AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF - FR0010757781

Performance en base 100 du 19/01/2015 au 18/01/2018
 
AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
 
Act. Bear
 
MSCI EMU
MSCI EMU
18/01/2018
132,22 MSCI EMU
17/01/2018
131,89 MSCI EMU
16/01/2018
131,73 MSCI EMU
15/01/2018
131,34 MSCI EMU
14/01/2018
131,57 MSCI EMU
13/01/2018
131,57 MSCI EMU
12/01/2018
131,57 MSCI EMU
11/01/2018
131,30 MSCI EMU
10/01/2018
131,26 MSCI EMU
09/01/2018
131,86 MSCI EMU
08/01/2018
131,37 MSCI EMU
07/01/2018
130,89 MSCI EMU
06/01/2018
130,89 MSCI EMU
05/01/2018
130,89 MSCI EMU
04/01/2018
129,76 MSCI EMU
03/01/2018
127,72 MSCI EMU
02/01/2018
126,64 MSCI EMU
01/01/2018
127,28 MSCI EMU
31/12/2017
127,28 MSCI EMU
30/12/2017
127,28 MSCI EMU
29/12/2017
127,28 MSCI EMU
28/12/2017
127,81 MSCI EMU
27/12/2017
128,41 MSCI EMU
26/12/2017
128,56 MSCI EMU
25/12/2017
128,23 MSCI EMU
24/12/2017
128,23 MSCI EMU
23/12/2017
128,23 MSCI EMU
22/12/2017
128,23 MSCI EMU
21/12/2017
128,88 MSCI EMU
20/12/2017
128,72 MSCI EMU
19/12/2017
129,14 MSCI EMU
18/12/2017
130,04 MSCI EMU
17/12/2017
127,75 MSCI EMU
16/12/2017
127,75 MSCI EMU
15/12/2017
127,75 MSCI EMU
14/12/2017
127,48 MSCI EMU
13/12/2017
129,26 MSCI EMU
12/12/2017
129,25 MSCI EMU
11/12/2017
129,05 MSCI EMU
10/12/2017
129,41 MSCI EMU
09/12/2017
129,41 MSCI EMU
08/12/2017
129,41 MSCI EMU
07/12/2017
128,63 MSCI EMU
06/12/2017
127,87 MSCI EMU
05/12/2017
128,26 MSCI EMU
04/12/2017
128,30 MSCI EMU
03/12/2017
126,70 MSCI EMU
02/12/2017
126,70 MSCI EMU
01/12/2017
126,70 MSCI EMU
30/11/2017
129,06 MSCI EMU
29/11/2017
128,90 MSCI EMU
28/11/2017
128,21 MSCI EMU
27/11/2017
127,38 MSCI EMU
26/11/2017
128,98 MSCI EMU
25/11/2017
128,98 MSCI EMU
24/11/2017
128,98 MSCI EMU
23/11/2017
128,03 MSCI EMU
22/11/2017
128,20 MSCI EMU
21/11/2017
128,47 MSCI EMU
20/11/2017
127,45 MSCI EMU
19/11/2017
127,10 MSCI EMU
18/11/2017
127,10 MSCI EMU
17/11/2017
127,10 MSCI EMU
16/11/2017
127,83 MSCI EMU
15/11/2017
126,57 MSCI EMU
14/11/2017
127,57 MSCI EMU
13/11/2017
128,14 MSCI EMU
12/11/2017
128,85 MSCI EMU
11/11/2017
128,85 MSCI EMU
10/11/2017
128,85 MSCI EMU
09/11/2017
129,28 MSCI EMU
08/11/2017
130,68 MSCI EMU
07/11/2017
130,92 MSCI EMU
06/11/2017
131,41 MSCI EMU
05/11/2017
131,18 MSCI EMU
04/11/2017
131,18 MSCI EMU
03/11/2017
131,18 MSCI EMU
02/11/2017
131,92 MSCI EMU
01/11/2017
131,84 MSCI EMU
31/10/2017
131,06 MSCI EMU
30/10/2017
130,76 MSCI EMU
29/10/2017
130,00 MSCI EMU
28/10/2017
130,00 MSCI EMU
27/10/2017
130,00 MSCI EMU
26/10/2017
129,29 MSCI EMU
25/10/2017
128,51 MSCI EMU
24/10/2017
128,88 MSCI EMU
23/10/2017
128,84 MSCI EMU
22/10/2017
128,33 MSCI EMU
21/10/2017
128,33 MSCI EMU
20/10/2017
128,33 MSCI EMU
19/10/2017
128,63 MSCI EMU
18/10/2017
129,41 MSCI EMU
17/10/2017
128,53 MSCI EMU
16/10/2017
128,52 MSCI EMU
15/10/2017
128,87 MSCI EMU
14/10/2017
128,87 MSCI EMU
13/10/2017
128,87 MSCI EMU
12/10/2017
128,44 MSCI EMU
11/10/2017
128,66 MSCI EMU
10/10/2017
128,33 MSCI EMU
09/10/2017
128,32 MSCI EMU
08/10/2017
128,44 MSCI EMU
07/10/2017
128,44 MSCI EMU
06/10/2017
128,44 MSCI EMU
05/10/2017
128,26 MSCI EMU
04/10/2017
127,69 MSCI EMU
03/10/2017
128,37 MSCI EMU
02/10/2017
128,10 MSCI EMU
01/10/2017
128,00 MSCI EMU
30/09/2017
128,00 MSCI EMU
29/09/2017
128,00 MSCI EMU
28/09/2017
127,03 MSCI EMU
27/09/2017
126,54 MSCI EMU
26/09/2017
125,76 MSCI EMU
25/09/2017
125,94 MSCI EMU
24/09/2017
126,17 MSCI EMU
23/09/2017
126,17 MSCI EMU
22/09/2017
126,17 MSCI EMU
21/09/2017
126,20 MSCI EMU
20/09/2017
125,54 MSCI EMU
19/09/2017
125,94 MSCI EMU
18/09/2017
125,82 MSCI EMU
17/09/2017
125,27 MSCI EMU
16/09/2017
125,27 MSCI EMU
15/09/2017
125,27 MSCI EMU
14/09/2017
125,49 MSCI EMU
13/09/2017
124,93 MSCI EMU
12/09/2017
125,60 MSCI EMU
11/09/2017
124,66 MSCI EMU
10/09/2017
122,77 MSCI EMU
09/09/2017
122,77 MSCI EMU
08/09/2017
122,77 MSCI EMU
07/09/2017
123,45 MSCI EMU
06/09/2017
122,79 MSCI EMU
05/09/2017
122,73 MSCI EMU
04/09/2017
122,69 MSCI EMU
03/09/2017
122,70 MSCI EMU
02/09/2017
122,70 MSCI EMU
01/09/2017
122,70 MSCI EMU
31/08/2017
123,05 MSCI EMU
30/08/2017
121,66 MSCI EMU
29/08/2017
120,76 MSCI EMU
28/08/2017
122,62 MSCI EMU
27/08/2017
123,55 MSCI EMU
26/08/2017
123,55 MSCI EMU
25/08/2017
123,55 MSCI EMU
24/08/2017
123,09 MSCI EMU
23/08/2017
123,15 MSCI EMU
22/08/2017
123,46 MSCI EMU
21/08/2017
123,06 MSCI EMU
20/08/2017
123,26 MSCI EMU
19/08/2017
123,26 MSCI EMU
18/08/2017
123,26 MSCI EMU
17/08/2017
124,30 MSCI EMU
16/08/2017
124,43 MSCI EMU
15/08/2017
123,34 MSCI EMU
14/08/2017
123,16 MSCI EMU
13/08/2017
122,04 MSCI EMU
12/08/2017
122,04 MSCI EMU
11/08/2017
122,04 MSCI EMU
10/08/2017
122,98 MSCI EMU
09/08/2017
124,02 MSCI EMU
08/08/2017
124,54 MSCI EMU
07/08/2017
125,04 MSCI EMU
06/08/2017
123,83 MSCI EMU
05/08/2017
123,83 MSCI EMU
04/08/2017
123,83 MSCI EMU
03/08/2017
123,89 MSCI EMU
02/08/2017
123,64 MSCI EMU
01/08/2017
123,87 MSCI EMU
31/07/2017
123,62 MSCI EMU
30/07/2017
123,64 MSCI EMU
29/07/2017
123,64 MSCI EMU
28/07/2017
123,64 MSCI EMU
27/07/2017
124,20 MSCI EMU
26/07/2017
124,33 MSCI EMU
25/07/2017
123,39 MSCI EMU
24/07/2017
123,05 MSCI EMU
23/07/2017
123,33 MSCI EMU
22/07/2017
123,33 MSCI EMU
21/07/2017
123,33 MSCI EMU
20/07/2017
126,44 MSCI EMU
19/07/2017
124,82 MSCI EMU
18/07/2017
124,57 MSCI EMU
17/07/2017
125,66 MSCI EMU
16/07/2017
126,07 MSCI EMU
15/07/2017
126,07 MSCI EMU
14/07/2017
126,07 MSCI EMU
13/07/2017
125,53 MSCI EMU
12/07/2017
124,87 MSCI EMU
11/07/2017
123,62 MSCI EMU
10/07/2017
123,94 MSCI EMU
09/07/2017
123,16 MSCI EMU
08/07/2017
123,16 MSCI EMU
07/07/2017
123,16 MSCI EMU
06/07/2017
123,61 MSCI EMU
05/07/2017
123,94 MSCI EMU
04/07/2017
123,82 MSCI EMU
03/07/2017
124,17 MSCI EMU
02/07/2017
122,49 MSCI EMU
01/07/2017
122,49 MSCI EMU
30/06/2017
122,49 MSCI EMU
29/06/2017
123,40 MSCI EMU
28/06/2017
125,28 MSCI EMU
27/06/2017
125,53 MSCI EMU
26/06/2017
126,56 MSCI EMU
25/06/2017
126,13 MSCI EMU
24/06/2017
126,13 MSCI EMU
23/06/2017
126,13 MSCI EMU
22/06/2017
126,20 MSCI EMU
21/06/2017
126,41 MSCI EMU
20/06/2017
126,32 MSCI EMU
19/06/2017
126,98 MSCI EMU
18/06/2017
126,54 MSCI EMU
17/06/2017
126,54 MSCI EMU
16/06/2017
126,54 MSCI EMU
15/06/2017
125,23 MSCI EMU
14/06/2017
127,04 MSCI EMU
13/06/2017
126,28 MSCI EMU
12/06/2017
125,57 MSCI EMU
11/06/2017
127,23 MSCI EMU
10/06/2017
127,23 MSCI EMU
09/06/2017
127,23 MSCI EMU
08/06/2017
126,26 MSCI EMU
07/06/2017
126,55 MSCI EMU
06/06/2017
126,12 MSCI EMU
05/06/2017
126,82 MSCI EMU
04/06/2017
127,87 MSCI EMU
03/06/2017
127,87 MSCI EMU
02/06/2017
127,87 MSCI EMU
01/06/2017
126,53 MSCI EMU
31/05/2017
126,01 MSCI EMU
30/05/2017
125,94 MSCI EMU
29/05/2017
126,07 MSCI EMU
28/05/2017
126,21 MSCI EMU
27/05/2017
126,21 MSCI EMU
26/05/2017
126,21 MSCI EMU
25/05/2017
126,45 MSCI EMU
24/05/2017
126,39 MSCI EMU
23/05/2017
126,70 MSCI EMU
22/05/2017
126,00 MSCI EMU
21/05/2017
126,29 MSCI EMU
20/05/2017
126,29 MSCI EMU
19/05/2017
126,29 MSCI EMU
18/05/2017
125,07 MSCI EMU
17/05/2017
126,17 MSCI EMU
16/05/2017
128,07 MSCI EMU
15/05/2017
127,74 MSCI EMU
14/05/2017
127,82 MSCI EMU
13/05/2017
127,82 MSCI EMU
12/05/2017
127,82 MSCI EMU
11/05/2017
126,86 MSCI EMU
10/05/2017
127,30 MSCI EMU
09/05/2017
127,48 MSCI EMU
08/05/2017
127,10 MSCI EMU
07/05/2017
127,93 MSCI EMU
06/05/2017
127,93 MSCI EMU
05/05/2017
127,93 MSCI EMU
04/05/2017
126,69 MSCI EMU
03/05/2017
124,72 MSCI EMU
02/05/2017
124,58 MSCI EMU
01/05/2017
123,66 MSCI EMU
30/04/2017
123,35 MSCI EMU
29/04/2017
123,35 MSCI EMU
28/04/2017
123,35 MSCI EMU
27/04/2017
123,68 MSCI EMU
26/04/2017
124,08 MSCI EMU
25/04/2017
124,58 MSCI EMU
24/04/2017
124,05 MSCI EMU
23/04/2017
119,46 MSCI EMU
22/04/2017
119,46 MSCI EMU
21/04/2017
119,46 MSCI EMU
20/04/2017
119,87 MSCI EMU
19/04/2017
118,93 MSCI EMU
18/04/2017
118,68 MSCI EMU
17/04/2017
120,13 MSCI EMU
16/04/2017
119,69 MSCI EMU
15/04/2017
119,69 MSCI EMU
14/04/2017
119,69 MSCI EMU
13/04/2017
119,69 MSCI EMU
12/04/2017
120,47 MSCI EMU
11/04/2017
120,44 MSCI EMU
10/04/2017
120,93 MSCI EMU
09/04/2017
120,94 MSCI EMU
08/04/2017
120,94 MSCI EMU
07/04/2017
120,94 MSCI EMU
06/04/2017
120,78 MSCI EMU
05/04/2017
120,22 MSCI EMU
04/04/2017
120,69 MSCI EMU
03/04/2017
120,19 MSCI EMU
02/04/2017
121,09 MSCI EMU
01/04/2017
121,09 MSCI EMU
31/03/2017
121,09 MSCI EMU
30/03/2017
120,40 MSCI EMU
29/03/2017
119,96 MSCI EMU
28/03/2017
119,75 MSCI EMU
27/03/2017
118,63 MSCI EMU
26/03/2017
118,97 MSCI EMU
25/03/2017
118,97 MSCI EMU
24/03/2017
118,97 MSCI EMU
23/03/2017
119,00 MSCI EMU
22/03/2017
117,87 MSCI EMU
21/03/2017
118,39 MSCI EMU
20/03/2017
118,80 MSCI EMU
19/03/2017
119,16 MSCI EMU
18/03/2017
119,16 MSCI EMU
17/03/2017
119,16 MSCI EMU
16/03/2017
118,89 MSCI EMU
15/03/2017
117,92 MSCI EMU
14/03/2017
117,60 MSCI EMU
13/03/2017
117,92 MSCI EMU
12/03/2017
118,30 MSCI EMU
11/03/2017
118,30 MSCI EMU
10/03/2017
118,30 MSCI EMU
09/03/2017
117,82 MSCI EMU
08/03/2017
116,83 MSCI EMU
07/03/2017
116,75 MSCI EMU
06/03/2017
116,90 MSCI EMU
05/03/2017
117,32 MSCI EMU
04/03/2017
117,32 MSCI EMU
03/03/2017
117,32 MSCI EMU
02/03/2017
117,06 MSCI EMU
01/03/2017
117,27 MSCI EMU
28/02/2017
115,15 MSCI EMU
27/02/2017
114,84 MSCI EMU
26/02/2017
113,92 MSCI EMU
25/02/2017
113,92 MSCI EMU
24/02/2017
113,92 MSCI EMU
23/02/2017
115,59 MSCI EMU
22/02/2017
115,96 MSCI EMU
21/02/2017
115,65 MSCI EMU
20/02/2017
114,94 MSCI EMU
19/02/2017
114,56 MSCI EMU
18/02/2017
114,56 MSCI EMU
17/02/2017
114,56 MSCI EMU
16/02/2017
115,09 MSCI EMU
15/02/2017
115,40 MSCI EMU
14/02/2017
114,17 MSCI EMU
13/02/2017
114,41 MSCI EMU
12/02/2017
113,49 MSCI EMU
11/02/2017
113,49 MSCI EMU
10/02/2017
113,49 MSCI EMU
09/02/2017
113,29 MSCI EMU
08/02/2017
112,89 MSCI EMU
07/02/2017
112,44 MSCI EMU
06/02/2017
112,57 MSCI EMU
05/02/2017
114,03 MSCI EMU
04/02/2017
114,03 MSCI EMU
03/02/2017
114,03 MSCI EMU
02/02/2017
112,93 MSCI EMU
01/02/2017
112,41 MSCI EMU
31/01/2017
112,43 MSCI EMU
30/01/2017
113,52 MSCI EMU
29/01/2017
114,56 MSCI EMU
28/01/2017
114,56 MSCI EMU
27/01/2017
114,56 MSCI EMU
26/01/2017
114,32 MSCI EMU
25/01/2017
114,78 MSCI EMU
24/01/2017
113,45 MSCI EMU
23/01/2017
113,28 MSCI EMU
22/01/2017
114,20 MSCI EMU
21/01/2017
114,20 MSCI EMU
20/01/2017
114,20 MSCI EMU
19/01/2017
112,88 MSCI EMU
18/01/2017
113,73 MSCI EMU
17/01/2017
113,26 MSCI EMU
16/01/2017
113,60 MSCI EMU
15/01/2017
113,99 MSCI EMU
14/01/2017
113,99 MSCI EMU
13/01/2017
113,99 MSCI EMU
12/01/2017
112,87 MSCI EMU
11/01/2017
113,59 MSCI EMU
10/01/2017
114,04 MSCI EMU
09/01/2017
114,23 MSCI EMU
08/01/2017
114,11 MSCI EMU
07/01/2017
114,11 MSCI EMU
06/01/2017
114,11 MSCI EMU
05/01/2017
115,20 MSCI EMU
04/01/2017
114,50 MSCI EMU
03/01/2017
114,14 MSCI EMU
02/01/2017
114,78 MSCI EMU
01/01/2017
113,08 MSCI EMU
31/12/2016
113,08 MSCI EMU
30/12/2016
113,08 MSCI EMU
29/12/2016
113,07 MSCI EMU
28/12/2016
