018
101,28 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/01/2018
101,28 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/01/2018
101,01 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/01/2018
100,75 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/01/2018
100,46 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/01/2018
100,81 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/12/2017
100,81 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/12/2017
100,80 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/12/2017
100,80 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/12/2017
100,86 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/12/2017
101,08 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/12/2017
100,94 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/12/2017
100,92 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/12/2017
100,92 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/12/2017
100,92 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/12/2017
100,92 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/12/2017
100,92 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/12/2017
100,86 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/12/2017
101,18 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/12/2017
101,72 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/12/2017
101,25 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/12/2017
101,25 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/12/2017
101,25 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/12/2017
101,27 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/12/2017
101,47 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/12/2017
101,45 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/12/2017
101,43 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/12/2017
101,42 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/12/2017
101,42 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/12/2017
101,42 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/12/2017
101,26 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/12/2017
101,18 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/12/2017
101,12 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/12/2017
101,09 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/12/2017
100,97 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/12/2017
100,97 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/12/2017
100,97 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/11/2017
101,01 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/11/2017
100,84 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/11/2017
100,73 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/11/2017
100,59 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/11/2017
100,84 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/11/2017
100,84 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/11/2017
100,84 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/11/2017
100,84 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/11/2017
100,95 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/11/2017
100,98 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/11/2017
100,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/11/2017
100,35 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/11/2017
100,35 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/11/2017
100,35 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/11/2017
100,42 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/11/2017
100,10 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/11/2017
100,28 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/11/2017
100,46 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/11/2017
100,70 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/11/2017
100,70 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/11/2017
100,70 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/11/2017
100,89 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/11/2017
101,49 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/11/2017
101,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/11/2017
101,50 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/11/2017
101,19 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/11/2017
101,19 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/11/2017
101,19 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/11/2017
101,21 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/11/2017
101,42 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/10/2017
101,32 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/10/2017
101,13 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/10/2017
100,80 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/10/2017
100,80 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/10/2017
100,80 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/10/2017
100,35 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/10/2017
100,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/10/2017
100,15 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/10/2017
100,50 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/10/2017
100,23 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/10/2017
100,23 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/10/2017
100,23 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/10/2017
100,44 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/10/2017
100,61 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/10/2017
100,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/10/2017
100,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/10/2017
100,52 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/10/2017
100,52 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/10/2017
100,52 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/10/2017
100,07 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/10/2017
100,07 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/10/2017
100,15 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/10/2017
100,12 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/10/2017
99,97 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/10/2017
99,97 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/10/2017
99,97 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/10/2017
100,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/10/2017
100,09 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/10/2017
100,17 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/10/2017
100,24 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/10/2017
100,16 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/09/2017
100,16 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/09/2017
100,15 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/09/2017
99,99 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/09/2017
99,93 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/09/2017
100,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/09/2017
100,02 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/09/2017
99,74 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/09/2017
99,74 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/09/2017
99,74 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/09/2017
99,80 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/09/2017
99,71 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/09/2017
99,70 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/09/2017
99,70 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/09/2017
99,66 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/09/2017
99,66 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/09/2017
99,66 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/09/2017
99,73 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/09/2017
99,56 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/09/2017
99,75 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/09/2017
99,76 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/09/2017
99,50 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/09/2017
99,50 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/09/2017
99,50 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/09/2017
99,68 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/09/2017
99,39 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/09/2017
99,43 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/09/2017
99,17 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/09/2017
99,19 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/09/2017
99,19 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/09/2017
99,19 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/08/2017
99,28 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/08/2017
98,94 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/08/2017
98,74 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/08/2017
99,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/08/2017
99,17 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/08/2017
99,17 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/08/2017
99,17 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/08/2017
99,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/08/2017
99,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/08/2017
99,14 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/08/2017
99,16 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/08/2017
99,14 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/08/2017
99,14 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/08/2017
99,14 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/08/2017
99,34 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/08/2017
99,35 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/08/2017
99,16 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/08/2017
99,32 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/08/2017
99,19 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/08/2017
99,19 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/08/2017
99,19 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/08/2017
99,41 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/08/2017
99,59 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/08/2017
99,37 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/08/2017
99,53 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/08/2017
99,31 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/08/2017
99,31 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/08/2017
99,31 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/08/2017
99,38 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/08/2017
99,31 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/08/2017
99,42 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/07/2017
99,14 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/07/2017
99,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/07/2017
99,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/07/2017
99,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/07/2017
99,29 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/07/2017
99,26 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/07/2017
99,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/07/2017
99,25 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/07/2017
99,25 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/07/2017
99,25 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/07/2017
99,25 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/07/2017
99,65 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/07/2017
99,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/07/2017
99,26 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/07/2017
99,52 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/07/2017
99,49 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/07/2017
99,49 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/07/2017
99,49 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/07/2017
99,23 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/07/2017
99,18 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/07/2017
98,64 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/07/2017
98,90 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/07/2017
98,60 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/07/2017
98,60 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/07/2017
98,60 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/07/2017
98,79 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/07/2017
99,39 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/07/2017
99,32 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/07/2017
99,34 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/07/2017
99,10 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/07/2017
99,10 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/06/2017
99,10 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/06/2017
99,29 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/06/2017
100,02 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/06/2017
100,09 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/06/2017
100,74 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/06/2017
100,65 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/06/2017
100,65 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/06/2017
100,65 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/06/2017
100,65 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/06/2017
100,64 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/06/2017
100,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/06/2017
100,72 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/06/2017
100,59 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/06/2017
100,59 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/06/2017
100,59 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/06/2017
100,31 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/06/2017
100,76 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/06/2017
100,42 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/06/2017
100,29 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/06/2017
100,54 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/06/2017
100,54 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/06/2017
100,54 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/06/2017
100,52 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/06/2017
100,58 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/06/2017
100,45 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/06/2017
100,47 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/06/2017
100,58 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/06/2017
100,58 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/06/2017
100,58 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/06/2017
100,43 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/05/2017
100,45 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/05/2017
100,48 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/05/2017
100,47 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/05/2017
100,36 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/05/2017
100,36 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/05/2017
100,36 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/05/2017
100,41 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/05/2017
100,32 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/05/2017
100,33 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/05/2017
100,22 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/05/2017
100,41 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/05/2017
100,41 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/05/2017
100,41 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/05/2017
100,30 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/05/2017
100,38 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/05/2017
100,47 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/05/2017
100,48 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/05/2017
100,72 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/05/2017
100,72 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/05/2017
100,72 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/05/2017
100,39 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/05/2017
100,61 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/05/2017
100,44 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/05/2017
100,34 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/05/2017
100,44 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/05/2017
100,44 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/05/2017
100,44 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/05/2017
100,29 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/05/2017
100,21 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/05/2017
100,17 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/05/2017
100,01 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/04/2017
100,01 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/04/2017
100,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/04/2017
100,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/04/2017
100,13 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/04/2017
99,93 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/04/2017
99,84 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/04/2017
99,93 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/04/2017
99,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/04/2017
99,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/04/2017
99,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/04/2017
99,63 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/04/2017
99,59 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/04/2017
99,66 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/04/2017
99,80 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/04/2017
99,64 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/04/2017
99,64 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/04/2017
99,64 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/04/2017
99,64 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/04/2017
99,73 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/04/2017
99,65 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/04/2017
99,61 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/04/2017
99,49 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/04/2017
99,49 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/04/2017
99,49 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/04/2017
99,40 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/04/2017
99,29 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/04/2017
99,38 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/04/2017
99,23 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/04/2017
99,16 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/04/2017
99,16 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/03/2017
99,16 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/03/2017
99,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/03/2017
98,79 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/03/2017
98,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/03/2017
98,32 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/03/2017
98,37 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/03/2017
98,37 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/03/2017
98,37 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/03/2017
98,37 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/03/2017
98,18 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/03/2017
98,04 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/03/2017
98,11 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/03/2017
98,17 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/03/2017
98,17 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/03/2017
98,17 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/03/2017
98,12 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/03/2017
98,04 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/03/2017
97,68 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/03/2017
97,71 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/03/2017
97,59 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/03/2017
97,59 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/03/2017
97,59 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/03/2017
97,86 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/03/2017
97,94 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/03/2017
98,18 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/03/2017
98,24 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/03/2017
98,43 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/03/2017
98,43 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/03/2017
98,43 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/03/2017
98,64 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/03/2017
98,73 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/02/2017
98,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/02/2017
98,59 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/02/2017
98,51 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/02/2017
98,51 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/02/2017
98,51 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/02/2017
98,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/02/2017
98,40 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/02/2017
98,21 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/02/2017
98,08 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/02/2017
97,93 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/02/2017
97,93 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/02/2017
97,93 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/02/2017
97,95 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/02/2017
97,84 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/02/2017
97,65 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/02/2017
97,80 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/02/2017
97,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/02/2017
97,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/02/2017
97,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/02/2017
97,73 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/02/2017
97,58 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/02/2017
97,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/02/2017
96,89 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/02/2017
97,14 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/02/2017
97,14 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/02/2017
97,14 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/02/2017
96,91 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/02/2017
96,86 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/01/2017
96,93 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/01/2017
97,09 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/01/2017
97,29 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/01/2017
97,29 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/01/2017
97,29 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/01/2017
97,24 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/01/2017
97,41 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/01/2017
97,32 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/01/2017
97,33 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/01/2017
97,16 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/01/2017
97,16 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/01/2017
97,16 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/01/2017
97,20 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/01/2017
97,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/01/2017
97,65 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/01/2017
97,38 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/01/2017