112,82 MSCI EMU
27/12/2016
113,14 MSCI EMU
26/12/2016
112,96 MSCI EMU
25/12/2016
112,96 MSCI EMU
24/12/2016
112,96 MSCI EMU
23/12/2016
112,96 MSCI EMU
22/12/2016
112,68 MSCI EMU
21/12/2016
112,80 MSCI EMU
20/12/2016
112,33 MSCI EMU
19/12/2016
112,31 MSCI EMU
18/12/2016
111,83 MSCI EMU
17/12/2016
111,83 MSCI EMU
16/12/2016
111,83 MSCI EMU
15/12/2016
111,78 MSCI EMU
14/12/2016
110,72 MSCI EMU
13/12/2016
111,69 MSCI EMU
12/12/2016
110,36 MSCI EMU
11/12/2016
110,04 MSCI EMU
10/12/2016
110,04 MSCI EMU
09/12/2016
110,04 MSCI EMU
08/12/2016
108,30 MSCI EMU
07/12/2016
108,81 MSCI EMU
06/12/2016
107,02 MSCI EMU
05/12/2016
105,74 MSCI EMU
04/12/2016
104,63 MSCI EMU
03/12/2016
104,63 MSCI EMU
02/12/2016
104,63 MSCI EMU
01/12/2016
104,81 MSCI EMU
30/11/2016
105,40 MSCI EMU
29/11/2016
105,57 MSCI EMU
28/11/2016
104,46 MSCI EMU
27/11/2016
105,61 MSCI EMU
26/11/2016
105,61 MSCI EMU
25/11/2016
105,61 MSCI EMU
24/11/2016
105,41 MSCI EMU
23/11/2016
104,30 MSCI EMU
22/11/2016
105,05 MSCI EMU
21/11/2016
104,75 MSCI EMU
20/11/2016
103,98 MSCI EMU
19/11/2016
103,98 MSCI EMU
18/11/2016
103,98 MSCI EMU
17/11/2016
104,62 MSCI EMU
16/11/2016
104,28 MSCI EMU
15/11/2016
104,77 MSCI EMU
14/11/2016
104,07 MSCI EMU
13/11/2016
104,05 MSCI EMU
12/11/2016
104,05 MSCI EMU
11/11/2016
104,05 MSCI EMU
10/11/2016
104,81 MSCI EMU
09/11/2016
104,86 MSCI EMU
08/11/2016
104,68 MSCI EMU
07/11/2016
103,93 MSCI EMU
06/11/2016
102,73 MSCI EMU
05/11/2016
102,73 MSCI EMU
04/11/2016
102,73 MSCI EMU
03/11/2016
103,45 MSCI EMU
02/11/2016
103,62 MSCI EMU
01/11/2016
105,05 MSCI EMU
31/10/2016
106,15 MSCI EMU
30/10/2016
106,72 MSCI EMU
29/10/2016
106,72 MSCI EMU
28/10/2016
106,72 MSCI EMU
27/10/2016
106,65 MSCI EMU
26/10/2016
106,50 MSCI EMU
25/10/2016
106,70 MSCI EMU
24/10/2016
107,09 MSCI EMU
23/10/2016
106,48 MSCI EMU
22/10/2016
106,48 MSCI EMU
21/10/2016
106,48 MSCI EMU
20/10/2016
106,08 MSCI EMU
19/10/2016
106,00 MSCI EMU
18/10/2016
105,59 MSCI EMU
17/10/2016
104,42 MSCI EMU
16/10/2016
104,93 MSCI EMU
15/10/2016
104,93 MSCI EMU
14/10/2016
104,93 MSCI EMU
13/10/2016
103,26 MSCI EMU
12/10/2016
104,28 MSCI EMU
11/10/2016
104,51 MSCI EMU
10/10/2016
105,13 MSCI EMU
09/10/2016
104,37 MSCI EMU
08/10/2016
104,37 MSCI EMU
07/10/2016
104,37 MSCI EMU
06/10/2016
104,84 MSCI EMU
05/10/2016
105,07 MSCI EMU
04/10/2016
105,41 MSCI EMU
03/10/2016
104,38 MSCI EMU
02/10/2016
105,33 MSCI EMU
01/10/2016
105,33 MSCI EMU
30/09/2016
105,33 MSCI EMU
29/09/2016
104,23 MSCI EMU
28/09/2016
103,78 MSCI EMU
27/09/2016
103,13 MSCI EMU
26/09/2016
103,56 MSCI EMU
25/09/2016
105,32 MSCI EMU
24/09/2016
105,32 MSCI EMU
23/09/2016
105,32 MSCI EMU
22/09/2016
105,91 MSCI EMU
21/09/2016
103,66 MSCI EMU
20/09/2016
103,07 MSCI EMU
19/09/2016
103,41 MSCI EMU
18/09/2016
101,54 MSCI EMU
17/09/2016
101,54 MSCI EMU
16/09/2016
101,54 MSCI EMU
15/09/2016
103,12 MSCI EMU
14/09/2016
103,09 MSCI EMU
13/09/2016
103,04 MSCI EMU
12/09/2016
104,01 MSCI EMU
11/09/2016
104,78 MSCI EMU
10/09/2016
104,78 MSCI EMU
09/09/2016
104,78 MSCI EMU
08/09/2016
106,30 MSCI EMU
07/09/2016
106,90 MSCI EMU
06/09/2016
106,90 MSCI EMU
05/09/2016
106,38 MSCI EMU
04/09/2016
106,17 MSCI EMU
03/09/2016
106,17 MSCI EMU
02/09/2016
106,17 MSCI EMU
01/09/2016
105,00 MSCI EMU
31/08/2016
104,65 MSCI EMU
30/08/2016
104,76 MSCI EMU
29/08/2016
104,07 MSCI EMU
28/08/2016
104,36 MSCI EMU
27/08/2016
104,36 MSCI EMU
26/08/2016
104,36 MSCI EMU
25/08/2016
103,69 MSCI EMU
24/08/2016
104,29 MSCI EMU
23/08/2016
103,96 MSCI EMU
22/08/2016
103,28 MSCI EMU
21/08/2016
103,25 MSCI EMU
20/08/2016
103,25 MSCI EMU
19/08/2016
103,25 MSCI EMU
18/08/2016
104,11 MSCI EMU
17/08/2016
103,44 MSCI EMU
16/08/2016
104,26 MSCI EMU
15/08/2016
105,68 MSCI EMU
14/08/2016
105,56 MSCI EMU
13/08/2016
105,56 MSCI EMU
12/08/2016
105,56 MSCI EMU
11/08/2016
105,71 MSCI EMU
10/08/2016
104,25 MSCI EMU
09/08/2016
105,03 MSCI EMU
08/08/2016
103,08 MSCI EMU
07/08/2016
102,08 MSCI EMU
06/08/2016
102,08 MSCI EMU
05/08/2016
102,08 MSCI EMU
04/08/2016
101,42 MSCI EMU
03/08/2016
100,41 MSCI EMU
02/08/2016
100,89 MSCI EMU
01/08/2016
102,63 MSCI EMU
31/07/2016
103,85 MSCI EMU
30/07/2016
103,85 MSCI EMU
29/07/2016
103,85 MSCI EMU
28/07/2016
102,26 MSCI EMU
27/07/2016
103,27 MSCI EMU
26/07/2016
102,42 MSCI EMU
25/07/2016
102,24 MSCI EMU
24/07/2016
101,81 MSCI EMU
23/07/2016
101,81 MSCI EMU
22/07/2016
101,81 MSCI EMU
21/07/2016
101,84 MSCI EMU
20/07/2016
101,97 MSCI EMU
19/07/2016
100,63 MSCI EMU
18/07/2016
101,45 MSCI EMU
17/07/2016
100,86 MSCI EMU
16/07/2016
100,86 MSCI EMU
15/07/2016
100,86 MSCI EMU
14/07/2016
101,11 MSCI EMU
13/07/2016
100,79 MSCI EMU
12/07/2016
100,47 MSCI EMU
11/07/2016
99,20 MSCI EMU
10/07/2016
97,27 MSCI EMU
09/07/2016
97,27 MSCI EMU
08/07/2016
97,27 MSCI EMU
07/07/2016
95,54 MSCI EMU
06/07/2016
94,97 MSCI EMU
05/07/2016
96,26 MSCI EMU
04/07/2016
98,30 MSCI EMU
03/07/2016
99,05 MSCI EMU
02/07/2016
99,05 MSCI EMU
01/07/2016
99,05 MSCI EMU
30/06/2016
98,25 MSCI EMU
29/06/2016
97,27 MSCI EMU
28/06/2016
94,59 MSCI EMU
27/06/2016
92,48 MSCI EMU
26/06/2016
96,35 MSCI EMU
25/06/2016
96,35 MSCI EMU
24/06/2016
96,35 MSCI EMU
23/06/2016
103,45 MSCI EMU
22/06/2016
101,89 MSCI EMU
21/06/2016
101,21 MSCI EMU
20/06/2016
101,06 MSCI EMU
19/06/2016
97,72 MSCI EMU
18/06/2016
97,72 MSCI EMU
17/06/2016
97,72 MSCI EMU
16/06/2016
96,43 MSCI EMU
15/06/2016
97,28 MSCI EMU
14/06/2016
96,19 MSCI EMU
13/06/2016
98,41 MSCI EMU
12/06/2016
100,01 MSCI EMU
11/06/2016
100,01 MSCI EMU
10/06/2016
100,01 MSCI EMU
09/06/2016
102,50 MSCI EMU
08/06/2016
103,80 MSCI EMU
07/06/2016
104,40 MSCI EMU
06/06/2016
103,19 MSCI EMU
05/06/2016
104,41 MSCI EMU
04/06/2016
104,41 MSCI EMU
03/06/2016
104,41 MSCI EMU
02/06/2016
103,60 MSCI EMU
01/06/2016
103,77 MSCI EMU
31/05/2016
104,27 MSCI EMU
30/05/2016
105,11 MSCI EMU
29/05/2016
104,44 MSCI EMU
28/05/2016
104,44 MSCI EMU
27/05/2016
104,44 MSCI EMU
26/05/2016
104,79 MSCI EMU
25/05/2016
104,13 MSCI EMU
24/05/2016
102,62 MSCI EMU
23/05/2016
100,29 MSCI EMU
22/05/2016
100,99 MSCI EMU
21/05/2016
100,99 MSCI EMU
20/05/2016
100,99 MSCI EMU
19/05/2016
99,74 MSCI EMU
18/05/2016
100,71 MSCI EMU
17/05/2016
100,32 MSCI EMU
16/05/2016
100,63 MSCI EMU
15/05/2016
100,18 MSCI EMU
14/05/2016
100,18 MSCI EMU
13/05/2016
100,18 MSCI EMU
12/05/2016
100,18 MSCI EMU
11/05/2016
100,88 MSCI EMU
10/05/2016
101,53 MSCI EMU
09/05/2016
100,52 MSCI EMU
08/05/2016
99,97 MSCI EMU
07/05/2016
99,97 MSCI EMU
06/05/2016
99,97 MSCI EMU
05/05/2016
99,71 MSCI EMU
04/05/2016
99,69 MSCI EMU
03/05/2016
100,33 MSCI EMU
02/05/2016
102,78 MSCI EMU
01/05/2016
102,72 MSCI EMU
30/04/2016
102,72 MSCI EMU
29/04/2016
102,72 MSCI EMU
28/04/2016
104,45 MSCI EMU
27/04/2016
104,82 MSCI EMU
26/04/2016
104,46 MSCI EMU
25/04/2016
104,08 MSCI EMU
24/04/2016
104,58 MSCI EMU
23/04/2016
104,58 MSCI EMU
22/04/2016
104,58 MSCI EMU
21/04/2016
104,51 MSCI EMU
20/04/2016
104,80 MSCI EMU
19/04/2016
104,81 MSCI EMU
18/04/2016
103,14 MSCI EMU
17/04/2016
102,68 MSCI EMU
16/04/2016
102,68 MSCI EMU
15/04/2016
102,68 MSCI EMU
14/04/2016
102,93 MSCI EMU
13/04/2016
102,14 MSCI EMU
12/04/2016
99,25 MSCI EMU
11/04/2016
99,43 MSCI EMU
10/04/2016
98,91 MSCI EMU
09/04/2016
98,91 MSCI EMU
08/04/2016
98,91 MSCI EMU
07/04/2016
97,32 MSCI EMU
06/04/2016
98,56 MSCI EMU
05/04/2016
97,75 MSCI EMU
04/04/2016
99,83 MSCI EMU
03/04/2016
98,86 MSCI EMU
02/04/2016
98,86 MSCI EMU
01/04/2016
98,86 MSCI EMU
31/03/2016
101,15 MSCI EMU
30/03/2016
102,60 MSCI EMU
29/03/2016
100,84 MSCI EMU
28/03/2016
100,87 MSCI EMU
27/03/2016
100,41 MSCI EMU
26/03/2016
100,41 MSCI EMU
25/03/2016
100,41 MSCI EMU
24/03/2016
100,41 MSCI EMU
23/03/2016
102,10 MSCI EMU
22/03/2016
102,28 MSCI EMU
21/03/2016
101,93 MSCI EMU
20/03/2016
102,36 MSCI EMU
19/03/2016
102,36 MSCI EMU
18/03/2016
102,36 MSCI EMU
17/03/2016
101,76 MSCI EMU
16/03/2016
102,26 MSCI EMU
15/03/2016
102,17 MSCI EMU
14/03/2016
102,87 MSCI EMU
13/03/2016
102,83 MSCI EMU
12/03/2016
102,83 MSCI EMU
11/03/2016
102,83 MSCI EMU
10/03/2016
101,57 MSCI EMU
09/03/2016
100,71 MSCI EMU
08/03/2016
100,13 MSCI EMU
07/03/2016
100,92 MSCI EMU
06/03/2016
101,49 MSCI EMU
05/03/2016
101,49 MSCI EMU
04/03/2016
101,49 MSCI EMU
03/03/2016
100,76 MSCI EMU
02/03/2016
100,38 MSCI EMU
01/03/2016
100,03 MSCI EMU
29/02/2016
98,14 MSCI EMU
28/02/2016
97,03 MSCI EMU
27/02/2016
97,03 MSCI EMU
26/02/2016
97,03 MSCI EMU
25/02/2016
96,27 MSCI EMU
24/02/2016
94,80 MSCI EMU
23/02/2016
96,83 MSCI EMU
22/02/2016
98,02 MSCI EMU
21/02/2016
96,11 MSCI EMU
20/02/2016
96,11 MSCI EMU
19/02/2016
96,11 MSCI EMU
18/02/2016
96,84 MSCI EMU
17/02/2016
96,64 MSCI EMU
16/02/2016
93,94 MSCI EMU
15/02/2016
94,18 MSCI EMU
14/02/2016
91,49 MSCI EMU
13/02/2016
91,49 MSCI EMU
12/02/2016
91,49 MSCI EMU
11/02/2016
89,52 MSCI EMU
10/02/2016
92,48 MSCI EMU
09/02/2016
91,96 MSCI EMU
08/02/2016
93,22 MSCI EMU
07/02/2016
95,82 MSCI EMU
06/02/2016
95,82 MSCI EMU
05/02/2016
95,82 MSCI EMU
04/02/2016
96,88 MSCI EMU
03/02/2016
98,13 MSCI EMU
02/02/2016
98,63 MSCI EMU
01/02/2016
101,04 MSCI EMU
31/01/2016
100,50 MSCI EMU
30/01/2016
100,50 MSCI EMU
29/01/2016
100,50 MSCI EMU
28/01/2016
99,49 MSCI EMU
27/01/2016
100,91 MSCI EMU
26/01/2016
100,77 MSCI EMU
25/01/2016
99,82 MSCI EMU
24/01/2016
100,43 MSCI EMU
23/01/2016
100,43 MSCI EMU
22/01/2016
100,43 MSCI EMU
21/01/2016
97,05 MSCI EMU
20/01/2016
95,51 MSCI EMU
19/01/2016
99,04 MSCI EMU
18/01/2016
97,07 MSCI EMU
17/01/2016
98,22 MSCI EMU
16/01/2016
98,22 MSCI EMU
15/01/2016
98,22 MSCI EMU
14/01/2016
99,83 MSCI EMU
13/01/2016
102,46 MSCI EMU
12/01/2016
101,85 MSCI EMU
11/01/2016
100,30 MSCI EMU
10/01/2016
101,24 MSCI EMU
09/01/2016
101,24 MSCI EMU
08/01/2016
101,24 MSCI EMU
07/01/2016
101,98 MSCI EMU
06/01/2016
104,24 MSCI EMU
05/01/2016
105,26 MSCI EMU
04/01/2016
104,19 MSCI EMU
03/01/2016
108,03 MSCI EMU
02/01/2016
108,03 MSCI EMU
01/01/2016
108,03 MSCI EMU
31/12/2015
108,03 MSCI EMU
30/12/2015
108,75 MSCI EMU
29/12/2015
109,15 MSCI EMU
28/12/2015
107,89 MSCI EMU
27/12/2015
108,72 MSCI EMU
26/12/2015
108,72 MSCI EMU
25/12/2015
108,72 MSCI EMU
24/12/2015
108,72 MSCI EMU
23/12/2015
108,26 MSCI EMU
22/12/2015
106,42 MSCI EMU
21/12/2015
106,65 MSCI EMU
20/12/2015
107,69 MSCI EMU
19/12/2015
107,69 MSCI EMU
18/12/2015
107,69 MSCI EMU
17/12/2015
108,90 MSCI EMU
16/12/2015
107,28 MSCI EMU
15/12/2015
106,24 MSCI EMU
14/12/2015
104,21 MSCI EMU
13/12/2015
106,18 MSCI EMU
12/12/2015
106,18 MSCI EMU
11/12/2015
106,18 MSCI EMU
10/12/2015
107,83 MSCI EMU
09/12/2015
108,31 MSCI EMU
08/12/2015
108,78 MSCI EMU
07/12/2015
111,22 MSCI EMU
06/12/2015
109,75 MSCI EMU
05/12/2015
109,75 MSCI EMU
04/12/2015
109,75 MSCI EMU
03/12/2015
112,03 MSCI EMU
02/12/2015
113,33 MSCI EMU
01/12/2015
114,16 MSCI EMU
30/11/2015
114,67 MSCI EMU
29/11/2015
114,45 MSCI EMU
28/11/2015
114,45 MSCI EMU
27/11/2015
114,45 MSCI EMU