97,48 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/01/2017
97,48 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/01/2017
97,48 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/01/2017
97,48 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/01/2017
97,60 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/01/2017
97,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/01/2017
97,56 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/01/2017
97,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/01/2017
97,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/01/2017
97,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/01/2017
98,14 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/01/2017
98,03 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/01/2017
98,05 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/01/2017
98,37 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/01/2017
98,08 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/12/2016
98,08 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/12/2016
98,08 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/12/2016
98,12 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/12/2016
98,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/12/2016
97,95 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/12/2016
97,82 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/12/2016
97,82 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/12/2016
97,82 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/12/2016
97,82 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/12/2016
97,72 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/12/2016
97,94 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/12/2016
97,78 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/12/2016
97,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/12/2016
97,47 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/12/2016
97,47 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/12/2016
97,47 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/12/2016
97,26 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/12/2016
97,42 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/12/2016
97,33 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/12/2016
96,73 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/12/2016
96,95 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/12/2016
96,95 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/12/2016
96,95 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/12/2016
96,36 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/12/2016
96,55 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/12/2016
96,22 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/12/2016
96,07 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/12/2016
96,13 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/12/2016
96,13 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/12/2016
96,13 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/12/2016
95,91 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/11/2016
96,09 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/11/2016
96,26 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/11/2016
95,98 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/11/2016
96,07 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/11/2016
96,07 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/11/2016
96,07 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/11/2016
96,10 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/11/2016
95,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/11/2016
96,01 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/11/2016
95,87 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/11/2016
95,53 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/11/2016
95,53 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/11/2016
95,53 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/11/2016
95,74 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/11/2016
95,59 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/11/2016
95,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/11/2016
95,25 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/11/2016
95,51 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/11/2016
95,51 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/11/2016
95,51 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/11/2016
95,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/11/2016
96,20 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/11/2016
95,96 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/11/2016
95,90 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/11/2016
95,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/11/2016
95,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/11/2016
95,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/11/2016
95,76 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/11/2016
95,71 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/11/2016
95,70 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/10/2016
96,19 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/10/2016
96,22 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/10/2016
96,22 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/10/2016
96,22 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/10/2016
96,35 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/10/2016
96,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/10/2016
97,15 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/10/2016
97,27 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/10/2016
97,33 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/10/2016
97,33 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/10/2016
97,33 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/10/2016
97,24 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/10/2016
97,17 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/10/2016
97,04 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/10/2016
96,43 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/10/2016
96,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/10/2016
96,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/10/2016
96,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/10/2016
96,45 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/10/2016
96,54 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/10/2016
96,78 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/10/2016
96,91 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/10/2016
97,03 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/10/2016
97,03 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/10/2016
97,03 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/10/2016
97,46 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/10/2016
97,71 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/10/2016
98,28 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/10/2016
98,13 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/10/2016
98,49 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/10/2016
98,49 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/09/2016
98,49 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/09/2016
98,40 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/09/2016
98,46 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/09/2016
98,29 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/09/2016
98,13 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/09/2016
98,43 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/09/2016
98,43 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/09/2016
98,43 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/09/2016
98,76 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/09/2016
97,87 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/09/2016
97,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/09/2016
97,71 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/09/2016
97,36 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/09/2016
97,36 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/09/2016
97,36 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/09/2016
97,59 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/09/2016
97,61 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/09/2016
97,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/09/2016
98,01 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/09/2016
98,19 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/09/2016
98,19 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/09/2016
98,19 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/09/2016
98,99 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/09/2016
99,55 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/09/2016
99,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/09/2016
99,26 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/09/2016
99,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/09/2016
99,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/09/2016
99,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/09/2016
98,84 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/08/2016
98,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/08/2016
98,88 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/08/2016
98,72 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/08/2016
98,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/08/2016
98,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/08/2016
98,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/08/2016
98,55 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/08/2016
98,86 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/08/2016
98,66 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/08/2016
98,41 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/08/2016
98,09 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/08/2016
98,09 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/08/2016
98,09 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/08/2016
98,60 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/08/2016
98,18 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/08/2016
98,22 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/08/2016
98,72 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/08/2016
98,95 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/08/2016
98,95 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/08/2016
98,95 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/08/2016
99,04 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/08/2016
98,74 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/08/2016
98,75 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/08/2016
98,35 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/08/2016
98,12 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/08/2016
98,12 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/08/2016
98,12 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/08/2016
98,10 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/08/2016
97,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/08/2016
97,60 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/08/2016
98,09 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/07/2016
98,53 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/07/2016
98,52 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/07/2016
98,52 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/07/2016
97,96 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/07/2016
98,28 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/07/2016
97,88 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/07/2016
97,93 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/07/2016
97,69 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/07/2016
97,69 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/07/2016
97,69 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/07/2016
97,76 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/07/2016
97,79 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/07/2016
97,49 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/07/2016
97,74 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/07/2016
97,38 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/07/2016
97,38 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/07/2016
97,38 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/07/2016
97,69 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/07/2016
97,73 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/07/2016
97,42 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/07/2016
97,24 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/07/2016
96,80 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/07/2016
96,80 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/07/2016
96,80 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/07/2016
96,23 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/07/2016
96,07 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/07/2016
96,46 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/07/2016
96,93 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/07/2016
97,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/07/2016
97,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/07/2016
97,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/06/2016
96,79 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/06/2016
96,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/06/2016
95,47 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/06/2016
94,66 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/06/2016
95,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/06/2016
95,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/06/2016
95,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/06/2016
97,52 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/06/2016
97,26 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/06/2016
97,14 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/06/2016
97,03 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/06/2016
96,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/06/2016
96,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/06/2016
96,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/06/2016
95,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/06/2016
95,90 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/06/2016
95,53 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/06/2016
96,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/06/2016
96,53 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/06/2016
96,53 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/06/2016
96,53 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/06/2016
97,13 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/06/2016
97,27 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/06/2016
97,35 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/06/2016
96,85 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/06/2016
97,26 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/06/2016
97,26 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/06/2016
97,26 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/06/2016
96,94 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/06/2016
96,86 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/05/2016
97,10 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/05/2016
97,32 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/05/2016
97,28 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/05/2016
97,28 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/05/2016
97,28 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/05/2016
97,33 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/05/2016
97,28 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/05/2016
96,64 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/05/2016
95,84 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/05/2016
96,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/05/2016
96,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/05/2016
96,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/05/2016
95,84 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/05/2016
96,02 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/05/2016
95,85 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/05/2016
95,69 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/05/2016
95,59 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/05/2016
95,59 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/05/2016
95,59 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/05/2016
95,51 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/05/2016
95,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/05/2016
95,83 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/05/2016
95,46 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/05/2016
95,29 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/05/2016
95,29 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/05/2016
95,29 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/05/2016
95,26 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/05/2016
95,01 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/05/2016
95,29 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/05/2016
95,66 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/05/2016
95,71 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/04/2016
95,71 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/04/2016
95,70 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/04/2016
96,19 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/04/2016
96,09 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/04/2016
96,04 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/04/2016
96,07 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/04/2016
96,18 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/04/2016
96,18 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/04/2016
96,18 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/04/2016
96,07 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/04/2016
96,50 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/04/2016
96,34 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/04/2016
96,04 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/04/2016
95,97 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/04/2016
95,97 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/04/2016
95,97 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/04/2016
95,95 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/04/2016
95,90 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/04/2016
95,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/04/2016
95,21 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/04/2016
95,10 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/04/2016
95,10 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/04/2016
95,10 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/04/2016
94,81 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/04/2016
94,97 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/04/2016
94,83 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/04/2016
95,28 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/04/2016
94,90 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/04/2016
94,90 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/04/2016
94,90 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/03/2016
95,48 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/03/2016
95,82 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/03/2016
95,51 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/03/2016
95,33 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/03/2016
95,13 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/03/2016
95,13 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/03/2016
95,13 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/03/2016
95,13 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/03/2016
95,42 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/03/2016
95,49 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/03/2016
95,56 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/03/2016
95,73 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/03/2016
95,73 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/03/2016
95,73 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/03/2016
95,54 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/03/2016
95,26 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/03/2016
95,16 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/03/2016
95,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/03/2016
95,54 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/03/2016
95,54 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/03/2016
95,54 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/03/2016
95,15 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/03/2016
95,28 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/03/2016
95,29 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/03/2016
95,36 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/03/2016
95,38 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/03/2016
95,38 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/03/2016
95,38 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/03/2016
95,36 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/03/2016
95,28 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/03/2016
95,15 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/02/2016
94,93 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/02/2016
94,25 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/02/2016
94,25 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/02/2016
94,25 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/02/2016
94,01 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/02/2016
93,65 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/02/2016
94,14 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/02/2016
94,46 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/02/2016
93,99 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/02/2016
93,99 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/02/2016
93,99 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/02/2016
94,21 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/02/2016
93,87 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/02/2016
93,22 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/02/2016
93,54 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/02/2016
92,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/02/2016
92,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/02/2016
92,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/02/2016
92,15 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/02/2016
92,90 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/02/2016
92,64 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/02/2016
93,16 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/02/2016
93,64 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/02/2016
93,64 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/02/2016
93,64 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/02/2016
93,96 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/02/2016
94,63 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/02/2016
94,54 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/02/2016
95,02 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/01/2016
94,89 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/01/2016
94,88 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/01/2016
94,88 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/01/2016
94,38 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/01/2016
94,47 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/01/2016
94,51 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/01/2016
94,18 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/01/2016
94,31 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/01/2016
94,31 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/01/2016
94,31 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/01/2016
93,31 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/01/2016
92,85 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/01/2016
93,52 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/01/2016
93,28 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/01/2016
93,51 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/01/2016
93,51 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/01/2016
93,51 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/01/2016
94,05 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/01/2016
94,64 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/01/2016
94,30 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/01/2016
94,14 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/01/2016
94,42 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/01/2016
94,42 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/01/2016
94,42 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/01/2016
94,60 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/01/2016
95,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/01/2016
95,68 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/01/2016
95,24 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/01/2016
95,70 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/01/2016
95,70 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/01/2016
95,70 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/12/2015
95,70 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/12/2015
95,84 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/12/2015
95,94 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/12/2015
95,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/12/2015
95,89 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/12/2015
95,89 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/12/2015
95,89 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/12/2015
95,89 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/12/2015
95,79 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/12/2015
95,28 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/12/2015
95,71 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/12/2015
95,99 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/12/2015
95,99 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/12/2015
95,99 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/12/2015
96,05 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/12/2015
95,50 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/12/2015
95,37 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/12/2015
95,24 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/12/2015
95,97 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/12/2015
95,97 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/12/2015
95,97 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/12/2015
96,27 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/12/2015
96,29 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/12/2015
96,44 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/12/2015
97,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/12/2015
96,31 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/12/2015
96,31 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/12/2015
96,31 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/12/2015
97,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/12/2015
98,33 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/12/2015
98,44 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/11/2015
98,41 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/11/2015
98,42 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/11/2015
98,42 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/11/2015
98,42 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/11/2015
98,40 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/11/2015
98,09 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/11/2015
97,56 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/11/2015
97,83 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/11/2015
98,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/11/2015
98,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/11/2015
98,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/11/2015
98,04 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/11/2015
97,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/11/2015
97,55 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/11/2015
96,87 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/11/2015
96,61 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/11/2015
96,61 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/11/2015
96,61 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/11/2015
96,76 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/11/2015
97,09 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/11/2015
96,76 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/11/2015
96,41 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/11/2015
96,49 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/11/2015
96,49 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/11/2015
96,49 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/11/2015
96,98 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/11/2015
97,11 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/11/2015
97,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/11/2015
96,96 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/11/2015
97,13 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/10/2015
97,13 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/10/2015
97,12 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/10/2015
97,10 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/10/2015
97,27 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/10/2015
97,03 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/10/2015
97,20 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/10/2015
97,01 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/10/2015
97,01 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/10/2015
97,01 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/10/2015
96,26 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/10/2015
95,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/10/2015
95,34 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/10/2015
95,71 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/10/2015
95,69 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/10/2015
95,69 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/10/2015
95,69 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/10/2015
95,37 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/10/2015
95,15 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/10/2015
94,97 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/10/2015
95,36 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/10/2015
95,25 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/10/2015
95,25 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/10/2015
95,25 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/10/2015
95,39 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/10/2015
95,23 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/10/2015
95,21 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/10/2015
95,04 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/10/2015
94,79 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/10/2015
94,79 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/10/2015
94,79 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/10/2015
94,41 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/09/2015
94,20 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/09/2015
93,64 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/09/2015
93,84 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/09/2015
94,23 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/09/2015
94,23 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/09/2015
94,23 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/09/2015
93,86 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/09/2015
94,29 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/09/2015
94,42 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/09/2015
94,82 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/09/2015
94,65 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/09/2015
94,65 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/09/2015
94,65 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/09/2015
94,73 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/09/2015
94,97 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/09/2015
94,37 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/09/2015
94,50 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/09/2015
94,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/09/2015
94,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/09/2015
94,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/09/2015
95,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/09/2015
95,33 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/09/2015
95,04 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/09/2015
94,69 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/09/2015
94,51 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/09/2015
94,51 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/09/2015
94,51 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/09/2015
94,69 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/09/2015
94,05 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/09/2015
94,07 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/08/2015
94,87 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/08/2015
94,90 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/08/2015
94,90 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/08/2015
94,90 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/08/2015
94,76 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/08/2015
94,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/08/2015
94,39 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/08/2015
94,61 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/08/2015
95,66 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/08/2015
95,66 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/08/2015
95,66 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/08/2015
96,54 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/08/2015
97,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/08/2015
97,38 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/08/2015
97,38 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/08/2015
97,05 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/08/2015
97,05 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/08/2015
97,05 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/08/2015
97,32 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/08/2015
97,21 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/08/2015
97,88 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/08/2015
98,07 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/08/2015
97,94 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/08/2015
97,94 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/08/2015
97,94 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/08/2015
98,06 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/08/2015
98,17 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/08/2015
98,12 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/08/2015
98,24 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/08/2015
98,03 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/08/2015
98,03 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/07/2015
98,03 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/07/2015
97,76 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/07/2015
97,41 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/07/2015
97,20 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/07/2015
96,95 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/07/2015
97,54 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/07/2015
97,54 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/07/2015
97,54 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/07/2015
97,37 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/07/2015
97,69 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/07/2015
97,72 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/07/2015
98,07 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/07/2015
97,82 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/07/2015
97,82 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/07/2015
97,82 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/07/2015
97,68 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/07/2015
97,01 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/07/2015
96,66 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/07/2015
96,39 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/07/2015
95,74 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/07/2015
95,74 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/07/2015
95,74 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/07/2015
95,70 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/07/2015
95,34 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/07/2015
95,37 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/07/2015
95,48 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/07/2015
95,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/07/2015
95,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/07/2015
95,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/07/2015
95,62 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/07/2015
95,77 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/06/2015
95,50 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/06/2015
95,84 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/06/2015
96,21 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/06/2015
96,21 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/06/2015
96,21 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/06/2015
96,36 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/06/2015
96,44 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/06/2015
96,54 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/06/2015
96,19 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/06/2015
95,92 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/06/2015
95,92 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/06/2015
95,92 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/06/2015
95,58 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/06/2015
95,46 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/06/2015
95,67 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/06/2015
95,41 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/06/2015
95,99 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/06/2015
95,99 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/06/2015
95,99 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/06/2015
96,02 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/06/2015
95,50 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/06/2015
95,05 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/06/2015
95,55 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/06/2015
95,63 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/06/2015
95,63 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/06/2015
95,63 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/06/2015
96,08 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/06/2015
96,55 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/06/2015
97,26 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/06/2015
97,96 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/05/2015
98,08 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/05/2015
98,07 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/05/2015
98,07 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/05/2015
98,50 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/05/2015
98,65 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/05/2015
98,21 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/05/2015
98,40 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/05/2015
98,05 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/05/2015
98,05 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/05/2015
98,05 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/05/2015
98,24 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/05/2015
98,10 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/05/2015
97,88 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/05/2015
97,24 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/05/2015
97,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/05/2015
97,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/05/2015
97,57 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/05/2015
97,07 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/05/2015
97,34 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/05/2015
97,24 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/05/2015
98,02 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/05/2015
97,87 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/05/2015
97,87 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/05/2015
97,87 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/05/2015
96,52 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/05/2015
96,64 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/05/2015
97,05 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/05/2015
97,84 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/05/2015
97,86 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/05/2015
97,86 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/05/2015
97,86 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/04/2015
98,09 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/04/2015
98,85 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/04/2015
99,90 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/04/2015
100,31 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/04/2015
100,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/04/2015
100,00 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/04/2015
100,00 Alloc Flexible Prudent Europe
24/04/2018
101,72 Alloc Flexible Prudent Europe
23/04/2018
101,74 Alloc Flexible Prudent Europe
22/04/2018
101,72 Alloc Flexible Prudent Europe
21/04/2018
101,72 Alloc Flexible Prudent Europe
20/04/2018
101,72 Alloc Flexible Prudent Europe
19/04/2018
101,66 Alloc Flexible Prudent Europe
18/04/2018
101,67 Alloc Flexible Prudent Europe
17/04/2018
101,56 Alloc Flexible Prudent Europe
16/04/2018
101,38 Alloc Flexible Prudent Europe
15/04/2018
101,39 Alloc Flexible Prudent Europe
14/04/2018
101,39 Alloc Flexible Prudent Europe
13/04/2018
101,39 Alloc Flexible Prudent Europe
12/04/2018
101,28 Alloc Flexible Prudent Europe
11/04/2018
101,16 Alloc Flexible Prudent Europe
10/04/2018
101,22 Alloc Flexible Prudent Europe
09/04/2018
101,09 Alloc Flexible Prudent Europe
08/04/2018
101,06 Alloc Flexible Prudent Europe
07/04/2018
101,06 Alloc Flexible Prudent Europe
06/04/2018
101,06 Alloc Flexible Prudent Europe
05/04/2018
100,95 Alloc Flexible Prudent Europe
04/04/2018
100,57 Alloc Flexible Prudent Europe
03/04/2018
100,67 Alloc Flexible Prudent Europe
02/04/2018
100,74 Alloc Flexible Prudent Europe
01/04/2018
100,74 Alloc Flexible Prudent Europe
31/03/2018
100,74 Alloc Flexible Prudent Europe
30/03/2018
100,74 Alloc Flexible Prudent Europe
29/03/2018
100,74 Alloc Flexible Prudent Europe
28/03/2018
100,59 Alloc Flexible Prudent Europe
27/03/2018
100,55 Alloc Flexible Prudent Europe
26/03/2018
100,37 Alloc Flexible Prudent Europe
25/03/2018
100,52 Alloc Flexible Prudent Europe
24/03/2018
100,52 Alloc Flexible Prudent Europe
23/03/2018
100,52 Alloc Flexible Prudent Europe
22/03/2018
101,00 Alloc Flexible Prudent Europe
21/03/2018
101,30 Alloc Flexible Prudent Europe
20/03/2018
101,32 Alloc Flexible Prudent Europe
19/03/2018
101,33 Alloc Flexible Prudent Europe
18/03/2018
101,50 Alloc Flexible Prudent Europe
17/03/2018
101,50 Alloc Flexible Prudent Europe
16/03/2018
101,50 Alloc Flexible Prudent Europe
15/03/2018
101,45 Alloc Flexible Prudent Europe
14/03/2018
101,42 Alloc Flexible Prudent Europe
13/03/2018
101,53 Alloc Flexible Prudent Europe
12/03/2018
101,67 Alloc Flexible Prudent Europe
11/03/2018
101,58 Alloc Flexible Prudent Europe
10/03/2018
101,58 Alloc Flexible Prudent Europe
09/03/2018
101,58 Alloc Flexible Prudent Europe
08/03/2018
101,32 Alloc Flexible Prudent Europe
07/03/2018
101,10 Alloc Flexible Prudent Europe
06/03/2018
100,99 Alloc Flexible Prudent Europe
05/03/2018
100,85 Alloc Flexible Prudent Europe
04/03/2018
100,88 Alloc Flexible Prudent Europe
03/03/2018
100,88 Alloc Flexible Prudent Europe
02/03/2018
100,88 Alloc Flexible Prudent Europe
01/03/2018
101,48 Alloc Flexible Prudent Europe
28/02/2018
101,71 Alloc Flexible Prudent Europe
27/02/2018
101,77 Alloc Flexible Prudent Europe
26/02/2018
101,77 Alloc Flexible Prudent Europe
25/02/2018
101,65 Alloc Flexible Prudent Europe
24/02/2018
101,65 Alloc Flexible Prudent Europe
23/02/2018
101,65 Alloc Flexible Prudent Europe
22/02/2018
101,59 Alloc Flexible Prudent Europe
21/02/2018
101,64 Alloc Flexible Prudent Europe
20/02/2018
101,61 Alloc Flexible Prudent Europe
19/02/2018
101,57 Alloc Flexible Prudent Europe
18/02/2018
101,56 Alloc Flexible Prudent Europe
17/02/2018
101,56 Alloc Flexible Prudent Europe
16/02/2018
101,56 Alloc Flexible Prudent Europe
15/02/2018
101,20 Alloc Flexible Prudent Europe
14/02/2018
100,99 Alloc Flexible Prudent Europe
13/02/2018
100,85 Alloc Flexible Prudent Europe
12/02/2018
100,98 Alloc Flexible Prudent Europe
11/02/2018
100,88 Alloc Flexible Prudent Europe
10/02/2018
100,88 Alloc Flexible Prudent Europe
09/02/2018
100,88 Alloc Flexible Prudent Europe
08/02/2018
101,48 Alloc Flexible Prudent Europe
07/02/2018
101,77 Alloc Flexible Prudent Europe
06/02/2018
101,55 Alloc Flexible Prudent Europe
05/02/2018
102,02 Alloc Flexible Prudent Europe
04/02/2018
102,46 Alloc Flexible Prudent Europe
03/02/2018
102,46 Alloc Flexible Prudent Europe
02/02/2018
102,46 Alloc Flexible Prudent Europe
01/02/2018
102,89 Alloc Flexible Prudent Europe
31/01/2018
102,92 Alloc Flexible Prudent Europe
30/01/2018
103,02 Alloc Flexible Prudent Europe
29/01/2018
103,25 Alloc Flexible Prudent Europe
28/01/2018
103,28 Alloc Flexible Prudent Europe
27/01/2018
103,28 Alloc Flexible Prudent Europe
26/01/2018
103,28 Alloc Flexible Prudent Europe
25/01/2018
103,22 Alloc Flexible Prudent Europe
24/01/2018
103,35 Alloc Flexible Prudent Europe
23/01/2018
103,48 Alloc Flexible Prudent Europe
22/01/2018
103,40 Alloc Flexible Prudent Europe
21/01/2018
103,28 Alloc Flexible Prudent Europe
20/01/2018
103,28 Alloc Flexible Prudent Europe
19/01/2018
103,28 Alloc Flexible Prudent Europe
18/01/2018
103,12 Alloc Flexible Prudent Europe
17/01/2018
103,09 Alloc Flexible Prudent Europe
16/01/2018
103,11 Alloc Flexible Prudent Europe
15/01/2018
103,09 Alloc Flexible Prudent Europe
14/01/2018
103,09 Alloc Flexible Prudent Europe
13/01/2018
103,09 Alloc Flexible Prudent Europe
12/01/2018
103,09 Alloc Flexible Prudent Europe
11/01/2018
103,03 Alloc Flexible Prudent Europe
10/01/2018
103,10 Alloc Flexible Prudent Europe
09/01/2018
103,18 Alloc Flexible Prudent Europe
08/01/2018
103,06 Alloc Flexible Prudent Europe
07/01/2018
102,91 Alloc Flexible Prudent Europe
06/01/2018
102,91 Alloc Flexible Prudent Europe
05/01/2018
102,91 Alloc Flexible Prudent Europe
04/01/2018
102,50 Alloc Flexible Prudent Europe
03/01/2018
102,23 Alloc Flexible Prudent Europe
02/01/2018
102,09 Alloc Flexible Prudent Europe
01/01/2018
102,12 Alloc Flexible Prudent Europe
31/12/2017
102,12 Alloc Flexible Prudent Europe
30/12/2017
102,12 Alloc Flexible Prudent Europe
29/12/2017
102,12 Alloc Flexible Prudent Europe
28/12/2017
102,24 Alloc Flexible Prudent Europe
27/12/2017
102,27 Alloc Flexible Prudent Europe
26/12/2017
102,28 Alloc Flexible Prudent Europe
25/12/2017
102,28 Alloc Flexible Prudent Europe
24/12/2017
102,28 Alloc Flexible Prudent Europe