26/11/2015
114,55 MSCI EMU
25/11/2015
113,39 MSCI EMU
24/11/2015
111,42 MSCI EMU
23/11/2015
112,81 MSCI EMU
22/11/2015
112,90 MSCI EMU
21/11/2015
112,90 MSCI EMU
20/11/2015
112,90 MSCI EMU
19/11/2015
113,53 MSCI EMU
18/11/2015
112,09 MSCI EMU
17/11/2015
112,53 MSCI EMU
16/11/2015
109,95 MSCI EMU
15/11/2015
109,55 MSCI EMU
14/11/2015
109,55 MSCI EMU
13/11/2015
109,55 MSCI EMU
12/11/2015
110,98 MSCI EMU
11/11/2015
112,63 MSCI EMU
10/11/2015
111,53 MSCI EMU
09/11/2015
111,18 MSCI EMU
08/11/2015
111,87 MSCI EMU
07/11/2015
111,87 MSCI EMU
06/11/2015
111,87 MSCI EMU
05/11/2015
112,24 MSCI EMU
04/11/2015
111,49 MSCI EMU
03/11/2015
112,13 MSCI EMU
02/11/2015
112,21 MSCI EMU
01/11/2015
111,87 MSCI EMU
31/10/2015
111,87 MSCI EMU
30/10/2015
111,87 MSCI EMU
29/10/2015
111,71 MSCI EMU
28/10/2015
111,30 MSCI EMU
27/10/2015
110,14 MSCI EMU
26/10/2015
111,82 MSCI EMU
25/10/2015
111,21 MSCI EMU
24/10/2015
111,21 MSCI EMU
23/10/2015
111,21 MSCI EMU
22/10/2015
107,99 MSCI EMU
21/10/2015
107,11 MSCI EMU
20/10/2015
106,34 MSCI EMU
19/10/2015
106,92 MSCI EMU
18/10/2015
106,98 MSCI EMU
17/10/2015
106,98 MSCI EMU
16/10/2015
106,98 MSCI EMU
15/10/2015
105,74 MSCI EMU
14/10/2015
104,99 MSCI EMU
13/10/2015
105,65 MSCI EMU
12/10/2015
106,47 MSCI EMU
11/10/2015
106,62 MSCI EMU
10/10/2015
106,62 MSCI EMU
09/10/2015
106,62 MSCI EMU
08/10/2015
106,22 MSCI EMU
07/10/2015
105,53 MSCI EMU
06/10/2015
106,00 MSCI EMU
05/10/2015
104,45 MSCI EMU
04/10/2015
102,53 MSCI EMU
03/10/2015
102,53 MSCI EMU
02/10/2015
102,53 MSCI EMU
01/10/2015
101,31 MSCI EMU
30/09/2015
101,34 MSCI EMU
29/09/2015
99,52 MSCI EMU
28/09/2015
100,14 MSCI EMU
27/09/2015
102,23 MSCI EMU
26/09/2015
102,23 MSCI EMU
25/09/2015
102,23 MSCI EMU
24/09/2015
99,53 MSCI EMU
23/09/2015
101,05 MSCI EMU
22/09/2015
100,81 MSCI EMU
21/09/2015
103,96 MSCI EMU
20/09/2015
103,35 MSCI EMU
19/09/2015
103,35 MSCI EMU
18/09/2015
103,35 MSCI EMU
17/09/2015
106,41 MSCI EMU
16/09/2015
106,75 MSCI EMU
15/09/2015
104,40 MSCI EMU
14/09/2015
103,79 MSCI EMU
13/09/2015
104,54 MSCI EMU
12/09/2015
104,54 MSCI EMU
11/09/2015
104,54 MSCI EMU
10/09/2015
105,80 MSCI EMU
09/09/2015
107,07 MSCI EMU
08/09/2015
105,85 MSCI EMU
07/09/2015
104,51 MSCI EMU
06/09/2015
103,66 MSCI EMU
05/09/2015
103,66 MSCI EMU
04/09/2015
103,66 MSCI EMU
03/09/2015
105,37 MSCI EMU
02/09/2015
104,12 MSCI EMU
01/09/2015
104,30 MSCI EMU
31/08/2015
106,55 MSCI EMU
30/08/2015
106,63 MSCI EMU
29/08/2015
106,63 MSCI EMU
28/08/2015
106,63 MSCI EMU
27/08/2015
106,30 MSCI EMU
26/08/2015
103,66 MSCI EMU
25/08/2015
104,12 MSCI EMU
24/08/2015
103,19 MSCI EMU
23/08/2015
106,21 MSCI EMU
22/08/2015
106,21 MSCI EMU
21/08/2015
106,21 MSCI EMU
20/08/2015
109,36 MSCI EMU
19/08/2015
111,82 MSCI EMU
18/08/2015
113,44 MSCI EMU
17/08/2015
113,41 MSCI EMU
16/08/2015
112,93 MSCI EMU
15/08/2015
112,93 MSCI EMU
14/08/2015
112,93 MSCI EMU
13/08/2015
114,23 MSCI EMU
12/08/2015
113,20 MSCI EMU
11/08/2015
116,46 MSCI EMU
10/08/2015
118,94 MSCI EMU
09/08/2015
117,64 MSCI EMU
08/08/2015
117,64 MSCI EMU
07/08/2015
117,64 MSCI EMU
06/08/2015
118,90 MSCI EMU
05/08/2015
118,73 MSCI EMU
04/08/2015
117,25 MSCI EMU
03/08/2015
117,86 MSCI EMU
02/08/2015
117,33 MSCI EMU
01/08/2015
117,33 MSCI EMU
31/07/2015
117,33 MSCI EMU
30/07/2015
115,60 MSCI EMU
29/07/2015
115,63 MSCI EMU
28/07/2015
115,23 MSCI EMU
27/07/2015
114,32 MSCI EMU
26/07/2015
116,87 MSCI EMU
25/07/2015
116,87 MSCI EMU
24/07/2015
116,87 MSCI EMU
23/07/2015
117,47 MSCI EMU
22/07/2015
117,67 MSCI EMU
21/07/2015
118,95 MSCI EMU
20/07/2015
119,52 MSCI EMU
19/07/2015
118,35 MSCI EMU
18/07/2015
118,35 MSCI EMU
17/07/2015
118,35 MSCI EMU
16/07/2015
119,23 MSCI EMU
15/07/2015
116,60 MSCI EMU
14/07/2015
116,29 MSCI EMU
13/07/2015
115,78 MSCI EMU
12/07/2015
114,18 MSCI EMU
11/07/2015
114,18 MSCI EMU
10/07/2015
114,18 MSCI EMU
09/07/2015
111,04 MSCI EMU
08/07/2015
108,74 MSCI EMU
07/07/2015
106,76 MSCI EMU
06/07/2015
110,36 MSCI EMU
05/07/2015
111,92 MSCI EMU
04/07/2015
111,92 MSCI EMU
03/07/2015
111,92 MSCI EMU
02/07/2015
112,82 MSCI EMU
01/07/2015
113,46 MSCI EMU
30/06/2015
110,78 MSCI EMU
29/06/2015
112,80 MSCI EMU
28/06/2015
116,41 MSCI EMU
27/06/2015
116,41 MSCI EMU
26/06/2015
116,41 MSCI EMU
25/06/2015
116,52 MSCI EMU
24/06/2015
116,31 MSCI EMU
23/06/2015
116,97 MSCI EMU
22/06/2015
116,67 MSCI EMU
21/06/2015
112,42 MSCI EMU
20/06/2015
112,42 MSCI EMU
19/06/2015
112,42 MSCI EMU
18/06/2015
111,90 MSCI EMU
17/06/2015
110,76 MSCI EMU
16/06/2015
112,25 MSCI EMU
15/06/2015
111,84 MSCI EMU
14/06/2015
113,99 MSCI EMU
13/06/2015
113,99 MSCI EMU
12/06/2015
113,99 MSCI EMU
11/06/2015
114,97 MSCI EMU
10/06/2015
114,44 MSCI EMU
09/06/2015
112,02 MSCI EMU
08/06/2015
112,80 MSCI EMU
07/06/2015
112,48 MSCI EMU
06/06/2015
112,48 MSCI EMU
05/06/2015
112,48 MSCI EMU
04/06/2015
114,75 MSCI EMU
03/06/2015
117,43 MSCI EMU
02/06/2015
116,54 MSCI EMU
01/06/2015
115,52 MSCI EMU
31/05/2015
115,73 MSCI EMU
30/05/2015
115,73 MSCI EMU
29/05/2015
115,73 MSCI EMU
28/05/2015
118,35 MSCI EMU
27/05/2015
119,00 MSCI EMU
26/05/2015
116,65 MSCI EMU
25/05/2015
118,50 MSCI EMU
24/05/2015
117,25 MSCI EMU
23/05/2015
117,25 MSCI EMU
22/05/2015
117,25 MSCI EMU
21/05/2015
118,83 MSCI EMU
20/05/2015
118,63 MSCI EMU
19/05/2015
117,90 MSCI EMU
18/05/2015
115,82 MSCI EMU
17/05/2015
116,62 MSCI EMU
16/05/2015
116,62 MSCI EMU
15/05/2015
116,62 MSCI EMU
14/05/2015
115,71 MSCI EMU
13/05/2015
115,99 MSCI EMU
12/05/2015
115,09 MSCI EMU
11/05/2015
116,51 MSCI EMU
10/05/2015
116,65 MSCI EMU
09/05/2015
116,65 MSCI EMU
08/05/2015
116,65 MSCI EMU
07/05/2015
113,46 MSCI EMU
06/05/2015
114,90 MSCI EMU
05/05/2015
114,29 MSCI EMU
04/05/2015
116,31 MSCI EMU
03/05/2015
115,38 MSCI EMU
02/05/2015
115,38 MSCI EMU
01/05/2015
115,38 MSCI EMU
30/04/2015
115,21 MSCI EMU
29/04/2015
116,77 MSCI EMU
28/04/2015
118,98 MSCI EMU
27/04/2015
120,94 MSCI EMU
26/04/2015
118,99 MSCI EMU
25/04/2015
118,99 MSCI EMU
24/04/2015
118,99 MSCI EMU
23/04/2015
118,19 MSCI EMU
22/04/2015
118,42 MSCI EMU
21/04/2015
119,25 MSCI EMU
20/04/2015
118,66 MSCI EMU
19/04/2015
116,68 MSCI EMU
18/04/2015
116,68 MSCI EMU
17/04/2015
116,68 MSCI EMU
16/04/2015
119,38 MSCI EMU
15/04/2015
121,33 MSCI EMU
14/04/2015
122,01 MSCI EMU
13/04/2015
121,75 MSCI EMU
12/04/2015
121,88 MSCI EMU
11/04/2015
121,88 MSCI EMU
10/04/2015
121,88 MSCI EMU
09/04/2015
119,05 MSCI EMU
08/04/2015
118,01 MSCI EMU
07/04/2015
119,49 MSCI EMU
06/04/2015
119,93 MSCI EMU
05/04/2015
118,29 MSCI EMU
04/04/2015
118,29 MSCI EMU
03/04/2015
118,29 MSCI EMU
02/04/2015
118,29 MSCI EMU
01/04/2015
117,56 MSCI EMU
31/03/2015
116,80 MSCI EMU
30/03/2015
117,81 MSCI EMU
29/03/2015
116,70 MSCI EMU
28/03/2015
116,70 MSCI EMU
27/03/2015
116,70 MSCI EMU
26/03/2015
115,45 MSCI EMU
25/03/2015
116,58 MSCI EMU
24/03/2015
117,48 MSCI EMU
23/03/2015
117,19 MSCI EMU
22/03/2015
117,98 MSCI EMU
21/03/2015
117,98 MSCI EMU
20/03/2015
117,98 MSCI EMU
19/03/2015
115,73 MSCI EMU
18/03/2015
116,73 MSCI EMU
17/03/2015
115,98 MSCI EMU
16/03/2015
117,75 MSCI EMU
15/03/2015
115,47 MSCI EMU
14/03/2015
115,47 MSCI EMU
13/03/2015
115,47 MSCI EMU
12/03/2015
115,53 MSCI EMU
11/03/2015
115,55 MSCI EMU
10/03/2015
112,76 MSCI EMU
09/03/2015
114,05 MSCI EMU
08/03/2015
113,38 MSCI EMU
07/03/2015
113,38 MSCI EMU
06/03/2015
113,38 MSCI EMU
05/03/2015
113,86 MSCI EMU
04/03/2015
112,54 MSCI EMU
03/03/2015
112,39 MSCI EMU
02/03/2015
113,19 MSCI EMU
01/03/2015
113,35 MSCI EMU
28/02/2015
113,35 MSCI EMU
27/02/2015
113,35 MSCI EMU
26/02/2015
111,92 MSCI EMU
25/02/2015
112,07 MSCI EMU
24/02/2015
112,24 MSCI EMU
23/02/2015
112,04 MSCI EMU
22/02/2015
111,21 MSCI EMU
21/02/2015
111,21 MSCI EMU
20/02/2015
111,21 MSCI EMU
19/02/2015
110,48 MSCI EMU
18/02/2015
109,65 MSCI EMU
17/02/2015
108,62 MSCI EMU
16/02/2015
108,69 MSCI EMU
15/02/2015
109,28 MSCI EMU
14/02/2015
109,28 MSCI EMU
13/02/2015
109,28 MSCI EMU
12/02/2015
108,75 MSCI EMU
11/02/2015
106,80 MSCI EMU
10/02/2015
107,34 MSCI EMU
09/02/2015
106,54 MSCI EMU
08/02/2015
106,50 MSCI EMU
07/02/2015
106,50 MSCI EMU
06/02/2015
106,50 MSCI EMU
05/02/2015
107,91 MSCI EMU
04/02/2015
107,53 MSCI EMU
03/02/2015
108,21 MSCI EMU
02/02/2015
106,60 MSCI EMU
01/02/2015
105,69 MSCI EMU
31/01/2015
105,69 MSCI EMU
30/01/2015
105,69 MSCI EMU
29/01/2015
106,67 MSCI EMU
28/01/2015
106,07 MSCI EMU
27/01/2015
107,09 MSCI EMU
26/01/2015
107,56 MSCI EMU
25/01/2015
106,84 MSCI EMU
24/01/2015
106,84 MSCI EMU
23/01/2015
106,84 MSCI EMU
22/01/2015
102,75 MSCI EMU
21/01/2015
102,90 MSCI EMU
20/01/2015
102,15 MSCI EMU
19/01/2015
101,77 MSCI EMU
18/01/2015
100,00 Act. Bear
18/01/2018
44,21 Act. Bear
17/01/2018
44,29 Act. Bear
16/01/2018
44,23 Act. Bear
15/01/2018
44,23 Act. Bear
14/01/2018
44,24 Act. Bear
13/01/2018
44,24 Act. Bear
12/01/2018
44,24 Act. Bear
11/01/2018
44,66 Act. Bear
10/01/2018
44,82 Act. Bear
09/01/2018
44,82 Act. Bear
08/01/2018
44,98 Act. Bear
07/01/2018
45,01 Act. Bear
06/01/2018
45,01 Act. Bear
05/01/2018
45,01 Act. Bear
04/01/2018
45,64 Act. Bear
03/01/2018
46,70 Act. Bear
02/01/2018
47,14 Act. Bear
01/01/2018
47,24 Act. Bear
31/12/2017
47,24 Act. Bear
30/12/2017
47,24 Act. Bear
29/12/2017
47,24 Act. Bear
28/12/2017
47,05 Act. Bear
27/12/2017
46,86 Act. Bear
26/12/2017
46,94 Act. Bear
25/12/2017
46,92 Act. Bear
24/12/2017
46,92 Act. Bear
23/12/2017
46,92 Act. Bear
22/12/2017
46,92 Act. Bear
21/12/2017
46,72 Act. Bear
20/12/2017
47,23 Act. Bear
19/12/2017
46,83 Act. Bear
18/12/2017
46,55 Act. Bear
17/12/2017
47,41 Act. Bear
16/12/2017
47,41 Act. Bear
15/12/2017
47,41 Act. Bear
14/12/2017
47,56 Act. Bear
13/12/2017
47,19 Act. Bear
12/12/2017
46,93 Act. Bear
11/12/2017
47,15 Act. Bear
10/12/2017
47,34 Act. Bear
09/12/2017
47,34 Act. Bear
08/12/2017
47,34 Act. Bear
07/12/2017
47,95 Act. Bear
06/12/2017
48,15 Act. Bear
05/12/2017
47,95 Act. Bear
04/12/2017
47,88 Act. Bear
03/12/2017
48,47 Act. Bear
02/12/2017
48,47 Act. Bear
01/12/2017
48,47 Act. Bear
30/11/2017
47,88 Act. Bear
29/11/2017
47,69 Act. Bear
28/11/2017
47,45 Act. Bear
27/11/2017
47,94 Act. Bear
26/11/2017
47,66 Act. Bear
25/11/2017
47,66 Act. Bear
24/11/2017
47,66 Act. Bear
23/11/2017
47,91 Act. Bear
22/11/2017
48,05 Act. Bear
21/11/2017
47,94 Act. Bear
20/11/2017
48,30 Act. Bear
19/11/2017
48,49 Act. Bear
18/11/2017
48,49 Act. Bear
17/11/2017
48,49 Act. Bear
16/11/2017
48,29 Act. Bear
15/11/2017
48,71 Act. Bear
14/11/2017
48,49 Act. Bear
13/11/2017
48,32 Act. Bear
12/11/2017
48,11 Act. Bear
11/11/2017
48,11 Act. Bear
10/11/2017
48,11 Act. Bear
09/11/2017
47,78 Act. Bear
08/11/2017
47,15 Act. Bear
07/11/2017
47,21 Act. Bear
06/11/2017
46,84 Act. Bear
05/11/2017
46,71 Act. Bear
04/11/2017
46,71 Act. Bear
03/11/2017
46,71 Act. Bear
02/11/2017
46,77 Act. Bear
01/11/2017
47,07 Act. Bear
31/10/2017
47,37 Act. Bear
30/10/2017
47,53 Act. Bear