23/12/2017
102,28 Alloc Flexible Prudent Europe
22/12/2017
102,28 Alloc Flexible Prudent Europe
21/12/2017
102,28 Alloc Flexible Prudent Europe
20/12/2017
102,25 Alloc Flexible Prudent Europe
19/12/2017
102,36 Alloc Flexible Prudent Europe
18/12/2017
102,39 Alloc Flexible Prudent Europe
17/12/2017
102,21 Alloc Flexible Prudent Europe
16/12/2017
102,21 Alloc Flexible Prudent Europe
15/12/2017
102,21 Alloc Flexible Prudent Europe
14/12/2017
102,27 Alloc Flexible Prudent Europe
13/12/2017
102,39 Alloc Flexible Prudent Europe
12/12/2017
102,45 Alloc Flexible Prudent Europe
11/12/2017
102,36 Alloc Flexible Prudent Europe
10/12/2017
102,33 Alloc Flexible Prudent Europe
09/12/2017
102,33 Alloc Flexible Prudent Europe
08/12/2017
102,33 Alloc Flexible Prudent Europe
07/12/2017
102,19 Alloc Flexible Prudent Europe
06/12/2017
102,14 Alloc Flexible Prudent Europe
05/12/2017
102,19 Alloc Flexible Prudent Europe
04/12/2017
102,18 Alloc Flexible Prudent Europe
03/12/2017
102,06 Alloc Flexible Prudent Europe
02/12/2017
102,06 Alloc Flexible Prudent Europe
01/12/2017
102,06 Alloc Flexible Prudent Europe
30/11/2017
102,20 Alloc Flexible Prudent Europe
29/11/2017
102,18 Alloc Flexible Prudent Europe
28/11/2017
102,15 Alloc Flexible Prudent Europe
27/11/2017
102,06 Alloc Flexible Prudent Europe
26/11/2017
102,13 Alloc Flexible Prudent Europe
25/11/2017
102,13 Alloc Flexible Prudent Europe
24/11/2017
102,13 Alloc Flexible Prudent Europe
23/11/2017
102,11 Alloc Flexible Prudent Europe
22/11/2017
102,09 Alloc Flexible Prudent Europe
21/11/2017
102,08 Alloc Flexible Prudent Europe
20/11/2017
101,95 Alloc Flexible Prudent Europe
19/11/2017
101,88 Alloc Flexible Prudent Europe
18/11/2017
101,88 Alloc Flexible Prudent Europe
17/11/2017
101,88 Alloc Flexible Prudent Europe
16/11/2017
101,98 Alloc Flexible Prudent Europe
15/11/2017
101,87 Alloc Flexible Prudent Europe
14/11/2017
102,06 Alloc Flexible Prudent Europe
13/11/2017
102,23 Alloc Flexible Prudent Europe
12/11/2017
102,42 Alloc Flexible Prudent Europe
11/11/2017
102,42 Alloc Flexible Prudent Europe
10/11/2017
102,42 Alloc Flexible Prudent Europe
09/11/2017
102,72 Alloc Flexible Prudent Europe
08/11/2017
102,97 Alloc Flexible Prudent Europe
07/11/2017
103,06 Alloc Flexible Prudent Europe
06/11/2017
103,10 Alloc Flexible Prudent Europe
05/11/2017
103,09 Alloc Flexible Prudent Europe
04/11/2017
103,09 Alloc Flexible Prudent Europe
03/11/2017
103,09 Alloc Flexible Prudent Europe
02/11/2017
102,99 Alloc Flexible Prudent Europe
01/11/2017
102,86 Alloc Flexible Prudent Europe
31/10/2017
102,85 Alloc Flexible Prudent Europe
30/10/2017
102,75 Alloc Flexible Prudent Europe
29/10/2017
102,67 Alloc Flexible Prudent Europe
28/10/2017
102,67 Alloc Flexible Prudent Europe
27/10/2017
102,67 Alloc Flexible Prudent Europe
26/10/2017
102,41 Alloc Flexible Prudent Europe
25/10/2017
102,23 Alloc Flexible Prudent Europe
24/10/2017
102,34 Alloc Flexible Prudent Europe
23/10/2017
102,35 Alloc Flexible Prudent Europe
22/10/2017
102,29 Alloc Flexible Prudent Europe
21/10/2017
102,29 Alloc Flexible Prudent Europe
20/10/2017
102,29 Alloc Flexible Prudent Europe
19/10/2017
102,28 Alloc Flexible Prudent Europe
18/10/2017
102,41 Alloc Flexible Prudent Europe
17/10/2017
102,36 Alloc Flexible Prudent Europe
16/10/2017
102,36 Alloc Flexible Prudent Europe
15/10/2017
102,30 Alloc Flexible Prudent Europe
14/10/2017
102,30 Alloc Flexible Prudent Europe
13/10/2017
102,30 Alloc Flexible Prudent Europe
12/10/2017
102,23 Alloc Flexible Prudent Europe
11/10/2017
102,19 Alloc Flexible Prudent Europe
10/10/2017
102,17 Alloc Flexible Prudent Europe
09/10/2017
102,20 Alloc Flexible Prudent Europe
08/10/2017
102,21 Alloc Flexible Prudent Europe
07/10/2017
102,21 Alloc Flexible Prudent Europe
06/10/2017
102,21 Alloc Flexible Prudent Europe
05/10/2017
102,22 Alloc Flexible Prudent Europe
04/10/2017
102,18 Alloc Flexible Prudent Europe
03/10/2017
102,22 Alloc Flexible Prudent Europe
02/10/2017
102,15 Alloc Flexible Prudent Europe
01/10/2017
102,02 Alloc Flexible Prudent Europe
30/09/2017
102,02 Alloc Flexible Prudent Europe
29/09/2017
102,02 Alloc Flexible Prudent Europe
28/09/2017
101,86 Alloc Flexible Prudent Europe
27/09/2017
101,80 Alloc Flexible Prudent Europe
26/09/2017
101,73 Alloc Flexible Prudent Europe
25/09/2017
101,71 Alloc Flexible Prudent Europe
24/09/2017
101,68 Alloc Flexible Prudent Europe
23/09/2017
101,68 Alloc Flexible Prudent Europe
22/09/2017
101,68 Alloc Flexible Prudent Europe
21/09/2017
101,63 Alloc Flexible Prudent Europe
20/09/2017
101,60 Alloc Flexible Prudent Europe
19/09/2017
101,60 Alloc Flexible Prudent Europe
18/09/2017
101,55 Alloc Flexible Prudent Europe
17/09/2017
101,47 Alloc Flexible Prudent Europe
16/09/2017
101,47 Alloc Flexible Prudent Europe
15/09/2017
101,47 Alloc Flexible Prudent Europe
14/09/2017
101,43 Alloc Flexible Prudent Europe
13/09/2017
101,41 Alloc Flexible Prudent Europe
12/09/2017
101,37 Alloc Flexible Prudent Europe
11/09/2017
101,23 Alloc Flexible Prudent Europe
10/09/2017
101,02 Alloc Flexible Prudent Europe
09/09/2017
101,02 Alloc Flexible Prudent Europe
08/09/2017
101,02 Alloc Flexible Prudent Europe
07/09/2017
101,02 Alloc Flexible Prudent Europe
06/09/2017
100,94 Alloc Flexible Prudent Europe
05/09/2017
100,95 Alloc Flexible Prudent Europe
04/09/2017
100,97 Alloc Flexible Prudent Europe
03/09/2017
101,00 Alloc Flexible Prudent Europe
02/09/2017
101,00 Alloc Flexible Prudent Europe
01/09/2017
101,00 Alloc Flexible Prudent Europe
31/08/2017
100,84 Alloc Flexible Prudent Europe
30/08/2017
100,69 Alloc Flexible Prudent Europe
29/08/2017
100,61 Alloc Flexible Prudent Europe
28/08/2017
100,83 Alloc Flexible Prudent Europe
27/08/2017
100,92 Alloc Flexible Prudent Europe
26/08/2017
100,92 Alloc Flexible Prudent Europe
25/08/2017
100,92 Alloc Flexible Prudent Europe
24/08/2017
101,00 Alloc Flexible Prudent Europe
23/08/2017
101,01 Alloc Flexible Prudent Europe
22/08/2017
101,05 Alloc Flexible Prudent Europe
21/08/2017
100,96 Alloc Flexible Prudent Europe
20/08/2017
101,07 Alloc Flexible Prudent Europe
19/08/2017
101,07 Alloc Flexible Prudent Europe
18/08/2017
101,07 Alloc Flexible Prudent Europe
17/08/2017
101,20 Alloc Flexible Prudent Europe
16/08/2017
101,21 Alloc Flexible Prudent Europe
15/08/2017
100,97 Alloc Flexible Prudent Europe
14/08/2017
100,97 Alloc Flexible Prudent Europe
13/08/2017
100,83 Alloc Flexible Prudent Europe
12/08/2017
100,83 Alloc Flexible Prudent Europe
11/08/2017
100,83 Alloc Flexible Prudent Europe
10/08/2017
101,18 Alloc Flexible Prudent Europe
09/08/2017
101,38 Alloc Flexible Prudent Europe
08/08/2017
101,51 Alloc Flexible Prudent Europe
07/08/2017
101,48 Alloc Flexible Prudent Europe
06/08/2017
101,41 Alloc Flexible Prudent Europe
05/08/2017
101,41 Alloc Flexible Prudent Europe
04/08/2017
101,41 Alloc Flexible Prudent Europe
03/08/2017
101,21 Alloc Flexible Prudent Europe
02/08/2017
101,18 Alloc Flexible Prudent Europe
01/08/2017
101,18 Alloc Flexible Prudent Europe
31/07/2017
101,01 Alloc Flexible Prudent Europe
30/07/2017
101,11 Alloc Flexible Prudent Europe
29/07/2017
101,11 Alloc Flexible Prudent Europe
28/07/2017
101,11 Alloc Flexible Prudent Europe
27/07/2017
101,28 Alloc Flexible Prudent Europe
26/07/2017
101,22 Alloc Flexible Prudent Europe
25/07/2017
101,10 Alloc Flexible Prudent Europe
24/07/2017
101,04 Alloc Flexible Prudent Europe
23/07/2017
101,10 Alloc Flexible Prudent Europe
22/07/2017
101,10 Alloc Flexible Prudent Europe
21/07/2017
101,10 Alloc Flexible Prudent Europe
20/07/2017
101,33 Alloc Flexible Prudent Europe
19/07/2017
101,32 Alloc Flexible Prudent Europe
18/07/2017
101,24 Alloc Flexible Prudent Europe
17/07/2017
101,34 Alloc Flexible Prudent Europe
16/07/2017
101,24 Alloc Flexible Prudent Europe
15/07/2017
101,24 Alloc Flexible Prudent Europe
14/07/2017
101,24 Alloc Flexible Prudent Europe
13/07/2017
101,23 Alloc Flexible Prudent Europe
12/07/2017
101,02 Alloc Flexible Prudent Europe
11/07/2017
100,78 Alloc Flexible Prudent Europe
10/07/2017
100,81 Alloc Flexible Prudent Europe
09/07/2017
100,74 Alloc Flexible Prudent Europe
08/07/2017
100,74 Alloc Flexible Prudent Europe
07/07/2017
100,74 Alloc Flexible Prudent Europe
06/07/2017
100,81 Alloc Flexible Prudent Europe
05/07/2017
100,94 Alloc Flexible Prudent Europe
04/07/2017
100,93 Alloc Flexible Prudent Europe
03/07/2017
100,92 Alloc Flexible Prudent Europe
02/07/2017
100,76 Alloc Flexible Prudent Europe
01/07/2017
100,76 Alloc Flexible Prudent Europe
30/06/2017
100,76 Alloc Flexible Prudent Europe
29/06/2017
101,04 Alloc Flexible Prudent Europe
28/06/2017
101,33 Alloc Flexible Prudent Europe
27/06/2017
101,40 Alloc Flexible Prudent Europe
26/06/2017
101,59 Alloc Flexible Prudent Europe
25/06/2017
101,53 Alloc Flexible Prudent Europe
24/06/2017
101,53 Alloc Flexible Prudent Europe
23/06/2017
101,53 Alloc Flexible Prudent Europe
22/06/2017
101,57 Alloc Flexible Prudent Europe
21/06/2017
101,59 Alloc Flexible Prudent Europe
20/06/2017
101,64 Alloc Flexible Prudent Europe
19/06/2017
101,66 Alloc Flexible Prudent Europe
18/06/2017
101,50 Alloc Flexible Prudent Europe
17/06/2017
101,50 Alloc Flexible Prudent Europe
16/06/2017
101,50 Alloc Flexible Prudent Europe
15/06/2017
101,48 Alloc Flexible Prudent Europe
14/06/2017
101,59 Alloc Flexible Prudent Europe
13/06/2017
101,57 Alloc Flexible Prudent Europe
12/06/2017
101,50 Alloc Flexible Prudent Europe
11/06/2017
101,65 Alloc Flexible Prudent Europe
10/06/2017
101,65 Alloc Flexible Prudent Europe
09/06/2017
101,65 Alloc Flexible Prudent Europe
08/06/2017
101,56 Alloc Flexible Prudent Europe
07/06/2017
101,53 Alloc Flexible Prudent Europe
06/06/2017
101,57 Alloc Flexible Prudent Europe
05/06/2017
101,69 Alloc Flexible Prudent Europe
04/06/2017
101,70 Alloc Flexible Prudent Europe
03/06/2017
101,70 Alloc Flexible Prudent Europe
02/06/2017
101,70 Alloc Flexible Prudent Europe
01/06/2017
101,53 Alloc Flexible Prudent Europe
31/05/2017
101,42 Alloc Flexible Prudent Europe
30/05/2017
101,48 Alloc Flexible Prudent Europe
29/05/2017
101,52 Alloc Flexible Prudent Europe
28/05/2017
101,54 Alloc Flexible Prudent Europe
27/05/2017
101,54 Alloc Flexible Prudent Europe
26/05/2017
101,54 Alloc Flexible Prudent Europe
25/05/2017
101,45 Alloc Flexible Prudent Europe
24/05/2017
101,46 Alloc Flexible Prudent Europe
23/05/2017
101,39 Alloc Flexible Prudent Europe
22/05/2017
101,32 Alloc Flexible Prudent Europe
21/05/2017
101,24 Alloc Flexible Prudent Europe
20/05/2017
101,24 Alloc Flexible Prudent Europe
19/05/2017
101,24 Alloc Flexible Prudent Europe
18/05/2017
101,19 Alloc Flexible Prudent Europe
17/05/2017
101,42 Alloc Flexible Prudent Europe
16/05/2017
101,68 Alloc Flexible Prudent Europe
15/05/2017
101,65 Alloc Flexible Prudent Europe
14/05/2017
101,60 Alloc Flexible Prudent Europe
13/05/2017
101,60 Alloc Flexible Prudent Europe
12/05/2017
101,60 Alloc Flexible Prudent Europe
11/05/2017
101,53 Alloc Flexible Prudent Europe
10/05/2017
101,59 Alloc Flexible Prudent Europe
09/05/2017
101,51 Alloc Flexible Prudent Europe
08/05/2017
101,39 Alloc Flexible Prudent Europe
07/05/2017
101,38 Alloc Flexible Prudent Europe
06/05/2017
101,38 Alloc Flexible Prudent Europe
05/05/2017
101,38 Alloc Flexible Prudent Europe
04/05/2017
101,07 Alloc Flexible Prudent Europe
03/05/2017
100,91 Alloc Flexible Prudent Europe
02/05/2017
100,85 Alloc Flexible Prudent Europe
01/05/2017
100,71 Alloc Flexible Prudent Europe
30/04/2017
100,71 Alloc Flexible Prudent Europe
29/04/2017
100,71 Alloc Flexible Prudent Europe
28/04/2017
100,71 Alloc Flexible Prudent Europe
27/04/2017
100,54 Alloc Flexible Prudent Europe
26/04/2017
100,46 Alloc Flexible Prudent Europe
25/04/2017
100,37 Alloc Flexible Prudent Europe
24/04/2017
100,21 Alloc Flexible Prudent Europe
23/04/2017
99,73 Alloc Flexible Prudent Europe
22/04/2017
99,73 Alloc Flexible Prudent Europe
21/04/2017
99,73 Alloc Flexible Prudent Europe
20/04/2017
99,71 Alloc Flexible Prudent Europe
19/04/2017
99,62 Alloc Flexible Prudent Europe
18/04/2017
99,63 Alloc Flexible Prudent Europe
17/04/2017
99,90 Alloc Flexible Prudent Europe
16/04/2017
99,90 Alloc Flexible Prudent Europe
15/04/2017
99,90 Alloc Flexible Prudent Europe
14/04/2017
99,90 Alloc Flexible Prudent Europe
13/04/2017
99,90 Alloc Flexible Prudent Europe
12/04/2017
100,01 Alloc Flexible Prudent Europe
11/04/2017
100,03 Alloc Flexible Prudent Europe
10/04/2017
100,09 Alloc Flexible Prudent Europe
09/04/2017
100,08 Alloc Flexible Prudent Europe
08/04/2017
100,08 Alloc Flexible Prudent Europe
07/04/2017
100,08 Alloc Flexible Prudent Europe
06/04/2017
100,02 Alloc Flexible Prudent Europe
05/04/2017
99,97 Alloc Flexible Prudent Europe
04/04/2017
99,97 Alloc Flexible Prudent Europe
03/04/2017
99,98 Alloc Flexible Prudent Europe
02/04/2017
100,00 Alloc Flexible Prudent Europe
01/04/2017
100,00 Alloc Flexible Prudent Europe
31/03/2017
100,00 Alloc Flexible Prudent Europe
30/03/2017
99,78 Alloc Flexible Prudent Europe
29/03/2017
99,69 Alloc Flexible Prudent Europe
28/03/2017
99,57 Alloc Flexible Prudent Europe
27/03/2017
99,46 Alloc Flexible Prudent Europe
26/03/2017
99,51 Alloc Flexible Prudent Europe
25/03/2017
99,51 Alloc Flexible Prudent Europe
24/03/2017
99,51 Alloc Flexible Prudent Europe
23/03/2017
99,47 Alloc Flexible Prudent Europe
22/03/2017
99,35 Alloc Flexible Prudent Europe
21/03/2017
99,43 Alloc Flexible Prudent Europe
20/03/2017
99,53 Alloc Flexible Prudent Europe
19/03/2017
99,52 Alloc Flexible Prudent Europe
18/03/2017
99,52 Alloc Flexible Prudent Europe
17/03/2017
99,52 Alloc Flexible Prudent Europe
16/03/2017
99,42 Alloc Flexible Prudent Europe
15/03/2017
99,29 Alloc Flexible Prudent Europe
14/03/2017
99,24 Alloc Flexible Prudent Europe
13/03/2017
99,30 Alloc Flexible Prudent Europe
12/03/2017
99,28 Alloc Flexible Prudent Europe
11/03/2017
99,28 Alloc Flexible Prudent Europe
10/03/2017
99,28 Alloc Flexible Prudent Europe
09/03/2017
99,31 Alloc Flexible Prudent Europe
08/03/2017
99,31 Alloc Flexible Prudent Europe
07/03/2017
99,35 Alloc Flexible Prudent Europe
06/03/2017
99,40 Alloc Flexible Prudent Europe
05/03/2017
99,48 Alloc Flexible Prudent Europe
04/03/2017
99,48 Alloc Flexible Prudent Europe
03/03/2017
99,48 Alloc Flexible Prudent Europe
02/03/2017
99,37 Alloc Flexible Prudent Europe
01/03/2017
99,27 Alloc Flexible Prudent Europe
28/02/2017
99,00 Alloc Flexible Prudent Europe
27/02/2017
98,93 Alloc Flexible Prudent Europe
26/02/2017
98,92 Alloc Flexible Prudent Europe
25/02/2017
98,92 Alloc Flexible Prudent Europe
24/02/2017
98,92 Alloc Flexible Prudent Europe
23/02/2017
99,04 Alloc Flexible Prudent Europe
22/02/2017
99,07 Alloc Flexible Prudent Europe
21/02/2017
99,06 Alloc Flexible Prudent Europe
20/02/2017
98,96 Alloc Flexible Prudent Europe
19/02/2017
98,96 Alloc Flexible Prudent Europe
18/02/2017
98,96 Alloc Flexible Prudent Europe
17/02/2017
98,96 Alloc Flexible Prudent Europe
16/02/2017
98,96 Alloc Flexible Prudent Europe
15/02/2017
98,97 Alloc Flexible Prudent Europe
14/02/2017
98,86 Alloc Flexible Prudent Europe
13/02/2017
98,76 Alloc Flexible Prudent Europe
12/02/2017
98,61 Alloc Flexible Prudent Europe
11/02/2017
98,61 Alloc Flexible Prudent Europe
10/02/2017
98,61 Alloc Flexible Prudent Europe
09/02/2017
98,52 Alloc Flexible Prudent Europe
08/02/2017
98,39 Alloc Flexible Prudent Europe
07/02/2017
98,35 Alloc Flexible Prudent Europe
06/02/2017
98,41 Alloc Flexible Prudent Europe
05/02/2017
98,54 Alloc Flexible Prudent Europe
04/02/2017
98,54 Alloc Flexible Prudent Europe
03/02/2017
98,54 Alloc Flexible Prudent Europe
02/02/2017
98,38 Alloc Flexible Prudent Europe
01/02/2017
98,29 Alloc Flexible Prudent Europe
31/01/2017
98,24 Alloc Flexible Prudent Europe
30/01/2017
98,49 Alloc Flexible Prudent Europe
29/01/2017
98,72 Alloc Flexible Prudent Europe
28/01/2017
98,72 Alloc Flexible Prudent Europe
27/01/2017
98,72 Alloc Flexible Prudent Europe
26/01/2017
98,75 Alloc Flexible Prudent Europe
25/01/2017
98,71 Alloc Flexible Prudent Europe
24/01/2017
98,57 Alloc Flexible Prudent Europe
23/01/2017
98,56 Alloc Flexible Prudent Europe
22/01/2017
98,61 Alloc Flexible Prudent Europe
21/01/2017
98,61 Alloc Flexible Prudent Europe
20/01/2017
98,61 Alloc Flexible Prudent Europe
19/01/2017
98,63 Alloc Flexible Prudent Europe
18/01/2017
98,59 Alloc Flexible Prudent Europe
17/01/2017
98,62 Alloc Flexible Prudent Europe
16/01/2017
98,71 Alloc Flexible Prudent Europe
15/01/2017
98,73 Alloc Flexible Prudent Europe
14/01/2017
98,73 Alloc Flexible Prudent Europe
13/01/2017
98,73 Alloc Flexible Prudent Europe
12/01/2017
98,68 Alloc Flexible Prudent Europe
11/01/2017
98,81 Alloc Flexible Prudent Europe
10/01/2017
98,73 Alloc Flexible Prudent Europe
09/01/2017
98,76 Alloc Flexible Prudent Europe
08/01/2017
98,80 Alloc Flexible Prudent Europe
07/01/2017
98,80 Alloc Flexible Prudent Europe
06/01/2017
98,80 Alloc Flexible Prudent Europe
05/01/2017
98,75 Alloc Flexible Prudent Europe
04/01/2017
98,76 Alloc Flexible Prudent Europe
03/01/2017
98,71 Alloc Flexible Prudent Europe
02/01/2017
98,56 Alloc Flexible Prudent Europe
01/01/2017
98,42 Alloc Flexible Prudent Europe
31/12/2016
98,42 Alloc Flexible Prudent Europe
30/12/2016
98,42 Alloc Flexible Prudent Europe
29/12/2016
98,42 Alloc Flexible Prudent Europe
28/12/2016
98,44 Alloc Flexible Prudent Europe
27/12/2016
98,40 Alloc Flexible Prudent Europe
26/12/2016
98,36 Alloc Flexible Prudent Europe
25/12/2016
98,36 Alloc Flexible Prudent Europe
24/12/2016
98,36 Alloc Flexible Prudent Europe
23/12/2016
98,36 Alloc Flexible Prudent Europe
22/12/2016
98,28 Alloc Flexible Prudent Europe
21/12/2016
98,33 Alloc Flexible Prudent Europe
20/12/2016
98,29 Alloc Flexible Prudent Europe
19/12/2016
98,20 Alloc Flexible Prudent Europe
18/12/2016
98,13 Alloc Flexible Prudent Europe
17/12/2016
98,13 Alloc Flexible Prudent Europe
16/12/2016
98,13 Alloc Flexible Prudent Europe
15/12/2016
97,89 Alloc Flexible Prudent Europe
14/12/2016
97,75 Alloc Flexible Prudent Europe
13/12/2016
97,74 Alloc Flexible Prudent Europe
12/12/2016
97,55 Alloc Flexible Prudent Europe
11/12/2016
97,54 Alloc Flexible Prudent Europe
10/12/2016
97,54 Alloc Flexible Prudent Europe
09/12/2016
97,54 Alloc Flexible Prudent Europe
08/12/2016
97,06 Alloc Flexible Prudent Europe
07/12/2016
96,83 Alloc Flexible Prudent Europe
06/12/2016
96,49 Alloc Flexible Prudent Europe
05/12/2016
96,26 Alloc Flexible Prudent Europe
04/12/2016
96,22 Alloc Flexible Prudent Europe
03/12/2016
96,22 Alloc Flexible Prudent Europe
02/12/2016
96,22 Alloc Flexible Prudent Europe
01/12/2016
96,32 Alloc Flexible Prudent Europe
30/11/2016
96,35 Alloc Flexible Prudent Europe
29/11/2016
96,26 Alloc Flexible Prudent Europe
28/11/2016
96,21 Alloc Flexible Prudent Europe
27/11/2016
96,32 Alloc Flexible Prudent Europe
26/11/2016
96,32 Alloc Flexible Prudent Europe
25/11/2016
96,32 Alloc Flexible Prudent Europe
24/11/2016
96,29 Alloc Flexible Prudent Europe
23/11/2016
96,26 Alloc Flexible Prudent Europe
22/11/2016
96,27 Alloc Flexible Prudent Europe
21/11/2016
96,13 Alloc Flexible Prudent Europe
20/11/2016
96,16 Alloc Flexible Prudent Europe
19/11/2016
96,16 Alloc Flexible Prudent Europe
18/11/2016
96,16 Alloc Flexible Prudent Europe
17/11/2016
96,25 Alloc Flexible Prudent Europe
16/11/2016
96,23 Alloc Flexible Prudent Europe
15/11/2016
96,26 Alloc Flexible Prudent Europe
14/11/2016
96,22 Alloc Flexible Prudent Europe
13/11/2016
96,38 Alloc Flexible Prudent Europe
12/11/2016
96,38 Alloc Flexible Prudent Europe
11/11/2016
96,38 Alloc Flexible Prudent Europe
10/11/2016
96,39 Alloc Flexible Prudent Europe
09/11/2016
96,32 Alloc Flexible Prudent Europe
08/11/2016
96,28 Alloc Flexible Prudent Europe
07/11/2016
96,18 Alloc Flexible Prudent Europe
06/11/2016
95,97 Alloc Flexible Prudent Europe
05/11/2016
95,97 Alloc Flexible Prudent Europe
04/11/2016
95,97 Alloc Flexible Prudent Europe
03/11/2016
96,31 Alloc Flexible Prudent Europe
02/11/2016
96,50 Alloc Flexible Prudent Europe
01/11/2016
96,95 Alloc Flexible Prudent Europe
31/10/2016
96,96 Alloc Flexible Prudent Europe
30/10/2016
97,05 Alloc Flexible Prudent Europe
29/10/2016
97,05 Alloc Flexible Prudent Europe
28/10/2016
97,05 Alloc Flexible Prudent Europe
27/10/2016
97,13 Alloc Flexible Prudent Europe
26/10/2016
97,18 Alloc Flexible Prudent Europe
25/10/2016
97,27 Alloc Flexible Prudent Europe
24/10/2016
97,27 Alloc Flexible Prudent Europe
23/10/2016
97,20 Alloc Flexible Prudent Europe
22/10/2016
97,20 Alloc Flexible Prudent Europe
21/10/2016
97,20 Alloc Flexible Prudent Europe
20/10/2016
97,05 Alloc Flexible Prudent Europe
19/10/2016
96,96 Alloc Flexible Prudent Europe
18/10/2016
96,80 Alloc Flexible Prudent Europe
17/10/2016
96,61 Alloc Flexible Prudent Europe
16/10/2016
96,57 Alloc Flexible Prudent Europe
15/10/2016
96,57 Alloc Flexible Prudent Europe
14/10/2016
96,57 Alloc Flexible Prudent Europe
13/10/2016
96,44 Alloc Flexible Prudent Europe
12/10/2016
96,57 Alloc Flexible Prudent Europe
11/10/2016
96,63 Alloc Flexible Prudent Europe
10/10/2016
96,62 Alloc Flexible Prudent Europe
09/10/2016
96,56 Alloc Flexible Prudent Europe
08/10/2016
96,56 Alloc Flexible Prudent Europe
07/10/2016
96,56 Alloc Flexible Prudent Europe
06/10/2016
96,71 Alloc Flexible Prudent Europe
05/10/2016
96,73 Alloc Flexible Prudent Europe
04/10/2016
96,75 Alloc Flexible Prudent Europe
03/10/2016
96,67 Alloc Flexible Prudent Europe
02/10/2016
96,71 Alloc Flexible Prudent Europe
01/10/2016
96,71 Alloc Flexible Prudent Europe
30/09/2016
96,71 Alloc Flexible Prudent Europe
29/09/2016
96,72 Alloc Flexible Prudent Europe
28/09/2016
96,68 Alloc Flexible Prudent Europe
27/09/2016
96,58 Alloc Flexible Prudent Europe
26/09/2016
96,67 Alloc Flexible Prudent Europe
25/09/2016
96,93 Alloc Flexible Prudent Europe
24/09/2016
96,93 Alloc Flexible Prudent Europe
23/09/2016
96,93 Alloc Flexible Prudent Europe
22/09/2016
96,80 Alloc Flexible Prudent Europe
21/09/2016
96,47 Alloc Flexible Prudent Europe
20/09/2016
96,37 Alloc Flexible Prudent Europe
19/09/2016
96,32 Alloc Flexible Prudent Europe
18/09/2016
96,20 Alloc Flexible Prudent Europe
17/09/2016
96,20 Alloc Flexible Prudent Europe
16/09/2016
96,20 Alloc Flexible Prudent Europe
15/09/2016
96,43 Alloc Flexible Prudent Europe
14/09/2016
96,41 Alloc Flexible Prudent Europe
13/09/2016
96,52 Alloc Flexible Prudent Europe
12/09/2016
96,74 Alloc Flexible Prudent Europe
11/09/2016
97,03 Alloc Flexible Prudent Europe
10/09/2016
97,03 Alloc Flexible Prudent Europe
09/09/2016
97,03 Alloc Flexible Prudent Europe
08/09/2016
97,27 Alloc Flexible Prudent Europe
07/09/2016
97,29 Alloc Flexible Prudent Europe
06/09/2016
97,20 Alloc Flexible Prudent Europe
05/09/2016
97,18 Alloc Flexible Prudent Europe
04/09/2016
97,08 Alloc Flexible Prudent Europe
03/09/2016
97,08 Alloc Flexible Prudent Europe
02/09/2016
97,08 Alloc Flexible Prudent Europe
01/09/2016
96,81 Alloc Flexible Prudent Europe
31/08/2016
96,82 Alloc Flexible Prudent Europe
30/08/2016
96,78 Alloc Flexible Prudent Europe
29/08/2016
96,71 Alloc Flexible Prudent Europe
28/08/2016
96,67 Alloc Flexible Prudent Europe
27/08/2016
96,67 Alloc Flexible Prudent Europe
26/08/2016
96,67 Alloc Flexible Prudent Europe
25/08/2016
96,62 Alloc Flexible Prudent Europe
24/08/2016
96,70 Alloc Flexible Prudent Europe
23/08/2016
96,56 Alloc Flexible Prudent Europe
22/08/2016
96,44 Alloc Flexible Prudent Europe
21/08/2016
96,46 Alloc Flexible Prudent Europe
20/08/2016
96,46 Alloc Flexible Prudent Europe
19/08/2016
96,46 Alloc Flexible Prudent Europe
18/08/2016
96,62 Alloc Flexible Prudent Europe
17/08/2016
96,57 Alloc Flexible Prudent Europe
16/08/2016
96,77 Alloc Flexible Prudent Europe
15/08/2016
96,89 Alloc Flexible Prudent Europe
14/08/2016
96,89 Alloc Flexible Prudent Europe
13/08/2016
96,89 Alloc Flexible Prudent Europe
12/08/2016
96,89 Alloc Flexible Prudent Europe
11/08/2016
96,70 Alloc Flexible Prudent Europe
10/08/2016
96,58 Alloc Flexible Prudent Europe
09/08/2016
96,53 Alloc Flexible Prudent Europe
08/08/2016
96,35 Alloc Flexible Prudent Europe
07/08/2016
96,20 Alloc Flexible Prudent Europe
06/08/2016
96,20 Alloc Flexible Prudent Europe
05/08/2016
96,20 Alloc Flexible Prudent Europe
04/08/2016
95,94 Alloc Flexible Prudent Europe
03/08/2016
95,80 Alloc Flexible Prudent Europe
02/08/2016
95,93 Alloc Flexible Prudent Europe
01/08/2016
96,24 Alloc Flexible Prudent Europe
31/07/2016
96,29 Alloc Flexible Prudent Europe
30/07/2016
96,29 Alloc Flexible Prudent Europe
29/07/2016
96,29 Alloc Flexible Prudent Europe
28/07/2016
96,17 Alloc Flexible Prudent Europe
27/07/2016
96,23 Alloc Flexible Prudent Europe
26/07/2016
96,07 Alloc Flexible Prudent Europe
25/07/2016
96,04 Alloc Flexible Prudent Europe
24/07/2016
95,99 Alloc Flexible Prudent Europe
23/07/2016
95,99 Alloc Flexible Prudent Europe
22/07/2016
95,99 Alloc Flexible Prudent Europe
21/07/2016
95,92 Alloc Flexible Prudent Europe
20/07/2016
95,86 Alloc Flexible Prudent Europe
19/07/2016
95,73 Alloc Flexible Prudent Europe
18/07/2016
95,76 Alloc Flexible Prudent Europe
17/07/2016
95,70 Alloc Flexible Prudent Europe
16/07/2016
95,70 Alloc Flexible Prudent Europe
15/07/2016
95,70 Alloc Flexible Prudent Europe
14/07/2016
95,38 Alloc Flexible Prudent Europe
13/07/2016
95,33 Alloc Flexible Prudent Europe
12/07/2016
95,23 Alloc Flexible Prudent Europe
11/07/2016
94,92 Alloc Flexible Prudent Europe
10/07/2016
94,54 Alloc Flexible Prudent Europe
09/07/2016
94,54 Alloc Flexible Prudent Europe
08/07/2016
94,54 Alloc Flexible Prudent Europe
07/07/2016
94,25 Alloc Flexible Prudent Europe
06/07/2016
94,24 Alloc Flexible Prudent Europe
05/07/2016
94,56 Alloc Flexible Prudent Europe
04/07/2016
94,85 Alloc Flexible Prudent Europe
03/07/2016
94,85 Alloc Flexible Prudent Europe
02/07/2016
94,85 Alloc Flexible Prudent Europe
01/07/2016
94,85 Alloc Flexible Prudent Europe
30/06/2016
94,54 Alloc Flexible Prudent Europe
29/06/2016
94,24 Alloc Flexible Prudent Europe
28/06/2016
93,73 Alloc Flexible Prudent Europe
27/06/2016
93,62 Alloc Flexible Prudent Europe
26/06/2016
94,41 Alloc Flexible Prudent Europe
25/06/2016
94,41 Alloc Flexible Prudent Europe
24/06/2016
94,41 Alloc Flexible Prudent Europe
23/06/2016
95,46 Alloc Flexible Prudent Europe
22/06/2016
95,25 Alloc Flexible Prudent Europe
21/06/2016
95,18 Alloc Flexible Prudent Europe
20/06/2016
94,95 Alloc Flexible Prudent Europe
19/06/2016
94,41 Alloc Flexible Prudent Europe
18/06/2016
94,41 Alloc Flexible Prudent Europe
17/06/2016
94,41 Alloc Flexible Prudent Europe
16/06/2016
94,45 Alloc Flexible Prudent Europe
15/06/2016
94,57 Alloc Flexible Prudent Europe
14/06/2016
94,55 Alloc Flexible Prudent Europe
13/06/2016
95,01 Alloc Flexible Prudent Europe
12/06/2016
95,53 Alloc Flexible Prudent Europe
11/06/2016
95,53 Alloc Flexible Prudent Europe
10/06/2016
95,53 Alloc Flexible Prudent Europe
09/06/2016
95,99 Alloc Flexible Prudent Europe
08/06/2016
96,10 Alloc Flexible Prudent Europe
07/06/2016
96,07 Alloc Flexible Prudent Europe
06/06/2016
95,87 Alloc Flexible Prudent Europe
05/06/2016
95,90 Alloc Flexible Prudent Europe
04/06/2016
95,90 Alloc Flexible Prudent Europe
03/06/2016
95,90 Alloc Flexible Prudent Europe
02/06/2016
96,03 Alloc Flexible Prudent Europe
01/06/2016
96,02 Alloc Flexible Prudent Europe
31/05/2016
96,16 Alloc Flexible Prudent Europe
30/05/2016
96,14 Alloc Flexible Prudent Europe
29/05/2016
96,09 Alloc Flexible Prudent Europe
28/05/2016
96,09 Alloc Flexible Prudent Europe
27/05/2016
96,09 Alloc Flexible Prudent Europe
26/05/2016
95,86 Alloc Flexible Prudent Europe
25/05/2016
95,69 Alloc Flexible Prudent Europe
24/05/2016
95,34 Alloc Flexible Prudent Europe
23/05/2016
95,07 Alloc Flexible Prudent Europe
22/05/2016
95,05 Alloc Flexible Prudent Europe
21/05/2016
95,05 Alloc Flexible Prudent Europe
20/05/2016
95,05 Alloc Flexible Prudent Europe
19/05/2016
94,87 Alloc Flexible Prudent Europe
18/05/2016
94,96 Alloc Flexible Prudent Europe
17/05/2016
94,93 Alloc Flexible Prudent Europe
16/05/2016
94,95 Alloc Flexible Prudent Europe
15/05/2016
94,94 Alloc Flexible Prudent Europe
14/05/2016
94,94 Alloc Flexible Prudent Europe
13/05/2016
94,94 Alloc Flexible Prudent Europe
12/05/2016
94,87 Alloc Flexible Prudent Europe
11/05/2016
94,97 Alloc Flexible Prudent Europe
10/05/2016
95,00 Alloc Flexible Prudent Europe
09/05/2016
94,90 Alloc Flexible Prudent Europe
08/05/2016
94,86 Alloc Flexible Prudent Europe
07/05/2016
94,86 Alloc Flexible Prudent Europe
06/05/2016
94,86 Alloc Flexible Prudent Europe
05/05/2016
95,02 Alloc Flexible Prudent Europe
04/05/2016
95,02 Alloc Flexible Prudent Europe
03/05/2016
95,25 Alloc Flexible Prudent Europe
02/05/2016
95,51 Alloc Flexible Prudent Europe
01/05/2016
95,59 Alloc Flexible Prudent Europe
30/04/2016
95,59 Alloc Flexible Prudent Europe
29/04/2016
95,59 Alloc Flexible Prudent Europe
28/04/2016
95,88 Alloc Flexible Prudent Europe
27/04/2016
95,81 Alloc Flexible Prudent Europe
26/04/2016
95,74 Alloc Flexible Prudent Europe
25/04/2016
95,79 Alloc Flexible Prudent Europe
24/04/2016
95,87 Alloc Flexible Prudent Europe
23/04/2016
95,87 Alloc Flexible Prudent Europe
22/04/2016
95,87 Alloc Flexible Prudent Europe
21/04/2016
95,78 Alloc Flexible Prudent Europe
20/04/2016
95,75 Alloc Flexible Prudent Europe
19/04/2016
95,63 Alloc Flexible Prudent Europe
18/04/2016
95,45 Alloc Flexible Prudent Europe
17/04/2016
95,44 Alloc Flexible Prudent Europe
16/04/2016
95,44 Alloc Flexible Prudent Europe
15/04/2016
95,44 Alloc Flexible Prudent Europe
14/04/2016
95,26 Alloc Flexible Prudent Europe
13/04/2016
95,04 Alloc Flexible Prudent Europe
12/04/2016
94,61 Alloc Flexible Prudent Europe
11/04/2016
94,55 Alloc Flexible Prudent Europe
10/04/2016
94,41 Alloc Flexible Prudent Europe
09/04/2016
94,41 Alloc Flexible Prudent Europe
08/04/2016
94,41 Alloc Flexible Prudent Europe
07/04/2016
94,34 Alloc Flexible Prudent Europe
06/04/2016
94,45 Alloc Flexible Prudent Europe
05/04/2016
94,50 Alloc Flexible Prudent Europe
04/04/2016
94,76 Alloc Flexible Prudent Europe
03/04/2016
94,79 Alloc Flexible Prudent Europe
02/04/2016
94,79 Alloc Flexible Prudent Europe
01/04/2016
94,79 Alloc Flexible Prudent Europe
31/03/2016
95,04 Alloc Flexible Prudent Europe
30/03/2016
95,09 Alloc Flexible Prudent Europe
29/03/2016
94,87 Alloc Flexible Prudent Europe
28/03/2016
94,90 Alloc Flexible Prudent Europe
27/03/2016
94,90 Alloc Flexible Prudent Europe
26/03/2016
94,90 Alloc Flexible Prudent Europe
25/03/2016
94,90 Alloc Flexible Prudent Europe
24/03/2016
94,90 Alloc Flexible Prudent Europe
23/03/2016
95,15 Alloc Flexible Prudent Europe
22/03/2016
95,12 Alloc Flexible Prudent Europe
21/03/2016
95,07 Alloc Flexible Prudent Europe
20/03/2016
95,07 Alloc Flexible Prudent Europe
19/03/2016
95,07 Alloc Flexible Prudent Europe
18/03/2016
95,07 Alloc Flexible Prudent Europe
17/03/2016
94,91 Alloc Flexible Prudent Europe
16/03/2016
94,94 Alloc Flexible Prudent Europe
15/03/2016
94,98 Alloc Flexible Prudent Europe
14/03/2016
95,09 Alloc Flexible Prudent Europe
13/03/2016
94,72 Alloc Flexible Prudent Europe
12/03/2016
94,69 Alloc Flexible Prudent Europe
11/03/2016
94,69 Alloc Flexible Prudent Europe
10/03/2016
94,17 Alloc Flexible Prudent Europe
09/03/2016
94,31 Alloc Flexible Prudent Europe
08/03/2016
94,32 Alloc Flexible Prudent Europe
07/03/2016
94,46 Alloc Flexible Prudent Europe
06/03/2016
94,46 Alloc Flexible Prudent Europe
05/03/2016
94,46 Alloc Flexible Prudent Europe
04/03/2016
94,46 Alloc Flexible Prudent Europe
03/03/2016
94,12 Alloc Flexible Prudent Europe
02/03/2016
94,04 Alloc Flexible Prudent Europe
01/03/2016
93,84 Alloc Flexible Prudent Europe
29/02/2016
93,48 Alloc Flexible Prudent Europe
28/02/2016
93,21 Alloc Flexible Prudent Europe
27/02/2016
93,20 Alloc Flexible Prudent Europe
26/02/2016
93,20 Alloc Flexible Prudent Europe
25/02/2016
92,81 Alloc Flexible Prudent Europe
24/02/2016
92,69 Alloc Flexible Prudent Europe
23/02/2016
93,01 Alloc Flexible Prudent Europe
22/02/2016
93,01 Alloc Flexible Prudent Europe
21/02/2016
92,75 Alloc Flexible Prudent Europe
20/02/2016
92,76 Alloc Flexible Prudent Europe
19/02/2016
92,76 Alloc Flexible Prudent Europe
18/02/2016
92,59 Alloc Flexible Prudent Europe
17/02/2016
92,28 Alloc Flexible Prudent Europe
16/02/2016
91,88 Alloc Flexible Prudent Europe
15/02/2016
91,76 Alloc Flexible Prudent Europe
14/02/2016
91,19 Alloc Flexible Prudent Europe
13/02/2016
91,16 Alloc Flexible Prudent Europe
12/02/2016
91,16 Alloc Flexible Prudent Europe
11/02/2016
91,31 Alloc Flexible Prudent Europe
10/02/2016
91,88 Alloc Flexible Prudent Europe
09/02/2016
91,72 Alloc Flexible Prudent Europe
08/02/2016
92,32 Alloc Flexible Prudent Europe
07/02/2016
92,99 Alloc Flexible Prudent Europe
06/02/2016
93,00 Alloc Flexible Prudent Europe
05/02/2016
93,00 Alloc Flexible Prudent Europe
04/02/2016
93,35 Alloc Flexible Prudent Europe
03/02/2016
93,54 Alloc Flexible Prudent Europe
02/02/2016
93,95 Alloc Flexible Prudent Europe
01/02/2016
94,30 Alloc Flexible Prudent Europe
31/01/2016
94,22 Alloc Flexible Prudent Europe
30/01/2016
94,19 Alloc Flexible Prudent Europe
29/01/2016
94,19 Alloc Flexible Prudent Europe
28/01/2016
93,78 Alloc Flexible Prudent Europe
27/01/2016
93,94 Alloc Flexible Prudent Europe
26/01/2016
93,81 Alloc Flexible Prudent Europe
25/01/2016
93,74 Alloc Flexible Prudent Europe
24/01/2016
93,64 Alloc Flexible Prudent Europe
23/01/2016
93,61 Alloc Flexible Prudent Europe
22/01/2016
93,61 Alloc Flexible Prudent Europe
21/01/2016
93,07 Alloc Flexible Prudent Europe
20/01/2016
93,00 Alloc Flexible Prudent Europe
19/01/2016
93,50 Alloc Flexible Prudent Europe
18/01/2016
93,38 Alloc Flexible Prudent Europe
17/01/2016
93,78 Alloc Flexible Prudent Europe
16/01/2016
93,80 Alloc Flexible Prudent Europe
15/01/2016
93,80 Alloc Flexible Prudent Europe
14/01/2016
94,54 Alloc Flexible Prudent Europe
13/01/2016
94,90 Alloc Flexible Prudent Europe
12/01/2016
94,80 Alloc Flexible Prudent Europe
11/01/2016
94,72 Alloc Flexible Prudent Europe
10/01/2016
94,91 Alloc Flexible Prudent Europe
09/01/2016
94,92 Alloc Flexible Prudent Europe
08/01/2016
94,92 Alloc Flexible Prudent Europe
07/01/2016
95,41 Alloc Flexible Prudent Europe
06/01/2016
95,89 Alloc Flexible Prudent Europe
05/01/2016
96,06 Alloc Flexible Prudent Europe
04/01/2016
96,10 Alloc Flexible Prudent Europe
03/01/2016
96,50 Alloc Flexible Prudent Europe
02/01/2016
96,50 Alloc Flexible Prudent Europe
01/01/2016
96,50 Alloc Flexible Prudent Europe
31/12/2015
96,50 Alloc Flexible Prudent Europe
30/12/2015
96,54 Alloc Flexible Prudent Europe
29/12/2015
96,54 Alloc Flexible Prudent Europe
28/12/2015
96,34 Alloc Flexible Prudent Europe
27/12/2015
96,36 Alloc Flexible Prudent Europe
26/12/2015
96,37 Alloc Flexible Prudent Europe
25/12/2015
96,37 Alloc Flexible Prudent Europe
24/12/2015
96,37 Alloc Flexible Prudent Europe
23/12/2015
96,31 Alloc Flexible Prudent Europe
22/12/2015
96,02 Alloc Flexible Prudent Europe
21/12/2015
96,11 Alloc Flexible Prudent Europe
20/12/2015
96,33 Alloc Flexible Prudent Europe
19/12/2015
96,34 Alloc Flexible Prudent Europe
18/12/2015
96,34 Alloc Flexible Prudent Europe
17/12/2015
96,40 Alloc Flexible Prudent Europe
16/12/2015
96,16 Alloc Flexible Prudent Europe
15/12/2015
95,96 Alloc Flexible Prudent Europe
14/12/2015
95,75 Alloc Flexible Prudent Europe
13/12/2015
96,18 Alloc Flexible Prudent Europe
12/12/2015
96,19 Alloc Flexible Prudent Europe
11/12/2015
96,19 Alloc Flexible Prudent Europe
10/12/2015
96,66 Alloc Flexible Prudent Europe
09/12/2015
96,77 Alloc Flexible Prudent Europe
08/12/2015
97,03 Alloc Flexible Prudent Europe
07/12/2015
97,25 Alloc Flexible Prudent Europe
06/12/2015
97,14 Alloc Flexible Prudent Europe
05/12/2015
97,14 Alloc Flexible Prudent Europe
04/12/2015
97,14 Alloc Flexible Prudent Europe
03/12/2015
97,62 Alloc Flexible Prudent Europe
02/12/2015
98,10 Alloc Flexible Prudent Europe
01/12/2015
98,13 Alloc Flexible Prudent Europe
30/11/2015
98,14 Alloc Flexible Prudent Europe
29/11/2015
98,07 Alloc Flexible Prudent Europe
28/11/2015
98,07 Alloc Flexible Prudent Europe
27/11/2015
98,07 Alloc Flexible Prudent Europe
26/11/2015
97,98 Alloc Flexible Prudent Europe
25/11/2015
97,79 Alloc Flexible Prudent Europe
24/11/2015
97,69 Alloc Flexible Prudent Europe
23/11/2015
97,87 Alloc Flexible Prudent Europe
22/11/2015
97,90 Alloc Flexible Prudent Europe
21/11/2015
97,90 Alloc Flexible Prudent Europe
20/11/2015
97,90 Alloc Flexible Prudent Europe
19/11/2015
97,71 Alloc Flexible Prudent Europe
18/11/2015
97,66 Alloc Flexible Prudent Europe
17/11/2015
97,53 Alloc Flexible Prudent Europe
16/11/2015
97,23 Alloc Flexible Prudent Europe
15/11/2015
97,27 Alloc Flexible Prudent Europe
14/11/2015
97,27 Alloc Flexible Prudent Europe
13/11/2015
97,27 Alloc Flexible Prudent Europe
12/11/2015
97,51 Alloc Flexible Prudent Europe
11/11/2015
97,64 Alloc Flexible Prudent Europe
10/11/2015
97,62 Alloc Flexible Prudent Europe
09/11/2015
97,60 Alloc Flexible Prudent Europe
08/11/2015
97,71 Alloc Flexible Prudent Europe
07/11/2015
97,70 Alloc Flexible Prudent Europe
06/11/2015
97,70 Alloc Flexible Prudent Europe
05/11/2015
97,62 Alloc Flexible Prudent Europe
04/11/2015
97,62 Alloc Flexible Prudent Europe
03/11/2015
97,53 Alloc Flexible Prudent Europe
02/11/2015
97,41 Alloc Flexible Prudent Europe
01/11/2015
97,38 Alloc Flexible Prudent Europe
31/10/2015
97,38 Alloc Flexible Prudent Europe
30/10/2015
97,38 Alloc Flexible Prudent Europe
29/10/2015
97,36 Alloc Flexible Prudent Europe
28/10/2015
97,31 Alloc Flexible Prudent Europe
27/10/2015
97,23 Alloc Flexible Prudent Europe
26/10/2015
97,32 Alloc Flexible Prudent Europe
25/10/2015
97,20 Alloc Flexible Prudent Europe
24/10/2015
97,18 Alloc Flexible Prudent Europe
23/10/2015
97,18 Alloc Flexible Prudent Europe
22/10/2015
96,54 Alloc Flexible Prudent Europe
21/10/2015
96,25 Alloc Flexible Prudent Europe
20/10/2015
96,24 Alloc Flexible Prudent Europe
19/10/2015
96,30 Alloc Flexible Prudent Europe
18/10/2015
96,22 Alloc Flexible Prudent Europe
17/10/2015
96,21 Alloc Flexible Prudent Europe
16/10/2015
96,21 Alloc Flexible Prudent Europe
15/10/2015
96,02 Alloc Flexible Prudent Europe
14/10/2015
95,87 Alloc Flexible Prudent Europe
13/10/2015
96,03 Alloc Flexible Prudent Europe
12/10/2015
96,15 Alloc Flexible Prudent Europe
11/10/2015
96,15 Alloc Flexible Prudent Europe
10/10/2015
96,15 Alloc Flexible Prudent Europe
09/10/2015
96,15 Alloc Flexible Prudent Europe
08/10/2015
95,83 Alloc Flexible Prudent Europe
07/10/2015
95,79 Alloc Flexible Prudent Europe
06/10/2015
95,65 Alloc Flexible Prudent Europe
05/10/2015
95,37 Alloc Flexible Prudent Europe
04/10/2015
94,94 Alloc Flexible Prudent Europe
03/10/2015
94,93 Alloc Flexible Prudent Europe
02/10/2015
94,93 Alloc Flexible Prudent Europe
01/10/2015
94,86 Alloc Flexible Prudent Europe
30/09/2015
94,74 Alloc Flexible Prudent Europe
29/09/2015
94,51 Alloc Flexible Prudent Europe
28/09/2015
94,83 Alloc Flexible Prudent Europe
27/09/2015
95,09 Alloc Flexible Prudent Europe
26/09/2015
95,08 Alloc Flexible Prudent Europe
25/09/2015
95,08 Alloc Flexible Prudent Europe
24/09/2015
95,08 Alloc Flexible Prudent Europe
23/09/2015
95,41 Alloc Flexible Prudent Europe
22/09/2015
95,57 Alloc Flexible Prudent Europe
21/09/2015
95,94 Alloc Flexible Prudent Europe
20/09/2015
95,98 Alloc Flexible Prudent Europe
19/09/2015
95,98 Alloc Flexible Prudent Europe
18/09/2015
95,98 Alloc Flexible Prudent Europe
17/09/2015
96,21 Alloc Flexible Prudent Europe
16/09/2015
96,14 Alloc Flexible Prudent Europe
15/09/2015
95,94 Alloc Flexible Prudent Europe
14/09/2015
95,95 Alloc Flexible Prudent Europe
13/09/2015
96,12 Alloc Flexible Prudent Europe
12/09/2015
96,13 Alloc Flexible Prudent Europe
11/09/2015
96,13 Alloc Flexible Prudent Europe
10/09/2015
96,36 Alloc Flexible Prudent Europe
09/09/2015
96,48 Alloc Flexible Prudent Europe
08/09/2015
96,24 Alloc Flexible Prudent Europe
07/09/2015
96,04 Alloc Flexible Prudent Europe
06/09/2015
96,11 Alloc Flexible Prudent Europe
05/09/2015
96,12 Alloc Flexible Prudent Europe
04/09/2015
96,12 Alloc Flexible Prudent Europe
03/09/2015
96,38 Alloc Flexible Prudent Europe
02/09/2015
96,05 Alloc Flexible Prudent Europe
01/09/2015
96,16 Alloc Flexible Prudent Europe
31/08/2015
96,57 Alloc Flexible Prudent Europe
30/08/2015
96,63 Alloc Flexible Prudent Europe
29/08/2015
96,63 Alloc Flexible Prudent Europe
28/08/2015
96,63 Alloc Flexible Prudent Europe
27/08/2015
96,46 Alloc Flexible Prudent Europe
26/08/2015
95,97 Alloc Flexible Prudent Europe
25/08/2015
95,90 Alloc Flexible Prudent Europe
24/08/2015
95,72 Alloc Flexible Prudent Europe
23/08/2015
96,75 Alloc Flexible Prudent Europe
22/08/2015
96,77 Alloc Flexible Prudent Europe
21/08/2015
96,77 Alloc Flexible Prudent Europe
20/08/2015
97,62 Alloc Flexible Prudent Europe
19/08/2015
98,03 Alloc Flexible Prudent Europe
18/08/2015
98,27 Alloc Flexible Prudent Europe
17/08/2015
98,27 Alloc Flexible Prudent Europe
16/08/2015
98,21 Alloc Flexible Prudent Europe
15/08/2015
98,21 Alloc Flexible Prudent Europe
14/08/2015
98,21 Alloc Flexible Prudent Europe
13/08/2015
98,36 Alloc Flexible Prudent Europe
12/08/2015
98,36 Alloc Flexible Prudent Europe
11/08/2015
98,88 Alloc Flexible Prudent Europe
10/08/2015
99,04 Alloc Flexible Prudent Europe
09/08/2015
99,00 Alloc Flexible Prudent Europe
08/08/2015
99,01 Alloc Flexible Prudent Europe
07/08/2015
99,01 Alloc Flexible Prudent Europe
06/08/2015
99,13 Alloc Flexible Prudent Europe
05/08/2015
99,14 Alloc Flexible Prudent Europe
04/08/2015
99,04 Alloc Flexible Prudent Europe
03/08/2015
99,02 Alloc Flexible Prudent Europe
02/08/2015
98,92 Alloc Flexible Prudent Europe
01/08/2015
98,91 Alloc Flexible Prudent Europe
31/07/2015
98,91 Alloc Flexible Prudent Europe
30/07/2015
98,84 Alloc Flexible Prudent Europe
29/07/2015
98,70 Alloc Flexible Prudent Europe
28/07/2015
98,55 Alloc Flexible Prudent Europe
27/07/2015
98,57 Alloc Flexible Prudent Europe
26/07/2015
98,97 Alloc Flexible Prudent Europe
25/07/2015
98,98 Alloc Flexible Prudent Europe
24/07/2015
98,98 Alloc Flexible Prudent Europe
23/07/2015
99,11 Alloc Flexible Prudent Europe
22/07/2015
99,16 Alloc Flexible Prudent Europe
21/07/2015
99,29 Alloc Flexible Prudent Europe
20/07/2015
99,38 Alloc Flexible Prudent Europe
19/07/2015
99,26 Alloc Flexible Prudent Europe
18/07/2015
99,26 Alloc Flexible Prudent Europe
17/07/2015
99,26 Alloc Flexible Prudent Europe
16/07/2015
98,74 Alloc Flexible Prudent Europe
15/07/2015
98,42 Alloc Flexible Prudent Europe
14/07/2015
98,14 Alloc Flexible Prudent Europe
13/07/2015
98,08 Alloc Flexible Prudent Europe
12/07/2015
97,66 Alloc Flexible Prudent Europe
11/07/2015
97,65 Alloc Flexible Prudent Europe
10/07/2015
97,65 Alloc Flexible Prudent Europe
09/07/2015
97,26 Alloc Flexible Prudent Europe
08/07/2015
96,95 Alloc Flexible Prudent Europe
07/07/2015
97,05 Alloc Flexible Prudent Europe
06/07/2015
97,38 Alloc Flexible Prudent Europe
05/07/2015
97,67 Alloc Flexible Prudent Europe
04/07/2015
97,67 Alloc Flexible Prudent Europe
03/07/2015
97,67 Alloc Flexible Prudent Europe
02/07/2015
97,81 Alloc Flexible Prudent Europe
01/07/2015
97,81 Alloc Flexible Prudent Europe
30/06/2015
97,59 Alloc Flexible Prudent Europe
29/06/2015
98,00 Alloc Flexible Prudent Europe
28/06/2015
98,60 Alloc Flexible Prudent Europe
27/06/2015
98,60 Alloc Flexible Prudent Europe
26/06/2015
98,60 Alloc Flexible Prudent Europe
25/06/2015
98,39 Alloc Flexible Prudent Europe
24/06/2015
98,40 Alloc Flexible Prudent Europe
23/06/2015
98,34 Alloc Flexible Prudent Europe
22/06/2015
98,00 Alloc Flexible Prudent Europe
21/06/2015
97,56 Alloc Flexible Prudent Europe
20/06/2015
97,56 Alloc Flexible Prudent Europe
19/06/2015
97,56 Alloc Flexible Prudent Europe
18/06/2015
97,59 Alloc Flexible Prudent Europe
17/06/2015
97,63 Alloc Flexible Prudent Europe
16/06/2015
97,72 Alloc Flexible Prudent Europe
15/06/2015
97,84 Alloc Flexible Prudent Europe
14/06/2015
98,22 Alloc Flexible Prudent Europe
13/06/2015
98,23 Alloc Flexible Prudent Europe
12/06/2015
98,23 Alloc Flexible Prudent Europe
11/06/2015
98,40 Alloc Flexible Prudent Europe
10/06/2015
98,20 Alloc Flexible Prudent Europe
09/06/2015
98,07 Alloc Flexible Prudent Europe
08/06/2015
98,26 Alloc Flexible Prudent Europe
07/06/2015
98,49 Alloc Flexible Prudent Europe
06/06/2015
98,50 Alloc Flexible Prudent Europe
05/06/2015
98,50 Alloc Flexible Prudent Europe
04/06/2015
98,90 Alloc Flexible Prudent Europe
03/06/2015
99,10 Alloc Flexible Prudent Europe
02/06/2015
99,20 Alloc Flexible Prudent Europe
01/06/2015
99,40 Alloc Flexible Prudent Europe
31/05/2015
99,48 Alloc Flexible Prudent Europe
30/05/2015
99,49 Alloc Flexible Prudent Europe
29/05/2015
99,49 Alloc Flexible Prudent Europe
28/05/2015
99,74 Alloc Flexible Prudent Europe
27/05/2015
99,67 Alloc Flexible Prudent Europe
26/05/2015
99,51 Alloc Flexible Prudent Europe
25/05/2015
99,62 Alloc Flexible Prudent Europe
24/05/2015
99,64 Alloc Flexible Prudent Europe
23/05/2015
99,64 Alloc Flexible Prudent Europe
22/05/2015
99,64 Alloc Flexible Prudent Europe
21/05/2015
99,51 Alloc Flexible Prudent Europe
20/05/2015
99,45 Alloc Flexible Prudent Europe
19/05/2015
99,30 Alloc Flexible Prudent Europe
18/05/2015
98,98 Alloc Flexible Prudent Europe
17/05/2015
98,95 Alloc Flexible Prudent Europe
16/05/2015
98,94 Alloc Flexible Prudent Europe
15/05/2015
98,94 Alloc Flexible Prudent Europe
14/05/2015
98,80 Alloc Flexible Prudent Europe
13/05/2015
98,78 Alloc Flexible Prudent Europe
12/05/2015
98,84 Alloc Flexible Prudent Europe
11/05/2015
98,99 Alloc Flexible Prudent Europe
10/05/2015
98,61 Alloc Flexible Prudent Europe
09/05/2015
98,61 Alloc Flexible Prudent Europe
08/05/2015
98,61 Alloc Flexible Prudent Europe
07/05/2015
98,52 Alloc Flexible Prudent Europe
06/05/2015
98,71 Alloc Flexible Prudent Europe
05/05/2015
98,95 Alloc Flexible Prudent Europe
04/05/2015
99,23 Alloc Flexible Prudent Europe
03/05/2015
99,19 Alloc Flexible Prudent Europe
02/05/2015
99,20 Alloc Flexible Prudent Europe
01/05/2015
99,20 Alloc Flexible Prudent Europe
30/04/2015
99,20 Alloc Flexible Prudent Europe
29/04/2015
99,60 Alloc Flexible Prudent Europe
28/04/2015
100,05 Alloc Flexible Prudent Europe
27/04/2015
100,16 Alloc Flexible Prudent Europe
26/04/2015
100,00 Alloc Flexible Prudent Europe
25/04/2015
100,00 Alloc Flexible Prudent Europe
24/04/2015
100,00 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/04/2018
104,90 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/04/2018
104,87 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/04/2018
104,89 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/04/2018
104,89 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/04/2018
104,89 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/04/2018
104,78 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/04/2018
104,87 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/04/2018
104,95 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/04/2018
104,81 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/04/2018
104,77 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/04/2018
104,77 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/04/2018
104,77 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/04/2018
104,65 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/04/2018
104,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/04/2018
104,47 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/04/2018
104,37 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/04/2018
104,34 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/04/2018
104,34 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/04/2018
104,34 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/04/2018
104,24 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/04/2018
103,94 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/04/2018
103,99 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/04/2018
104,08 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/04/2018
104,08 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/03/2018
104,08 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/03/2018
104,08 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/03/2018
104,08 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/03/2018
103,98 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/03/2018
103,99 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/03/2018
103,85 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/03/2018
103,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/03/2018
103,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/03/2018
103,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/03/2018
104,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/03/2018
104,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/03/2018
104,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/03/2018
104,52 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/03/2018