29/10/2017
47,62 Act. Bear
28/10/2017
47,62 Act. Bear
27/10/2017
47,62 Act. Bear
26/10/2017
47,81 Act. Bear
25/10/2017
48,53 Act. Bear
24/10/2017
48,04 Act. Bear
23/10/2017
48,27 Act. Bear
22/10/2017
48,10 Act. Bear
21/10/2017
48,10 Act. Bear
20/10/2017
48,10 Act. Bear
19/10/2017
48,28 Act. Bear
18/10/2017
48,05 Act. Bear
17/10/2017
48,31 Act. Bear
16/10/2017
48,28 Act. Bear
15/10/2017
48,25 Act. Bear
14/10/2017
48,25 Act. Bear
13/10/2017
48,25 Act. Bear
12/10/2017
48,12 Act. Bear
11/10/2017
48,17 Act. Bear
10/10/2017
48,47 Act. Bear
09/10/2017
48,48 Act. Bear
08/10/2017
48,51 Act. Bear
07/10/2017
48,51 Act. Bear
06/10/2017
48,51 Act. Bear
05/10/2017
48,40 Act. Bear
04/10/2017
48,87 Act. Bear
03/10/2017
48,63 Act. Bear
02/10/2017
48,99 Act. Bear
01/10/2017
49,27 Act. Bear
30/09/2017
49,27 Act. Bear
29/09/2017
49,27 Act. Bear
28/09/2017
49,79 Act. Bear
27/09/2017
49,96 Act. Bear
26/09/2017
50,37 Act. Bear
25/09/2017
50,25 Act. Bear
24/09/2017
49,88 Act. Bear
23/09/2017
49,88 Act. Bear
22/09/2017
49,88 Act. Bear
21/09/2017
50,03 Act. Bear
20/09/2017
50,08 Act. Bear
19/09/2017
49,99 Act. Bear
18/09/2017
50,23 Act. Bear
17/09/2017
50,53 Act. Bear
16/09/2017
50,53 Act. Bear
15/09/2017
50,53 Act. Bear
14/09/2017
50,26 Act. Bear
13/09/2017
49,95 Act. Bear
12/09/2017
50,10 Act. Bear
11/09/2017
50,31 Act. Bear
10/09/2017
51,29 Act. Bear
09/09/2017
51,29 Act. Bear
08/09/2017
51,29 Act. Bear
07/09/2017
51,27 Act. Bear
06/09/2017
51,57 Act. Bear
05/09/2017
51,75 Act. Bear
04/09/2017
51,36 Act. Bear
03/09/2017
51,04 Act. Bear
02/09/2017
51,04 Act. Bear
01/09/2017
51,04 Act. Bear
31/08/2017
51,51 Act. Bear
30/08/2017
52,00 Act. Bear
29/08/2017
52,27 Act. Bear
28/08/2017
51,73 Act. Bear
27/08/2017
51,64 Act. Bear
26/08/2017
51,64 Act. Bear
25/08/2017
51,64 Act. Bear
24/08/2017
51,63 Act. Bear
23/08/2017
51,72 Act. Bear
22/08/2017
51,52 Act. Bear
21/08/2017
52,32 Act. Bear
20/08/2017
52,07 Act. Bear
19/08/2017
52,07 Act. Bear
18/08/2017
52,07 Act. Bear
17/08/2017
51,81 Act. Bear
16/08/2017
51,00 Act. Bear
15/08/2017
51,55 Act. Bear
14/08/2017
51,67 Act. Bear
13/08/2017
52,79 Act. Bear
12/08/2017
52,79 Act. Bear
11/08/2017
52,79 Act. Bear
10/08/2017
52,31 Act. Bear
09/08/2017
51,31 Act. Bear
08/08/2017
50,41 Act. Bear
07/08/2017
50,54 Act. Bear
06/08/2017
50,66 Act. Bear
05/08/2017
50,66 Act. Bear
04/08/2017
50,66 Act. Bear
03/08/2017
51,31 Act. Bear
02/08/2017
51,68 Act. Bear
01/08/2017
51,50 Act. Bear
31/07/2017
52,16 Act. Bear
30/07/2017
51,96 Act. Bear
29/07/2017
51,96 Act. Bear
28/07/2017
51,96 Act. Bear
27/07/2017
51,57 Act. Bear
26/07/2017
51,46 Act. Bear
25/07/2017
51,80 Act. Bear
24/07/2017
52,29 Act. Bear
23/07/2017
52,21 Act. Bear
22/07/2017
52,21 Act. Bear
21/07/2017
52,21 Act. Bear
20/07/2017
51,65 Act. Bear
19/07/2017
51,71 Act. Bear
18/07/2017
52,10 Act. Bear
17/07/2017
51,77 Act. Bear
16/07/2017
51,72 Act. Bear
15/07/2017
51,72 Act. Bear
14/07/2017
51,72 Act. Bear
13/07/2017
51,75 Act. Bear
12/07/2017
51,90 Act. Bear
11/07/2017
53,13 Act. Bear
10/07/2017
52,93 Act. Bear
09/07/2017
53,29 Act. Bear
08/07/2017
53,29 Act. Bear
07/07/2017
53,29 Act. Bear
06/07/2017
53,47 Act. Bear
05/07/2017
53,18 Act. Bear
04/07/2017
53,21 Act. Bear
03/07/2017
53,06 Act. Bear
02/07/2017
54,00 Act. Bear
01/07/2017
54,00 Act. Bear
30/06/2017
54,00 Act. Bear
29/06/2017
53,52 Act. Bear
28/06/2017
52,33 Act. Bear
27/06/2017
52,72 Act. Bear
26/06/2017
52,29 Act. Bear
25/06/2017
52,68 Act. Bear
24/06/2017
52,68 Act. Bear
23/06/2017
52,68 Act. Bear
22/06/2017
52,47 Act. Bear
21/06/2017
52,50 Act. Bear
20/06/2017
52,46 Act. Bear
19/06/2017
51,93 Act. Bear
18/06/2017
52,76 Act. Bear
17/06/2017
52,76 Act. Bear
16/06/2017
52,76 Act. Bear
15/06/2017
53,16 Act. Bear
14/06/2017
52,54 Act. Bear
13/06/2017
52,33 Act. Bear
12/06/2017
52,67 Act. Bear
11/06/2017
52,17 Act. Bear
10/06/2017
52,17 Act. Bear
09/06/2017
52,17 Act. Bear
08/06/2017
52,51 Act. Bear
07/06/2017
52,83 Act. Bear
06/06/2017
52,67 Act. Bear
05/06/2017
52,27 Act. Bear
04/06/2017
52,03 Act. Bear
03/06/2017
52,03 Act. Bear
02/06/2017
52,03 Act. Bear
01/06/2017
52,54 Act. Bear
31/05/2017
52,99 Act. Bear
30/05/2017
52,95 Act. Bear
29/05/2017
52,72 Act. Bear
28/05/2017
52,54 Act. Bear
27/05/2017
52,54 Act. Bear
26/05/2017
52,54 Act. Bear
25/05/2017
52,57 Act. Bear
24/05/2017
52,65 Act. Bear
23/05/2017
52,73 Act. Bear
22/05/2017
52,98 Act. Bear
21/05/2017
53,23 Act. Bear
20/05/2017
53,23 Act. Bear
19/05/2017
53,23 Act. Bear
18/05/2017
54,09 Act. Bear
17/05/2017
53,66 Act. Bear
16/05/2017
52,36 Act. Bear
15/05/2017
52,77 Act. Bear
14/05/2017
53,26 Act. Bear
13/05/2017
53,26 Act. Bear
12/05/2017
53,26 Act. Bear
11/05/2017
53,63 Act. Bear
10/05/2017
53,40 Act. Bear
09/05/2017
53,54 Act. Bear
08/05/2017
53,70 Act. Bear
07/05/2017
53,56 Act. Bear
06/05/2017
53,56 Act. Bear
05/05/2017
53,56 Act. Bear
04/05/2017
54,35 Act. Bear
03/05/2017
55,13 Act. Bear
02/05/2017
55,13 Act. Bear
01/05/2017
55,73 Act. Bear
30/04/2017
55,80 Act. Bear
29/04/2017
55,80 Act. Bear
28/04/2017
55,80 Act. Bear
27/04/2017
55,79 Act. Bear
26/04/2017
55,38 Act. Bear
25/04/2017
55,45 Act. Bear
24/04/2017
55,86 Act. Bear
23/04/2017
59,28 Act. Bear
22/04/2017
59,28 Act. Bear
21/04/2017
59,28 Act. Bear
20/04/2017
59,18 Act. Bear
19/04/2017
59,76 Act. Bear
18/04/2017
60,07 Act. Bear
17/04/2017
59,02 Act. Bear
16/04/2017
59,18 Act. Bear
15/04/2017
59,18 Act. Bear
14/04/2017
59,18 Act. Bear
13/04/2017
59,17 Act. Bear
12/04/2017
58,65 Act. Bear
11/04/2017
58,38 Act. Bear
10/04/2017
58,22 Act. Bear
09/04/2017
57,90 Act. Bear
08/04/2017
57,90 Act. Bear
07/04/2017
57,90 Act. Bear
06/04/2017
57,99 Act. Bear
05/04/2017
58,19 Act. Bear
04/04/2017
58,07 Act. Bear
03/04/2017
58,28 Act. Bear
02/04/2017
57,68 Act. Bear
01/04/2017
57,68 Act. Bear
31/03/2017
57,68 Act. Bear
30/03/2017
57,70 Act. Bear
29/03/2017
57,90 Act. Bear
28/03/2017
58,05 Act. Bear
27/03/2017
58,84 Act. Bear
26/03/2017
58,60 Act. Bear
25/03/2017
58,60 Act. Bear
24/03/2017
58,60 Act. Bear
23/03/2017
58,65 Act. Bear
22/03/2017
59,15 Act. Bear
21/03/2017
58,93 Act. Bear
20/03/2017
58,39 Act. Bear
19/03/2017
58,26 Act. Bear
18/03/2017
58,26 Act. Bear
17/03/2017
58,26 Act. Bear
16/03/2017
58,39 Act. Bear
15/03/2017
59,16 Act. Bear
14/03/2017
59,72 Act. Bear
13/03/2017
59,30 Act. Bear
12/03/2017
59,56 Act. Bear
11/03/2017
59,56 Act. Bear
10/03/2017
59,56 Act. Bear
09/03/2017
60,08 Act. Bear
08/03/2017
60,37 Act. Bear
07/03/2017
60,37 Act. Bear
06/03/2017
60,28 Act. Bear
05/03/2017
59,85 Act. Bear
04/03/2017
59,85 Act. Bear
03/03/2017
59,85 Act. Bear
02/03/2017
60,39 Act. Bear
01/03/2017
60,22 Act. Bear
28/02/2017
62,14 Act. Bear
27/02/2017
62,28 Act. Bear
26/02/2017
62,58 Act. Bear
25/02/2017
62,58 Act. Bear
24/02/2017
62,58 Act. Bear
23/02/2017
61,91 Act. Bear
22/02/2017
61,84 Act. Bear
21/02/2017
61,72 Act. Bear
20/02/2017
62,14 Act. Bear
19/02/2017
62,18 Act. Bear
18/02/2017
62,18 Act. Bear
17/02/2017
62,18 Act. Bear
16/02/2017
62,12 Act. Bear
15/02/2017
62,04 Act. Bear
14/02/2017
62,40 Act. Bear
13/02/2017
62,60 Act. Bear
12/02/2017
63,39 Act. Bear
11/02/2017
63,39 Act. Bear
10/02/2017
63,39 Act. Bear
09/02/2017
63,44 Act. Bear
08/02/2017
64,33 Act. Bear
07/02/2017
64,30 Act. Bear
06/02/2017
64,25 Act. Bear
05/02/2017
63,33 Act. Bear
04/02/2017
63,33 Act. Bear
03/02/2017
63,33 Act. Bear
02/02/2017
63,96 Act. Bear
01/02/2017
64,17 Act. Bear
31/01/2017
64,80 Act. Bear
30/01/2017
64,36 Act. Bear
29/01/2017
63,01 Act. Bear
28/01/2017
63,01 Act. Bear
27/01/2017
63,01 Act. Bear
26/01/2017
62,83 Act. Bear
25/01/2017
62,69 Act. Bear
24/01/2017
63,79 Act. Bear
23/01/2017
64,31 Act. Bear
22/01/2017
63,80 Act. Bear
21/01/2017
63,80 Act. Bear
20/01/2017
63,80 Act. Bear
19/01/2017
63,96 Act. Bear
18/01/2017
63,82 Act. Bear
17/01/2017
63,97 Act. Bear
16/01/2017
63,45 Act. Bear
15/01/2017
62,81 Act. Bear
14/01/2017
62,81 Act. Bear
13/01/2017
62,81 Act. Bear
12/01/2017
63,87 Act. Bear
11/01/2017
63,47 Act. Bear
10/01/2017
63,60 Act. Bear
09/01/2017
63,83 Act. Bear
08/01/2017
63,53 Act. Bear
07/01/2017
63,53 Act. Bear
06/01/2017
63,53 Act. Bear
05/01/2017
63,86 Act. Bear
04/01/2017
64,19 Act. Bear
03/01/2017
64,59 Act. Bear
02/01/2017
65,01 Act. Bear
01/01/2017
65,48 Act. Bear
31/12/2016
65,48 Act. Bear
30/12/2016
65,48 Act. Bear
29/12/2016
65,75 Act. Bear
28/12/2016
65,77 Act. Bear
27/12/2016
65,59 Act. Bear
26/12/2016
65,74 Act. Bear
25/12/2016
65,74 Act. Bear
24/12/2016
65,74 Act. Bear
23/12/2016
65,74 Act. Bear
22/12/2016
66,06 Act. Bear
21/12/2016
66,01 Act. Bear
20/12/2016
65,85 Act. Bear
19/12/2016
66,51 Act. Bear
18/12/2016
66,43 Act. Bear
17/12/2016
66,43 Act. Bear
16/12/2016
66,43 Act. Bear
15/12/2016
66,68 Act. Bear
14/12/2016
67,59 Act. Bear
13/12/2016
66,76 Act. Bear
12/12/2016
68,07 Act. Bear
11/12/2016
67,89 Act. Bear
10/12/2016
67,89 Act. Bear
09/12/2016
67,89 Act. Bear
08/12/2016
67,74 Act. Bear
07/12/2016
69,05 Act. Bear
06/12/2016
71,08 Act. Bear
05/12/2016
72,89 Act. Bear
04/12/2016
73,95 Act. Bear
03/12/2016
73,95 Act. Bear
02/12/2016
73,95 Act. Bear
01/12/2016
73,63 Act. Bear
30/11/2016
72,96 Act. Bear
29/11/2016
73,56 Act. Bear
28/11/2016
74,14 Act. Bear
27/11/2016
73,13 Act. Bear
26/11/2016
73,13 Act. Bear
25/11/2016
73,13 Act. Bear
24/11/2016
73,44 Act. Bear
23/11/2016
73,56 Act. Bear
22/11/2016
73,20 Act. Bear
21/11/2016
73,83 Act. Bear
20/11/2016
74,22 Act. Bear
19/11/2016
74,22 Act. Bear
18/11/2016
74,22 Act. Bear
17/11/2016
73,41 Act. Bear
16/11/2016
73,93 Act. Bear
15/11/2016
73,12 Act. Bear
14/11/2016
73,91 Act. Bear
13/11/2016
73,81 Act. Bear
12/11/2016
73,81 Act. Bear
11/11/2016
73,81 Act. Bear
10/11/2016
72,96 Act. Bear
09/11/2016
72,27 Act. Bear
08/11/2016
73,01 Act. Bear
07/11/2016
73,56 Act. Bear
06/11/2016
76,28 Act. Bear
05/11/2016
76,28 Act. Bear
04/11/2016
76,28 Act. Bear
03/11/2016
75,35 Act. Bear
02/11/2016
74,73 Act. Bear
01/11/2016
72,94 Act. Bear
31/10/2016
72,05 Act. Bear
30/10/2016
71,48 Act. Bear
29/10/2016
71,48 Act. Bear
28/10/2016
71,48 Act. Bear
27/10/2016
71,39 Act. Bear
26/10/2016
71,53 Act. Bear
25/10/2016
71,29 Act. Bear
24/10/2016
71,06 Act. Bear
23/10/2016
71,63 Act. Bear
22/10/2016
71,63 Act. Bear
21/10/2016
71,63 Act. Bear
20/10/2016
71,54 Act. Bear
19/10/2016
72,08 Act. Bear
18/10/2016
72,44 Act. Bear
17/10/2016
73,86 Act. Bear
16/10/2016
73,42 Act. Bear
15/10/2016
73,42 Act. Bear
14/10/2016
73,42 Act. Bear
13/10/2016
74,71 Act. Bear
12/10/2016
73,69 Act. Bear
11/10/2016
73,21 Act. Bear
10/10/2016
72,29 Act. Bear
09/10/2016
73,38 Act. Bear
08/10/2016
73,38 Act. Bear
07/10/2016
73,38 Act. Bear
06/10/2016
73,09 Act. Bear
05/10/2016
72,98 Act. Bear
04/10/2016
73,37 Act. Bear
03/10/2016
73,98 Act. Bear
02/10/2016
74,35 Act. Bear
01/10/2016
74,35 Act. Bear
30/09/2016