104,75 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/03/2018
104,75 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/03/2018
104,75 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/03/2018
104,69 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/03/2018
104,75 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/03/2018
104,90 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/03/2018
105,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/03/2018
104,97 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/03/2018
104,97 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/03/2018
104,97 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/03/2018
104,86 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/03/2018
104,65 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/03/2018
104,62 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/03/2018
104,55 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/03/2018
104,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/03/2018
104,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/03/2018
104,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/03/2018
104,94 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/02/2018
105,09 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/02/2018
105,08 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/02/2018
105,07 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/02/2018
104,94 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/02/2018
104,94 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/02/2018
104,94 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/02/2018
104,95 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/02/2018
105,03 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/02/2018
105,00 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/02/2018
105,02 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/02/2018
105,00 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/02/2018
105,00 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/02/2018
105,00 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/02/2018
104,74 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/02/2018
104,52 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/02/2018
104,49 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/02/2018
104,82 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/02/2018
104,76 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/02/2018
104,76 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/02/2018
104,76 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/02/2018
105,13 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/02/2018
105,27 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/02/2018
105,09 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/02/2018
105,38 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/02/2018
105,54 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/02/2018
105,54 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/02/2018
105,54 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/02/2018
105,72 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/01/2018
105,75 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/01/2018
105,80 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/01/2018
105,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/01/2018
106,06 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/01/2018
106,06 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/01/2018
106,06 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/01/2018
106,03 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/01/2018
106,18 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/01/2018
106,34 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/01/2018
106,27 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/01/2018
106,20 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/01/2018
106,20 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/01/2018
106,20 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/01/2018
106,10 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/01/2018
106,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/01/2018
106,06 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/01/2018
105,97 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/01/2018
106,02 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/01/2018
106,02 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/01/2018
106,02 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/01/2018
106,05 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/01/2018
106,16 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/01/2018
106,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/01/2018
106,27 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/01/2018
106,19 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/01/2018
106,19 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/01/2018
106,19 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/01/2018
106,02 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/01/2018
105,85 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/01/2018
105,67 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/01/2018
105,75 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/12/2017
105,75 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/12/2017
105,75 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/12/2017
105,75 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/12/2017
105,78 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/12/2017
105,64 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/12/2017
105,83 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/12/2017
105,83 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/12/2017
105,83 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/12/2017
105,83 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/12/2017
105,83 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/12/2017
105,82 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/12/2017
105,79 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/12/2017
105,90 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/12/2017
106,02 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/12/2017
106,02 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/12/2017
106,02 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/12/2017
106,02 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/12/2017
106,07 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/12/2017
106,12 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/12/2017
106,08 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/12/2017
106,01 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/12/2017
106,06 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/12/2017
106,06 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/12/2017
106,06 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/12/2017
106,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/12/2017
106,13 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/12/2017
106,05 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/12/2017
105,98 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/12/2017
105,95 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/12/2017
105,95 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/12/2017
105,95 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/11/2017
105,92 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/11/2017
105,97 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/11/2017
106,00 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/11/2017
105,94 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/11/2017
105,88 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/11/2017
105,88 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/11/2017
105,88 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/11/2017
105,90 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/11/2017
105,88 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/11/2017
105,90 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/11/2017
105,80 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/11/2017
105,78 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/11/2017
105,78 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/11/2017
105,78 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/11/2017
105,75 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/11/2017
105,60 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/11/2017
105,81 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/11/2017
105,97 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/11/2017
106,08 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/11/2017
106,08 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/11/2017
106,08 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/11/2017
106,30 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/11/2017
106,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/11/2017
106,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/11/2017
106,59 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/11/2017
106,53 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/11/2017
106,53 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/11/2017
106,53 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/11/2017
106,43 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/11/2017
106,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/10/2017
106,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/10/2017
106,20 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/10/2017
106,14 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/10/2017
106,14 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/10/2017
106,14 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/10/2017
105,87 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/10/2017
105,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/10/2017
105,62 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/10/2017
105,69 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/10/2017
105,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/10/2017
105,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/10/2017
105,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/10/2017
105,58 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/10/2017
105,62 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/10/2017
105,64 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/10/2017
105,59 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/10/2017
105,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/10/2017
105,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/10/2017
105,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/10/2017
105,34 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/10/2017
105,21 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/10/2017
105,21 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/10/2017
105,22 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/10/2017
105,15 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/10/2017
105,15 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/10/2017
105,15 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/10/2017
105,19 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/10/2017
105,03 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/10/2017
105,09 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/10/2017
105,05 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/10/2017
104,92 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/09/2017
104,92 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/09/2017
104,92 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/09/2017
104,92 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/09/2017
104,93 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/09/2017
104,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/09/2017
104,87 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/09/2017
104,72 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/09/2017
104,72 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/09/2017
104,72 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/09/2017
104,74 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/09/2017
104,71 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/09/2017
104,72 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/09/2017
104,66 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/09/2017
104,61 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/09/2017
104,61 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/09/2017
104,61 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/09/2017
104,74 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/09/2017
104,71 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/09/2017
104,67 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/09/2017
104,66 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/09/2017
104,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/09/2017
104,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/09/2017
104,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/09/2017
104,60 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/09/2017
104,51 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/09/2017
104,51 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/09/2017
104,43 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/09/2017
104,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/09/2017
104,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/09/2017
104,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/08/2017
104,40 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/08/2017
104,42 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/08/2017
104,34 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/08/2017
104,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/08/2017
104,52 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/08/2017
104,52 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/08/2017
104,52 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/08/2017
104,61 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/08/2017
104,60 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/08/2017
104,63 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/08/2017
104,54 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/08/2017
104,63 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/08/2017
104,63 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/08/2017
104,63 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/08/2017
104,73 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/08/2017
104,72 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/08/2017
104,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/08/2017
104,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/08/2017
104,49 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/08/2017
104,49 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/08/2017
104,49 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/08/2017
104,65 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/08/2017
104,72 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/08/2017
104,83 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/08/2017
104,82 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/08/2017
104,84 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/08/2017
104,84 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/08/2017
104,84 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/08/2017
104,67 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/08/2017
104,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/08/2017
104,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/07/2017
104,42 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/07/2017
104,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/07/2017
104,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/07/2017
104,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/07/2017
104,55 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/07/2017
104,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/07/2017
104,32 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/07/2017
104,32 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/07/2017
104,35 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/07/2017
104,35 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/07/2017
104,35 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/07/2017
104,37 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/07/2017
104,38 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/07/2017
104,24 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/07/2017
104,30 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/07/2017
104,18 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/07/2017
104,18 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/07/2017
104,18 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/07/2017
104,18 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/07/2017
104,07 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/07/2017
103,89 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/07/2017
103,97 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/07/2017
103,94 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/07/2017
103,94 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/07/2017
103,94 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/07/2017
104,02 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/07/2017
104,27 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/07/2017
104,20 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/07/2017
104,16 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/07/2017
104,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/07/2017
104,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/06/2017
104,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/06/2017
104,09 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/06/2017
104,31 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/06/2017
104,41 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/06/2017
104,66 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/06/2017
104,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/06/2017
104,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/06/2017
104,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/06/2017
104,58 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/06/2017
104,58 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/06/2017
104,65 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/06/2017
104,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/06/2017
104,47 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/06/2017
104,47 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/06/2017
104,47 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/06/2017
104,40 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/06/2017
104,35 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/06/2017
104,27 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/06/2017
104,26 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/06/2017
104,37 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/06/2017
104,37 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/06/2017
104,37 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/06/2017
104,34 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/06/2017
104,37 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/06/2017
104,37 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/06/2017
104,38 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/06/2017
104,38 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/06/2017
104,38 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/06/2017
104,38 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/06/2017
104,32 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/05/2017
104,26 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/05/2017
104,31 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/05/2017
104,33 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/05/2017
104,25 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/05/2017
104,25 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/05/2017
104,25 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/05/2017
104,11 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/05/2017
104,11 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/05/2017
104,06 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/05/2017
104,03 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/05/2017
104,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/05/2017
104,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/05/2017
104,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/05/2017
104,05 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/05/2017
104,21 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/05/2017
104,37 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/05/2017
104,51 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/05/2017
104,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/05/2017
104,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/05/2017
104,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/05/2017
104,64 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/05/2017
104,53 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/05/2017
104,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/05/2017
104,17 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/05/2017
104,17 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/05/2017
104,17 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/05/2017
104,17 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/05/2017
104,20 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/05/2017
104,19 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/05/2017
104,10 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/05/2017
104,01 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/04/2017
104,01 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/04/2017
104,01 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/04/2017
104,01 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/04/2017
104,01 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/04/2017
103,87 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/04/2017
103,67 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/04/2017
103,55 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/04/2017
103,70 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/04/2017
103,70 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/04/2017
103,70 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/04/2017
103,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/04/2017
103,61 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/04/2017
103,71 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/04/2017
103,90 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/04/2017
103,90 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/04/2017
103,90 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/04/2017
103,90 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/04/2017
103,90 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/04/2017
103,93 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/04/2017
103,86 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/04/2017
103,90 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/04/2017
103,81 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/04/2017
103,81 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/04/2017
103,81 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/04/2017
103,69 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/04/2017
103,66 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/04/2017
103,65 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/04/2017
103,67 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/04/2017
103,53 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/04/2017
103,53 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/03/2017
103,53 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/03/2017
103,39 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/03/2017
103,30 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/03/2017
103,05 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/03/2017
102,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/03/2017
103,06 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/03/2017
103,06 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/03/2017
103,06 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/03/2017
103,05 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/03/2017
103,01 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/03/2017
103,05 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/03/2017
103,17 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/03/2017
103,14 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/03/2017
103,14 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/03/2017
103,14 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/03/2017
103,08 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/03/2017
103,10 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/03/2017
103,07 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/03/2017
103,08 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/03/2017
103,07 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/03/2017
103,07 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/03/2017
103,07 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/03/2017
103,18 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/03/2017
103,22 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/03/2017
103,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/03/2017
103,24 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/03/2017
103,27 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/03/2017
103,27 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/03/2017
103,27 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/03/2017
103,35 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/03/2017
103,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/02/2017
103,11 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/02/2017
103,12 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/02/2017
103,08 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/02/2017
103,08 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/02/2017
103,08 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/02/2017
103,09 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/02/2017
103,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/02/2017
103,00 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/02/2017
102,84 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/02/2017
102,80 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/02/2017
102,80 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/02/2017
102,80 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/02/2017
102,61 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/02/2017
102,69 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/02/2017
102,66 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/02/2017
102,59 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/02/2017
102,52 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/02/2017
102,52 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/02/2017
102,52 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/02/2017
102,39 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/02/2017
102,36 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/02/2017
102,47 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/02/2017
102,47 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/02/2017
102,33 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/02/2017
102,33 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/02/2017
102,33 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/02/2017
102,14 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/02/2017
102,06 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/01/2017
101,99 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/01/2017
102,14 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/01/2017
102,16 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/01/2017
102,16 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/01/2017
102,16 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/01/2017
102,22 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/01/2017
102,07 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/01/2017
101,97 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/01/2017
102,02 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/01/2017
102,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/01/2017
102,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/01/2017
102,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/01/2017
102,05 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/01/2017
101,94 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/01/2017
101,93 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/01/2017
102,09 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/01/2017
101,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/01/2017
101,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/01/2017
101,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/01/2017
101,97 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/01/2017
102,08 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/01/2017
101,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/01/2017
102,01 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/01/2017
101,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/01/2017
101,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/01/2017
101,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/01/2017
101,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/01/2017
101,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/01/2017
101,95 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/01/2017
101,74 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/01/2017
101,73 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/12/2016
101,73 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/12/2016
101,73 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/12/2016
101,75 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/12/2016
101,82 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/12/2016
101,72 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/12/2016
101,66 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/12/2016
101,66 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/12/2016
101,66 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/12/2016
101,66 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/12/2016
101,64 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/12/2016
101,62 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/12/2016
101,63 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/12/2016
101,50 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/12/2016
101,51 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/12/2016
101,51 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/12/2016
101,51 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/12/2016
101,42 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/12/2016
101,23 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/12/2016
101,23 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/12/2016
101,24 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/12/2016
101,31 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/12/2016
101,31 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/12/2016
101,31 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/12/2016
101,11 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/12/2016
100,81 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/12/2016
100,77 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/12/2016
100,74 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/12/2016
100,77 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/12/2016
100,77 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/12/2016
100,77 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/12/2016
100,85 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/11/2016
100,87 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/11/2016
100,84 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/11/2016
100,94 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/11/2016
100,98 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/11/2016
100,98 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/11/2016
100,98 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/11/2016
101,00 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/11/2016
100,97 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/11/2016
100,94 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/11/2016
100,78 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/11/2016
100,84 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/11/2016
100,84 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/11/2016
100,84 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/11/2016
100,88 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/11/2016
100,91 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/11/2016
100,92 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/11/2016
100,89 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/11/2016
101,17 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/11/2016
101,17 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/11/2016
101,17 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/11/2016
101,17 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/11/2016
101,26 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/11/2016
101,40 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/11/2016
101,38 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/11/2016
101,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/11/2016
101,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/11/2016
101,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/11/2016
101,33 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/11/2016
101,39 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/11/2016
101,61 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/10/2016
101,61 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/10/2016
101,65 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/10/2016
101,65 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/10/2016
101,65 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/10/2016
101,66 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/10/2016
101,72 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/10/2016
101,81 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/10/2016
101,78 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/10/2016
101,77 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/10/2016
101,77 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/10/2016
101,77 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/10/2016
101,69 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/10/2016
101,55 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/10/2016
101,47 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/10/2016
101,36 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/10/2016
101,32 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/10/2016
101,32 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/10/2016
101,32 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/10/2016
101,24 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/10/2016
101,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/10/2016
101,29 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/10/2016
101,15 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/10/2016
101,12 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/10/2016
101,12 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/10/2016
101,12 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/10/2016
101,23 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/10/2016
101,18 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/10/2016
101,29 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/10/2016
101,24 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/10/2016
101,21 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/10/2016
101,21 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/09/2016
101,21 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/09/2016
101,27 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/09/2016
101,23 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/09/2016
101,16 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/09/2016
101,19 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/09/2016
101,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/09/2016
101,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/09/2016
101,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/09/2016
101,23 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/09/2016
100,98 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/09/2016
100,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/09/2016
100,91 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/09/2016
100,90 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/09/2016
100,90 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/09/2016
100,90 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/09/2016
100,90 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/09/2016
100,93 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/09/2016
100,94 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/09/2016
101,03 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/09/2016
101,30 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/09/2016
101,30 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/09/2016
101,30 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/09/2016
101,49 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/09/2016
101,72 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/09/2016
101,66 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/09/2016
101,59 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/09/2016
101,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/09/2016
101,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/09/2016
101,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/09/2016
101,31 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/08/2016
101,34 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/08/2016
101,25 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/08/2016
101,13 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/08/2016
101,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/08/2016
101,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/08/2016
101,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/08/2016
101,01 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/08/2016
101,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/08/2016
100,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/08/2016
100,91 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/08/2016
100,88 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/08/2016
100,88 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/08/2016
100,88 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/08/2016
100,93 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/08/2016
100,88 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/08/2016
100,92 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/08/2016
101,02 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/08/2016
101,02 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/08/2016
101,02 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/08/2016
101,02 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/08/2016
100,93 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/08/2016
100,88 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/08/2016
100,85 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/08/2016
100,75 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/08/2016
100,65 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/08/2016
100,65 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/08/2016
100,65 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/08/2016
100,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/08/2016
100,31 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/08/2016
100,33 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/08/2016
100,51 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/07/2016
100,59 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/07/2016
100,59 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/07/2016
100,59 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/07/2016
100,54 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/07/2016
100,55 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/07/2016
100,40 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/07/2016
100,41 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/07/2016
100,34 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/07/2016
100,34 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/07/2016
100,34 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/07/2016
100,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/07/2016
100,15 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/07/2016
100,00 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/07/2016
99,97 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/07/2016
99,80 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/07/2016
99,80 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/07/2016
99,80 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/07/2016
99,74 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/07/2016
99,74 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/07/2016
99,53 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/07/2016
99,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/07/2016
98,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/07/2016
98,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/07/2016
98,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/07/2016
98,75 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/07/2016
98,67 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/07/2016
98,85 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/07/2016
98,91 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/07/2016
98,76 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/07/2016
98,76 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/07/2016
98,76 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/06/2016
98,43 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/06/2016
98,13 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/06/2016
97,73 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/06/2016
97,64 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/06/2016
97,93 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/06/2016
97,93 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/06/2016
97,93 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/06/2016
98,63 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/06/2016
98,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/06/2016
98,52 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/06/2016
98,35 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/06/2016
98,07 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/06/2016
98,07 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/06/2016
98,07 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/06/2016
98,05 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/06/2016
98,16 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/06/2016
98,03 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/06/2016
98,37 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/06/2016
98,74 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/06/2016
98,74 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/06/2016
98,74 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/06/2016
98,93 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/06/2016
98,90 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/06/2016
98,81 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/06/2016
98,54 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/06/2016
98,51 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/06/2016
98,51 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/06/2016
98,51 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/06/2016
98,51 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/06/2016
98,42 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/05/2016
98,45 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/05/2016
98,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/05/2016
98,45 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/05/2016
98,45 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/05/2016
98,45 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/05/2016
98,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/05/2016
98,21 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/05/2016
97,97 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/05/2016
97,74 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/05/2016
97,74 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/05/2016
97,74 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/05/2016
97,74 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/05/2016
97,62 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/05/2016
97,66 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/05/2016
97,58 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/05/2016
97,63 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/05/2016
97,63 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/05/2016
97,63 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/05/2016
97,63 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/05/2016
97,51 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/05/2016
97,53 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/05/2016
97,61 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/05/2016
97,59 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/05/2016
97,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/05/2016
97,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/05/2016
97,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/05/2016
97,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/05/2016
97,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/05/2016
97,63 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/05/2016
97,89 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/05/2016
97,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/04/2016
97,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/04/2016
97,96 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/04/2016
98,24 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/04/2016
98,18 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/04/2016
98,13 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/04/2016
98,21 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/04/2016
98,35 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/04/2016
98,35 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/04/2016
98,35 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/04/2016
98,15 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/04/2016
98,06 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/04/2016
97,87 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/04/2016
97,64 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/04/2016
97,67 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/04/2016
97,67 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/04/2016
97,67 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/04/2016
97,64 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/04/2016
97,44 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/04/2016
96,99 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/04/2016
96,88 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/04/2016
96,82 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/04/2016
96,82 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/04/2016
96,82 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/04/2016