74,35 Act. Bear
29/09/2016
74,75 Act. Bear
28/09/2016
74,72 Act. Bear
27/09/2016
75,52 Act. Bear
26/09/2016
75,43 Act. Bear
25/09/2016
73,64 Act. Bear
24/09/2016
73,64 Act. Bear
23/09/2016
73,64 Act. Bear
22/09/2016
72,94 Act. Bear
21/09/2016
75,09 Act. Bear
20/09/2016
76,01 Act. Bear
19/09/2016
76,02 Act. Bear
18/09/2016
77,21 Act. Bear
17/09/2016
77,21 Act. Bear
16/09/2016
77,21 Act. Bear
15/09/2016
75,88 Act. Bear
14/09/2016
76,72 Act. Bear
13/09/2016
76,61 Act. Bear
12/09/2016
75,24 Act. Bear
11/09/2016
74,21 Act. Bear
10/09/2016
74,21 Act. Bear
09/09/2016
74,21 Act. Bear
08/09/2016
72,49 Act. Bear
07/09/2016
72,55 Act. Bear
06/09/2016
73,31 Act. Bear
05/09/2016
73,14 Act. Bear
04/09/2016
73,01 Act. Bear
03/09/2016
73,01 Act. Bear
02/09/2016
73,01 Act. Bear
01/09/2016
75,03 Act. Bear
31/08/2016
74,84 Act. Bear
30/08/2016
74,51 Act. Bear
29/08/2016
75,19 Act. Bear
28/08/2016
74,94 Act. Bear
27/08/2016
74,94 Act. Bear
26/08/2016
74,94 Act. Bear
25/08/2016
75,36 Act. Bear
24/08/2016
74,74 Act. Bear
23/08/2016
74,80 Act. Bear
22/08/2016
75,98 Act. Bear
21/08/2016
75,75 Act. Bear
20/08/2016
75,75 Act. Bear
19/08/2016
75,75 Act. Bear
18/08/2016
74,87 Act. Bear
17/08/2016
75,42 Act. Bear
16/08/2016
74,33 Act. Bear
15/08/2016
73,56 Act. Bear
14/08/2016
73,82 Act. Bear
13/08/2016
73,82 Act. Bear
12/08/2016
73,82 Act. Bear
11/08/2016
73,82 Act. Bear
10/08/2016
74,95 Act. Bear
09/08/2016
74,94 Act. Bear
08/08/2016
76,35 Act. Bear
07/08/2016
76,83 Act. Bear
06/08/2016
76,83 Act. Bear
05/08/2016
76,83 Act. Bear
04/08/2016
78,69 Act. Bear
03/08/2016
79,85 Act. Bear
02/08/2016
79,96 Act. Bear
01/08/2016
77,73 Act. Bear
31/07/2016
77,03 Act. Bear
30/07/2016
77,03 Act. Bear
29/07/2016
77,03 Act. Bear
28/07/2016
78,04 Act. Bear
27/07/2016
77,22 Act. Bear
26/07/2016
78,17 Act. Bear
25/07/2016
78,35 Act. Bear
24/07/2016
78,05 Act. Bear
23/07/2016
78,05 Act. Bear
22/07/2016
78,05 Act. Bear
21/07/2016
78,35 Act. Bear
20/07/2016
78,32 Act. Bear
19/07/2016
79,47 Act. Bear
18/07/2016
78,97 Act. Bear
17/07/2016
79,04 Act. Bear
16/07/2016
79,04 Act. Bear
15/07/2016
79,04 Act. Bear
14/07/2016
78,86 Act. Bear
13/07/2016
80,28 Act. Bear
12/07/2016
79,78 Act. Bear
11/07/2016
81,71 Act. Bear
10/07/2016
83,71 Act. Bear
09/07/2016
83,71 Act. Bear
08/07/2016
83,71 Act. Bear
07/07/2016
86,78 Act. Bear
06/07/2016
87,51 Act. Bear
05/07/2016
85,68 Act. Bear
04/07/2016
84,12 Act. Bear
03/07/2016
83,21 Act. Bear
02/07/2016
83,21 Act. Bear
01/07/2016
83,21 Act. Bear
30/06/2016
84,59 Act. Bear
29/06/2016
86,46 Act. Bear
28/06/2016
90,22 Act. Bear
27/06/2016
94,04 Act. Bear
26/06/2016
90,13 Act. Bear
25/06/2016
90,13 Act. Bear
24/06/2016
90,13 Act. Bear
23/06/2016
81,89 Act. Bear
22/06/2016
84,48 Act. Bear
21/06/2016
84,79 Act. Bear
20/06/2016
85,45 Act. Bear
19/06/2016
89,41 Act. Bear
18/06/2016
89,41 Act. Bear
17/06/2016
89,41 Act. Bear
16/06/2016
91,28 Act. Bear
15/06/2016
90,49 Act. Bear
14/06/2016
91,68 Act. Bear
13/06/2016
89,27 Act. Bear
12/06/2016
86,78 Act. Bear
11/06/2016
86,78 Act. Bear
10/06/2016
86,78 Act. Bear
09/06/2016
83,52 Act. Bear
08/06/2016
82,38 Act. Bear
07/06/2016
82,03 Act. Bear
06/06/2016
83,22 Act. Bear
05/06/2016
84,35 Act. Bear
04/06/2016
84,35 Act. Bear
03/06/2016
84,35 Act. Bear
02/06/2016
83,40 Act. Bear
01/06/2016
83,56 Act. Bear
31/05/2016
82,85 Act. Bear
30/05/2016
81,98 Act. Bear
29/05/2016
82,36 Act. Bear
28/05/2016
82,36 Act. Bear
27/05/2016
82,36 Act. Bear
26/05/2016
82,65 Act. Bear
25/05/2016
83,09 Act. Bear
24/05/2016
84,95 Act. Bear
23/05/2016
87,77 Act. Bear
22/05/2016
87,21 Act. Bear
21/05/2016
87,21 Act. Bear
20/05/2016
87,21 Act. Bear
19/05/2016
89,27 Act. Bear
18/05/2016
87,56 Act. Bear
17/05/2016
87,94 Act. Bear
16/05/2016
87,26 Act. Bear
15/05/2016
87,53 Act. Bear
14/05/2016
87,53 Act. Bear
13/05/2016
87,53 Act. Bear
12/05/2016
87,86 Act. Bear
11/05/2016
86,99 Act. Bear
10/05/2016
86,14 Act. Bear
09/05/2016
87,71 Act. Bear
08/05/2016
87,96 Act. Bear
07/05/2016
87,96 Act. Bear
06/05/2016
87,96 Act. Bear
05/05/2016
88,04 Act. Bear
04/05/2016
88,04 Act. Bear
03/05/2016
86,62 Act. Bear
02/05/2016
84,48 Act. Bear
01/05/2016
84,80 Act. Bear
30/04/2016
84,80 Act. Bear
29/04/2016
84,80 Act. Bear
28/04/2016
82,22 Act. Bear
27/04/2016
82,15 Act. Bear
26/04/2016
82,71 Act. Bear
25/04/2016
83,27 Act. Bear
24/04/2016
82,10 Act. Bear
23/04/2016
82,10 Act. Bear
22/04/2016
82,10 Act. Bear
21/04/2016
81,38 Act. Bear
20/04/2016
81,36 Act. Bear
19/04/2016
82,27 Act. Bear
18/04/2016
83,75 Act. Bear
17/04/2016
84,43 Act. Bear
16/04/2016
84,43 Act. Bear
15/04/2016
84,43 Act. Bear
14/04/2016
84,10 Act. Bear
13/04/2016
84,75 Act. Bear
12/04/2016
88,62 Act. Bear
11/04/2016
89,34 Act. Bear
10/04/2016
89,85 Act. Bear
09/04/2016
89,85 Act. Bear
08/04/2016
89,85 Act. Bear
07/04/2016
91,97 Act. Bear
06/04/2016
90,22 Act. Bear
05/04/2016
91,55 Act. Bear
04/04/2016
88,65 Act. Bear
03/04/2016
88,50 Act. Bear
02/04/2016
88,50 Act. Bear
01/04/2016
88,50 Act. Bear
31/03/2016
87,28 Act. Bear
30/03/2016
86,32 Act. Bear
29/03/2016
88,15 Act. Bear
28/03/2016
88,96 Act. Bear
27/03/2016
89,05 Act. Bear
26/03/2016
89,05 Act. Bear
25/03/2016
89,05 Act. Bear
24/03/2016
89,07 Act. Bear
23/03/2016
87,04 Act. Bear
22/03/2016
86,47 Act. Bear
21/03/2016
86,58 Act. Bear
20/03/2016
86,58 Act. Bear
19/03/2016
86,58 Act. Bear
18/03/2016
86,58 Act. Bear
17/03/2016
86,97 Act. Bear
16/03/2016
87,01 Act. Bear
15/03/2016
87,40 Act. Bear
14/03/2016
86,39 Act. Bear
13/03/2016
87,19 Act. Bear
12/03/2016
87,19 Act. Bear
11/03/2016
87,19 Act. Bear
10/03/2016
92,23 Act. Bear
09/03/2016
90,44 Act. Bear
08/03/2016
90,84 Act. Bear
07/03/2016
89,89 Act. Bear
06/03/2016
89,18 Act. Bear
05/03/2016
89,18 Act. Bear
04/03/2016
89,18 Act. Bear
03/03/2016
90,13 Act. Bear
02/03/2016
90,30 Act. Bear
01/03/2016
91,47 Act. Bear
29/02/2016
94,09 Act. Bear
28/02/2016
94,14 Act. Bear
27/02/2016
94,14 Act. Bear
26/02/2016
94,14 Act. Bear
25/02/2016
96,30 Act. Bear
24/02/2016
99,73 Act. Bear
23/02/2016
97,16 Act. Bear
22/02/2016
94,66 Act. Bear
21/02/2016
97,95 Act. Bear
20/02/2016
97,95 Act. Bear
19/02/2016
97,95 Act. Bear
18/02/2016
97,03 Act. Bear
17/02/2016
96,25 Act. Bear
16/02/2016
100,47 Act. Bear
15/02/2016
100,65 Act. Bear
14/02/2016
104,53 Act. Bear
13/02/2016
104,62 Act. Bear
12/02/2016
104,62 Act. Bear
11/02/2016
108,93 Act. Bear
10/02/2016
104,17 Act. Bear
09/02/2016
107,16 Act. Bear
08/02/2016
104,68 Act. Bear
07/02/2016
99,52 Act. Bear
06/02/2016
99,52 Act. Bear
05/02/2016
99,52 Act. Bear
04/02/2016
97,68 Act. Bear
03/02/2016
99,20 Act. Bear
02/02/2016
96,60 Act. Bear
01/02/2016
93,12 Act. Bear
31/01/2016
92,43 Act. Bear
30/01/2016
92,43 Act. Bear
29/01/2016
92,43 Act. Bear
28/01/2016
96,32 Act. Bear
27/01/2016
94,06 Act. Bear
26/01/2016
94,38 Act. Bear
25/01/2016
96,16 Act. Bear
24/01/2016
94,76 Act. Bear
23/01/2016
94,76 Act. Bear
22/01/2016
94,76 Act. Bear
21/01/2016
98,25 Act. Bear
20/01/2016
101,23 Act. Bear
19/01/2016
96,63 Act. Bear
18/01/2016
98,42 Act. Bear
17/01/2016
97,23 Act. Bear
16/01/2016
97,23 Act. Bear
15/01/2016
97,23 Act. Bear
14/01/2016
93,63 Act. Bear
13/01/2016
92,50 Act. Bear
12/01/2016
92,14 Act. Bear
11/01/2016
93,90 Act. Bear
10/01/2016
93,51 Act. Bear
09/01/2016
93,51 Act. Bear
08/01/2016
93,51 Act. Bear
07/01/2016
91,48 Act. Bear
06/01/2016
88,93 Act. Bear
05/01/2016
87,08 Act. Bear
04/01/2016
87,33 Act. Bear
03/01/2016
83,54 Act. Bear
02/01/2016
83,54 Act. Bear
01/01/2016
83,54 Act. Bear
31/12/2015
83,54 Act. Bear
30/12/2015
82,80 Act. Bear
29/12/2015
81,70 Act. Bear
28/12/2015
83,71 Act. Bear
27/12/2015
83,18 Act. Bear
26/12/2015
83,18 Act. Bear
25/12/2015
83,18 Act. Bear
24/12/2015
83,17 Act. Bear
23/12/2015
83,21 Act. Bear
22/12/2015
85,97 Act. Bear
21/12/2015
86,62 Act. Bear
20/12/2015
85,71 Act. Bear
19/12/2015
85,71 Act. Bear
18/12/2015
85,71 Act. Bear
17/12/2015
83,91 Act. Bear
16/12/2015
85,20 Act. Bear
15/12/2015
85,94 Act. Bear
14/12/2015
89,74 Act. Bear
13/12/2015
87,66 Act. Bear
12/12/2015
87,66 Act. Bear
11/12/2015
87,66 Act. Bear
10/12/2015
84,94 Act. Bear
09/12/2015
84,57 Act. Bear
08/12/2015
83,79 Act. Bear
07/12/2015
81,90 Act. Bear
06/12/2015
82,15 Act. Bear
05/12/2015
82,15 Act. Bear
04/12/2015
82,15 Act. Bear
03/12/2015
82,72 Act. Bear
02/12/2015
79,31 Act. Bear
01/12/2015
78,92 Act. Bear
30/11/2015
78,83 Act. Bear
29/11/2015
79,22 Act. Bear
28/11/2015
79,22 Act. Bear
27/11/2015
79,22 Act. Bear
26/11/2015
79,05 Act. Bear
25/11/2015
80,24 Act. Bear
24/11/2015
81,61 Act. Bear
23/11/2015
80,54 Act. Bear
22/11/2015
80,35 Act. Bear
21/11/2015
80,35 Act. Bear
20/11/2015
80,35 Act. Bear
19/11/2015
80,44 Act. Bear
18/11/2015
81,26 Act. Bear
17/11/2015
81,31 Act. Bear
16/11/2015
83,86 Act. Bear
15/11/2015
84,18 Act. Bear
14/11/2015
84,18 Act. Bear
13/11/2015
84,18 Act. Bear
12/11/2015
83,17 Act. Bear
11/11/2015
81,03 Act. Bear
10/11/2015
81,41 Act. Bear
09/11/2015
81,43 Act. Bear
08/11/2015
79,63 Act. Bear
07/11/2015
79,63 Act. Bear
06/11/2015
79,63 Act. Bear
05/11/2015
80,36 Act. Bear
04/11/2015
80,30 Act. Bear
03/11/2015
79,95 Act. Bear
02/11/2015
80,14 Act. Bear
01/11/2015
80,72 Act. Bear
31/10/2015
80,72 Act. Bear
30/10/2015
80,72 Act. Bear
29/10/2015
80,75 Act. Bear
28/10/2015
79,84 Act. Bear
27/10/2015
81,39 Act. Bear
26/10/2015
80,42 Act. Bear
25/10/2015
80,07 Act. Bear
24/10/2015
80,07 Act. Bear
23/10/2015
80,07 Act. Bear
22/10/2015
81,89 Act. Bear
21/10/2015
84,36 Act. Bear
20/10/2015
84,62 Act. Bear
19/10/2015
84,17 Act. Bear
18/10/2015
84,28 Act. Bear
17/10/2015
84,28 Act. Bear
16/10/2015
84,28 Act. Bear
15/10/2015
85,04 Act. Bear
14/10/2015
86,93 Act. Bear
13/10/2015
85,62 Act. Bear
12/10/2015
84,80 Act. Bear
11/10/2015
84,49 Act. Bear
10/10/2015
84,49 Act. Bear
09/10/2015
84,49 Act. Bear
08/10/2015
85,70 Act. Bear
07/10/2015
86,15 Act. Bear
06/10/2015
86,47 Act. Bear
05/10/2015
87,39 Act. Bear
04/10/2015
91,83 Act. Bear
03/10/2015
91,83 Act. Bear
02/10/2015
91,83 Act. Bear
01/10/2015
93,15 Act. Bear
30/09/2015
92,41 Act. Bear
29/09/2015
96,09 Act. Bear
28/09/2015
95,60 Act. Bear
27/09/2015
92,17 Act. Bear
26/09/2015
92,17 Act. Bear
25/09/2015
92,17 Act. Bear
24/09/2015
95,64 Act. Bear
23/09/2015
93,52 Act. Bear
22/09/2015
93,98 Act. Bear
21/09/2015
89,60 Act. Bear
20/09/2015
90,09 Act. Bear
19/09/2015
90,09 Act. Bear
18/09/2015
90,09 Act. Bear
17/09/2015
86,92 Act. Bear
16/09/2015
87,26 Act. Bear
15/09/2015
88,48 Act. Bear
14/09/2015
89,93 Act. Bear
13/09/2015
89,32 Act. Bear
12/09/2015
89,32 Act. Bear
11/09/2015
89,32 Act. Bear
10/09/2015
88,71 Act. Bear
09/09/2015
87,49 Act. Bear
08/09/2015
88,61 Act. Bear
07/09/2015
90,64 Act. Bear
06/09/2015
91,23 Act. Bear
05/09/2015
91,23 Act. Bear
04/09/2015
91,23 Act. Bear
03/09/2015
87,51 Act. Bear
02/09/2015
90,13 Act. Bear
01/09/2015
91,10 Act. Bear
31/08/2015
87,31 Act. Bear
30/08/2015
86,61 Act. Bear
29/08/2015
86,61 Act. Bear
28/08/2015
86,61 Act. Bear
27/08/2015
86,92 Act. Bear
26/08/2015
91,65 Act. Bear
25/08/2015
91,10 Act. Bear
24/08/2015
96,75 Act. Bear
23/08/2015
89,47 Act. Bear
22/08/2015
89,47 Act. Bear
21/08/2015
89,47 Act. Bear
20/08/2015
85,30 Act. Bear
19/08/2015
82,95 Act. Bear
18/08/2015
80,84 Act. Bear
17/08/2015
80,40 Act. Bear
16/08/2015
80,62 Act. Bear
15/08/2015
80,62 Act. Bear
14/08/2015
80,62 Act. Bear
13/08/2015
80,37 Act. Bear
12/08/2015
81,20 Act. Bear
11/08/2015
78,49 Act. Bear
10/08/2015
76,80 Act. Bear
09/08/2015
78,03 Act. Bear
08/08/2015
78,03 Act. Bear
07/08/2015
78,03 Act. Bear
06/08/2015
77,46 Act. Bear
05/08/2015
77,17 Act. Bear
04/08/2015
78,50 Act. Bear
03/08/2015
78,04 Act. Bear
02/08/2015
78,73 Act. Bear
01/08/2015
78,73 Act. Bear
31/07/2015
78,73 Act. Bear
30/07/2015
79,32 Act. Bear
29/07/2015
79,61 Act. Bear
28/07/2015
80,25 Act. Bear
27/07/2015
81,68 Act. Bear
26/07/2015
79,46 Act. Bear
25/07/2015
79,46 Act. Bear
24/07/2015
79,46 Act. Bear
23/07/2015
78,16 Act. Bear
22/07/2015
78,25 Act. Bear
21/07/2015
77,54 Act. Bear
20/07/2015
76,64 Act. Bear
19/07/2015
77,14 Act. Bear
18/07/2015
77,14 Act. Bear
17/07/2015
77,14 Act. Bear
16/07/2015
77,09 Act. Bear
15/07/2015
78,49 Act. Bear
14/07/2015
78,90 Act. Bear
13/07/2015
79,28 Act. Bear
12/07/2015
81,04 Act. Bear
11/07/2015
81,04 Act. Bear
10/07/2015
81,04 Act. Bear
09/07/2015
84,70 Act. Bear
08/07/2015
87,74 Act. Bear
07/07/2015
88,70 Act. Bear
06/07/2015
86,40 Act. Bear
05/07/2015
83,81 Act. Bear
04/07/2015
83,81 Act. Bear
03/07/2015
83,81 Act. Bear
02/07/2015
83,20 Act. Bear
01/07/2015
82,54 Act. Bear
30/06/2015
84,84 Act. Bear
29/06/2015
83,70 Act. Bear
28/06/2015
78,94 Act. Bear
27/06/2015
78,94 Act. Bear
26/06/2015
78,94 Act. Bear
25/06/2015
79,00 Act. Bear
24/06/2015
78,96 Act. Bear
23/06/2015
78,47 Act. Bear
22/06/2015
78,99 Act. Bear
21/06/2015
83,17 Act. Bear
20/06/2015
83,17 Act. Bear
19/06/2015
83,17 Act. Bear
18/06/2015
83,13 Act. Bear
17/06/2015
84,23 Act. Bear
16/06/2015
83,59 Act. Bear
15/06/2015
83,96 Act. Bear
14/06/2015
81,83 Act. Bear
13/06/2015
81,83 Act. Bear
12/06/2015
81,83 Act. Bear
11/06/2015
80,27 Act. Bear
10/06/2015
80,93 Act. Bear
09/06/2015
83,28 Act. Bear
08/06/2015
82,90 Act. Bear
07/06/2015
81,63 Act. Bear
06/06/2015
81,63 Act. Bear
05/06/2015
81,63 Act. Bear
04/06/2015
80,01 Act. Bear
03/06/2015
79,22 Act. Bear
02/06/2015
79,99 Act. Bear
01/06/2015
79,86 Act. Bear
31/05/2015
79,91 Act. Bear
30/05/2015
79,91 Act. Bear
29/05/2015
79,91 Act. Bear
28/05/2015
78,15 Act. Bear
27/05/2015
77,75 Act. Bear
26/05/2015
79,69 Act. Bear
25/05/2015
78,18 Act. Bear
24/05/2015
77,48 Act. Bear
23/05/2015
77,48 Act. Bear
22/05/2015
77,48 Act. Bear
21/05/2015
77,51 Act. Bear
20/05/2015
77,62 Act. Bear
19/05/2015
77,76 Act. Bear
18/05/2015
79,36 Act. Bear
17/05/2015
80,29 Act. Bear
16/05/2015
80,29 Act. Bear
15/05/2015
80,29 Act. Bear
14/05/2015
80,03 Act. Bear
13/05/2015
81,55 Act. Bear
12/05/2015
81,34 Act. Bear
11/05/2015
79,90 Act. Bear
10/05/2015
79,43 Act. Bear
09/05/2015
79,43 Act. Bear
08/05/2015
79,43 Act. Bear
07/05/2015
82,13 Act. Bear
06/05/2015
82,61 Act. Bear
05/05/2015
82,83 Act. Bear
04/05/2015
80,34 Act. Bear
03/05/2015
81,24 Act. Bear
02/05/2015
81,24 Act. Bear
01/05/2015
81,24 Act. Bear
30/04/2015
81,48 Act. Bear
29/04/2015
81,76 Act. Bear
28/04/2015
79,20 Act. Bear
27/04/2015
77,91 Act. Bear
26/04/2015
79,27 Act. Bear
25/04/2015
79,27 Act. Bear
24/04/2015
79,27 Act. Bear
23/04/2015
80,04 Act. Bear
22/04/2015
79,81 Act. Bear
21/04/2015
79,87 Act. Bear
20/04/2015
80,04 Act. Bear
19/04/2015
81,45 Act. Bear
18/04/2015
81,45 Act. Bear
17/04/2015
81,45 Act. Bear
16/04/2015
79,11 Act. Bear
15/04/2015
77,91 Act. Bear
14/04/2015
78,49 Act. Bear
13/04/2015
77,68 Act. Bear
12/04/2015
77,67 Act. Bear
11/04/2015
77,67 Act. Bear
10/04/2015
77,67 Act. Bear
09/04/2015
78,48 Act. Bear
08/04/2015
79,71 Act. Bear
07/04/2015
79,26 Act. Bear
06/04/2015
80,96 Act. Bear
05/04/2015
81,06 Act. Bear
04/04/2015
81,06 Act. Bear
03/04/2015
81,06 Act. Bear
02/04/2015
81,08 Act. Bear
01/04/2015
81,42 Act. Bear
31/03/2015
81,87 Act. Bear
30/03/2015
80,44 Act. Bear
29/03/2015
82,22 Act. Bear
28/03/2015
82,22 Act. Bear
27/03/2015
82,22 Act. Bear
26/03/2015
82,08 Act. Bear
25/03/2015
81,24 Act. Bear
24/03/2015
79,84 Act. Bear
23/03/2015
80,55 Act. Bear
22/03/2015
80,32 Act. Bear
21/03/2015
80,32 Act. Bear
20/03/2015
80,32 Act. Bear
19/03/2015
82,31 Act. Bear
18/03/2015
82,60 Act. Bear
17/03/2015
83,02 Act. Bear
16/03/2015
82,45 Act. Bear
15/03/2015
84,20 Act. Bear
14/03/2015
84,20 Act. Bear
13/03/2015
84,20 Act. Bear
12/03/2015
84,51 Act. Bear
11/03/2015
85,05 Act. Bear
10/03/2015
86,69 Act. Bear
09/03/2015
84,52 Act. Bear
08/03/2015
84,28 Act. Bear
07/03/2015
84,28 Act. Bear
06/03/2015
84,28 Act. Bear
05/03/2015
83,83 Act. Bear
04/03/2015
84,95 Act. Bear
03/03/2015
85,63 Act. Bear
02/03/2015
84,13 Act. Bear
01/03/2015
84,23 Act. Bear
28/02/2015
84,23 Act. Bear
27/02/2015
84,23 Act. Bear
26/02/2015
84,56 Act. Bear
25/02/2015
85,49 Act. Bear
24/02/2015
85,10 Act. Bear
23/02/2015
85,96 Act. Bear
22/02/2015
86,72 Act. Bear
21/02/2015
86,72 Act. Bear
20/02/2015
86,72 Act. Bear
19/02/2015
86,96 Act. Bear
18/02/2015
87,66 Act. Bear
17/02/2015
88,62 Act. Bear
16/02/2015
88,97 Act. Bear
15/02/2015
88,78 Act. Bear
14/02/2015
88,78 Act. Bear
13/02/2015
88,78 Act. Bear
12/02/2015
90,14 Act. Bear
11/02/2015
92,18 Act. Bear
10/02/2015
91,76 Act. Bear
09/02/2015
93,24 Act. Bear
08/02/2015
91,26 Act. Bear
07/02/2015
91,26 Act. Bear
06/02/2015
91,26 Act. Bear
05/02/2015
90,98 Act. Bear
04/02/2015
90,87 Act. Bear
03/02/2015
91,02 Act. Bear
02/02/2015
93,37 Act. Bear
01/02/2015
94,37 Act. Bear
31/01/2015
94,37 Act. Bear
30/01/2015
94,37 Act. Bear
29/01/2015
93,35 Act. Bear
28/01/2015
94,04 Act. Bear
27/01/2015
93,41 Act. Bear
26/01/2015
91,83 Act. Bear
25/01/2015
93,20 Act. Bear
24/01/2015
93,20 Act. Bear
23/01/2015
93,20 Act. Bear
22/01/2015
93,80 Act. Bear
21/01/2015
96,28 Act. Bear
20/01/2015
97,59 Act. Bear
19/01/2015
98,67 Act. Bear
18/01/2015
100,00 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/01/2018
68,96 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/01/2018
69,12 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/01/2018
68,94 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/01/2018
69,14 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/01/2018
69,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/01/2018
69,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/01/2018
69,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/01/2018
69,47 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/01/2018
69,22 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/01/2018
68,97 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/01/2018
69,10 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/01/2018
69,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/01/2018
69,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/01/2018
69,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/01/2018
70,03 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/01/2018
71,23 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/01/2018
71,64 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/01/2018
71,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/12/2017
71,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/12/2017
71,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/12/2017
71,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/12/2017
70,96 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/12/2017
70,45 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/12/2017
70,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/12/2017
70,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/12/2017
70,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/12/2017
70,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/12/2017
70,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/12/2017
70,06 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/12/2017
70,42 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/12/2017
69,84 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/12/2017
69,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/12/2017
70,34 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/12/2017
70,34 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/12/2017
70,34 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/12/2017
70,43 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/12/2017
69,93 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/12/2017
69,57 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/12/2017
69,95 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/12/2017
69,78 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/12/2017
69,78 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/12/2017
69,78 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/12/2017
70,14 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/12/2017
70,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/12/2017
70,20 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/12/2017
70,12 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/12/2017
71,10 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/12/2017
71,10 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/12/2017
71,10 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/11/2017
70,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/11/2017
69,88 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/11/2017
70,01 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/11/2017
70,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/11/2017
70,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/11/2017
70,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/11/2017
70,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/11/2017
70,25 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/11/2017
70,44 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/11/2017
70,11 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/11/2017
70,47 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/11/2017
70,76 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/11/2017
70,76 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/11/2017
70,76 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/11/2017
70,42 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/11/2017
70,80 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/11/2017
70,59 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/11/2017
70,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/11/2017
69,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/11/2017
69,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/11/2017
69,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/11/2017
69,55 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/11/2017
68,75 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/11/2017
68,68 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/11/2017
68,26 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/11/2017
68,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/11/2017
68,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/11/2017
68,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/11/2017
68,15 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/11/2017
68,01 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/10/2017
68,45 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/10/2017
68,68 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/10/2017
68,88 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/10/2017
68,88 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/10/2017
68,88 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/10/2017
69,16 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/10/2017
70,06 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/10/2017
69,69 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/10/2017
69,73 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/10/2017
69,81 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/10/2017
69,81 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/10/2017
69,81 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/10/2017
69,87 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/10/2017
69,54 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/10/2017
69,79 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/10/2017
69,82 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/10/2017
69,86 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/10/2017
69,86 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/10/2017
69,86 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/10/2017
69,84 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/10/2017
69,81 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/10/2017
70,00 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/10/2017
69,77 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/10/2017
69,92 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/10/2017
69,92 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/10/2017
69,92 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/10/2017
69,74 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/10/2017
70,11 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/10/2017
69,90 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/10/2017
69,96 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/10/2017
70,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/09/2017
70,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/09/2017
70,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/09/2017
70,75 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/09/2017
70,92 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/09/2017
71,30 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/09/2017
71,28 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/09/2017
71,26 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/09/2017
71,26 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/09/2017
71,26 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/09/2017
71,30 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/09/2017
71,59 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/09/2017
71,47 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/09/2017
71,57 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/09/2017
71,83 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/09/2017
71,83 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/09/2017
71,83 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/09/2017
71,62 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/09/2017
71,69 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/09/2017
71,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/09/2017
72,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/09/2017
73,29 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/09/2017
73,29 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/09/2017
73,29 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/09/2017
73,29 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/09/2017
73,59 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/09/2017
73,88 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/09/2017
73,68 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/09/2017
73,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/09/2017
73,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/09/2017
73,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/08/2017
73,88 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/08/2017
74,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/08/2017
74,62 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/08/2017
73,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/08/2017
73,55 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/08/2017
73,55 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/08/2017
73,55 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/08/2017
73,42 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/08/2017
73,55 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/08/2017
73,19 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/08/2017
73,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/08/2017
73,42 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/08/2017
73,42 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/08/2017
73,42 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/08/2017
73,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/08/2017
72,62 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/08/2017
73,10 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/08/2017
73,34 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/08/2017
74,32 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/08/2017
74,32 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/08/2017
74,32 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/08/2017
73,73 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/08/2017
73,00 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/08/2017
72,04 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/08/2017
72,24 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/08/2017
72,22 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/08/2017
72,22 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/08/2017
72,22 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/08/2017
73,12 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/08/2017
73,29 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/08/2017
72,94 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/07/2017
73,54 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/07/2017
73,16 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/07/2017
73,16 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/07/2017
73,16 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/07/2017
72,64 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/07/2017
72,68 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/07/2017
73,06 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/07/2017
73,49 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/07/2017
73,55 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/07/2017
73,55 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/07/2017
73,55 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/07/2017
72,57 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/07/2017
72,55 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/07/2017
73,01 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/07/2017
72,24 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/07/2017
72,05 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/07/2017
72,05 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/07/2017
72,05 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/07/2017
72,01 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/07/2017
72,28 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/07/2017
73,35 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/07/2017
73,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/07/2017
73,38 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/07/2017
73,38 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/07/2017
73,38 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/07/2017
73,42 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/07/2017
73,08 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/07/2017
73,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/07/2017
72,86 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/07/2017
73,94 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/07/2017
73,94 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/06/2017
73,94 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/06/2017
73,32 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/06/2017
72,01 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/06/2017
71,96 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/06/2017
71,49 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/06/2017
71,87 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/06/2017
71,87 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/06/2017
71,87 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/06/2017
71,63 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/06/2017
71,66 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/06/2017
71,54 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/06/2017
71,16 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/06/2017
71,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/06/2017
71,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/06/2017
71,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/06/2017
72,29 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/06/2017
71,85 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/06/2017
71,66 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/06/2017
71,95 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/06/2017
71,17 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/06/2017
71,17 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/06/2017
71,17 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/06/2017
71,61 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/06/2017
71,92 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/06/2017
71,82 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/06/2017
71,32 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/06/2017
71,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/06/2017
71,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/06/2017
71,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/06/2017
71,63 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/05/2017
71,94 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/05/2017
71,86 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/05/2017
71,60 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/05/2017
71,61 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/05/2017
71,61 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/05/2017
71,61 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/05/2017
71,50 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/05/2017
71,46 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/05/2017
71,33 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/05/2017
71,70 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/05/2017
71,58 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/05/2017
71,58 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/05/2017
71,58 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/05/2017
72,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/05/2017
71,64 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/05/2017
70,55 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/05/2017
70,68 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/05/2017
70,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/05/2017
70,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/05/2017
70,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/05/2017
71,23 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/05/2017
70,86 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/05/2017
70,85 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/05/2017
70,99 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/05/2017
70,71 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/05/2017
70,71 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/05/2017
70,71 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/05/2017
71,42 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/05/2017
72,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/05/2017
72,55 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/05/2017
73,10 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/04/2017
73,10 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/04/2017
73,10 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/04/2017
73,10 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/04/2017
73,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/04/2017
72,83 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/04/2017
72,75 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/04/2017
72,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/04/2017
75,96 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/04/2017
75,96 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/04/2017
75,96 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/04/2017
75,97 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/04/2017
76,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/04/2017
76,68 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/04/2017
75,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/04/2017
75,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/04/2017
75,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/04/2017
75,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/04/2017
75,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/04/2017
75,46 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/04/2017
75,43 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/04/2017
75,21 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/04/2017
74,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/04/2017
74,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/04/2017
74,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/04/2017
75,02 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/04/2017
75,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/04/2017
75,20 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/04/2017
75,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/04/2017
74,83 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/04/2017
74,83 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/03/2017
74,83 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/03/2017
75,25 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/03/2017
75,50 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/03/2017
75,72 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/03/2017
76,35 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/03/2017
76,22 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/03/2017
76,22 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/03/2017
76,22 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/03/2017
76,04 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/03/2017
76,75 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/03/2017
76,56 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/03/2017
76,38 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/03/2017
76,20 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/03/2017
76,20 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/03/2017
76,20 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/03/2017
76,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/03/2017
77,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/03/2017
77,31 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/03/2017
76,96 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/03/2017
76,95 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/03/2017
76,95 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/03/2017
76,95 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/03/2017
77,10 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/03/2017
77,57 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/03/2017
77,68 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/03/2017
77,63 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/03/2017
77,28 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/03/2017
77,28 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/03/2017
77,28 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/03/2017
77,71 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/03/2017
77,59 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/02/2017
79,28 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/02/2017
79,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/02/2017
79,66 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/02/2017
79,66 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/02/2017
79,66 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/02/2017
78,96 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/02/2017
78,84 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/02/2017
78,84 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/02/2017
79,49 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/02/2017
79,58 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/02/2017
79,58 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/02/2017
79,58 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/02/2017
79,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/02/2017
79,23 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/02/2017
79,59 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/02/2017
79,68 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/02/2017
80,54 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/02/2017
80,54 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/02/2017
80,54 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/02/2017
80,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/02/2017
81,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/02/2017
81,46 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/02/2017
81,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/02/2017
80,55 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/02/2017
80,55 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/02/2017
80,55 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/02/2017
81,04 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/02/2017
81,02 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/01/2017
81,74 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/01/2017
80,95 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/01/2017
80,00 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/01/2017
80,00 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/01/2017
80,00 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/01/2017
79,63 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/01/2017
79,46 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/01/2017
80,56 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/01/2017
80,77 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/01/2017
80,17 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/01/2017
80,17 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/01/2017
80,17 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/01/2017
80,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/01/2017
80,31 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/01/2017
80,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/01/2017
80,30 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/01/2017
79,60 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/01/2017
79,60 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/01/2017
79,60 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/01/2017
80,52 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/01/2017
80,01 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/01/2017
80,06 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/01/2017
80,01 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/01/2017
79,73 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/01/2017
79,73 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/01/2017
79,73 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/01/2017
79,84 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/01/2017
79,85 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/01/2017
79,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/01/2017
80,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/01/2017
80,52 