96,77 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/04/2016
96,75 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/04/2016
96,72 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/04/2016
96,74 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/04/2016
96,64 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/04/2016
96,64 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/04/2016
96,64 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/03/2016
96,74 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/03/2016
96,76 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/03/2016
96,66 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/03/2016
96,62 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/03/2016
96,62 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/03/2016
96,62 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/03/2016
96,62 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/03/2016
96,62 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/03/2016
96,81 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/03/2016
96,61 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/03/2016
96,55 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/03/2016
96,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/03/2016
96,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/03/2016
96,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/03/2016
96,40 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/03/2016
96,39 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/03/2016
96,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/03/2016
96,72 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/03/2016
96,24 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/03/2016
96,24 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/03/2016
96,24 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/03/2016
95,37 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/03/2016
95,26 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/03/2016
95,23 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/03/2016
95,35 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/03/2016
95,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/03/2016
95,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/03/2016
95,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/03/2016
95,18 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/03/2016
95,15 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/03/2016
94,87 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/02/2016
94,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/02/2016
94,27 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/02/2016
94,27 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/02/2016
94,27 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/02/2016
93,86 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/02/2016
93,66 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/02/2016
93,86 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/02/2016
93,88 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/02/2016
93,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/02/2016
93,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/02/2016
93,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/02/2016
93,59 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/02/2016
93,24 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/02/2016
92,92 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/02/2016
92,85 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/02/2016
92,39 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/02/2016
92,39 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/02/2016
92,39 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/02/2016
92,39 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/02/2016
93,07 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/02/2016
93,01 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/02/2016
93,72 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/02/2016
94,14 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/02/2016
94,14 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/02/2016
94,14 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/02/2016
94,18 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/02/2016
94,25 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/02/2016
94,60 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/02/2016
94,93 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/01/2016
94,95 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/01/2016
94,95 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/01/2016
94,95 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/01/2016
94,53 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/01/2016
94,40 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/01/2016
94,26 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/01/2016
94,24 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/01/2016
94,18 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/01/2016
94,18 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/01/2016
94,18 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/01/2016
93,69 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/01/2016
93,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/01/2016
94,10 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/01/2016
94,01 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/01/2016
94,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/01/2016
94,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/01/2016
94,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/01/2016
94,92 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/01/2016
95,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/01/2016
95,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/01/2016
95,36 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/01/2016
95,50 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/01/2016
95,50 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/01/2016
95,50 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/01/2016
95,70 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/01/2016
96,11 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/01/2016
96,29 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/01/2016
96,30 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/01/2016
96,59 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/01/2016
96,59 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/01/2016
96,59 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/12/2015
96,59 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/12/2015
96,60 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/12/2015
96,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/12/2015
96,42 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/12/2015
96,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/12/2015
96,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/12/2015
96,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/12/2015
96,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/12/2015
96,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/12/2015
96,20 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/12/2015
96,27 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/12/2015
96,43 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/12/2015
96,43 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/12/2015
96,43 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/12/2015
96,52 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/12/2015
96,37 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/12/2015
96,31 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/12/2015
96,03 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/12/2015
96,50 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/12/2015
96,50 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/12/2015
96,50 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/12/2015
96,85 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/12/2015
96,84 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/12/2015
97,08 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/12/2015
97,39 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/12/2015
97,38 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/12/2015
97,38 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/12/2015
97,38 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/12/2015
97,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/12/2015
98,16 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/12/2015
98,16 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/11/2015
98,21 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/11/2015
98,13 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/11/2015
98,13 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/11/2015
98,13 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/11/2015
98,15 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/11/2015
98,05 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/11/2015
97,94 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/11/2015
98,10 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/11/2015
98,12 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/11/2015
98,12 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/11/2015
98,12 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/11/2015
98,00 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/11/2015
97,92 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/11/2015
97,89 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/11/2015
97,60 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/11/2015
97,61 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/11/2015
97,61 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/11/2015
97,61 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/11/2015
97,77 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/11/2015
97,92 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/11/2015
97,92 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/11/2015
97,92 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/11/2015
97,98 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/11/2015
97,98 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/11/2015
97,98 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/11/2015
97,97 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/11/2015
98,05 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/11/2015
97,81 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/11/2015
97,54 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/11/2015
97,51 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/10/2015
97,51 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/10/2015
97,51 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/10/2015
97,55 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/10/2015
97,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/10/2015
97,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/10/2015
97,39 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/10/2015
97,30 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/10/2015
97,30 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/10/2015
97,30 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/10/2015
96,86 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/10/2015
96,33 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/10/2015
96,32 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/10/2015
96,43 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/10/2015
96,37 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/10/2015
96,37 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/10/2015
96,37 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/10/2015
96,32 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/10/2015
96,16 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/10/2015
96,34 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/10/2015
96,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/10/2015
96,38 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/10/2015
96,38 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/10/2015
96,38 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/10/2015
96,17 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/10/2015
96,17 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/10/2015
95,89 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/10/2015
95,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/10/2015
95,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/10/2015
95,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/10/2015
95,04 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/10/2015
94,98 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/09/2015
95,00 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/09/2015
94,65 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/09/2015
95,08 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/09/2015
95,60 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/09/2015
95,60 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/09/2015
95,60 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/09/2015
95,34 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/09/2015
95,87 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/09/2015
96,12 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/09/2015
96,54 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/09/2015
96,45 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/09/2015
96,45 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/09/2015
96,45 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/09/2015
96,62 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/09/2015
96,56 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/09/2015
96,40 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/09/2015
96,50 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/09/2015
96,64 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/09/2015
96,64 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/09/2015
96,64 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/09/2015
96,89 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/09/2015
97,14 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/09/2015
97,07 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/09/2015
96,95 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/09/2015
96,99 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/09/2015
96,99 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/09/2015
96,99 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/09/2015
97,26 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/09/2015
96,92 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/09/2015
96,98 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/08/2015
97,23 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/08/2015
97,30 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/08/2015
97,30 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/08/2015
97,30 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/08/2015
97,14 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/08/2015
96,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/08/2015
96,62 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/08/2015
96,34 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/08/2015
97,38 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/08/2015
97,38 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/08/2015
97,38 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/08/2015
97,87 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/08/2015
98,22 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/08/2015
98,41 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/08/2015
98,47 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/08/2015
98,43 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/08/2015
98,43 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/08/2015
98,43 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/08/2015
98,47 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/08/2015
98,42 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/08/2015
98,89 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/08/2015
99,05 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/08/2015
99,09 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/08/2015
99,09 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/08/2015
99,09 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/08/2015
99,16 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/08/2015
99,27 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/08/2015
99,11 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/08/2015
99,14 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/08/2015
99,05 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/08/2015
99,05 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/07/2015
99,05 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/07/2015
99,12 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/07/2015
98,93 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/07/2015
98,86 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/07/2015
98,77 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/07/2015
99,12 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/07/2015
99,12 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/07/2015
99,12 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/07/2015
99,24 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/07/2015
99,35 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/07/2015
99,48 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/07/2015
99,59 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/07/2015
99,55 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/07/2015
99,55 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/07/2015
99,55 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/07/2015
99,40 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/07/2015
99,12 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/07/2015
98,86 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/07/2015
98,86 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/07/2015
98,41 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/07/2015
98,41 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/07/2015
98,41 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/07/2015
98,16 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/07/2015
97,91 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/07/2015
98,13 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/07/2015
98,30 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/07/2015
98,49 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/07/2015
98,49 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/07/2015
98,49 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/07/2015
98,55 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/07/2015
98,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/06/2015
98,26 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/06/2015
98,51 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/06/2015
98,98 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/06/2015
98,98 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/06/2015
98,98 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/06/2015
98,94 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/06/2015
98,97 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/06/2015
98,98 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/06/2015
98,54 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/06/2015
98,20 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/06/2015
98,20 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/06/2015
98,20 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/06/2015
98,12 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/06/2015
98,32 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/06/2015
98,41 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/06/2015
98,55 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/06/2015
98,85 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/06/2015
98,85 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/06/2015
98,85 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/06/2015
98,99 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/06/2015
98,81 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/06/2015
98,78 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/06/2015
99,06 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/06/2015
99,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/06/2015
99,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/06/2015
99,28 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/06/2015
99,37 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/06/2015
99,49 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/06/2015
99,65 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/06/2015
99,91 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
31/05/2015
99,93 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/05/2015
99,93 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/05/2015
99,93 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/05/2015
100,10 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/05/2015
100,16 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/05/2015
100,07 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/05/2015
100,09 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/05/2015
100,09 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
23/05/2015
100,09 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
22/05/2015
100,09 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
21/05/2015
100,03 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
20/05/2015
99,98 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
19/05/2015
99,90 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
18/05/2015
99,54 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
17/05/2015
99,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
16/05/2015
99,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
15/05/2015
99,46 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
14/05/2015
99,37 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
13/05/2015
99,37 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
12/05/2015
99,43 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
11/05/2015
99,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
10/05/2015
99,23 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
09/05/2015
99,23 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
08/05/2015
99,23 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
07/05/2015
99,23 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
06/05/2015
99,24 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
05/05/2015
99,45 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
04/05/2015
99,60 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
03/05/2015
99,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
02/05/2015
99,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
01/05/2015
99,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
30/04/2015
99,57 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
29/04/2015
99,69 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
28/04/2015
100,02 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
27/04/2015
100,12 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
26/04/2015
100,00 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
25/04/2015
100,00 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
24/04/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT 4,901,603,420,56
Alloc Flexible Prudent Europe 1,720,574,390,20
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt 0,620,204,900,10
Performances annuelles
 2017201620152014201320122011
29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT 3,955,320,415,785,1110,490,69
Alloc Flexible Prudent Europe 3,761,982,833,746,299,02-4,72
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt 2,782,483,9611,555,3712,482,79

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 26 avril 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus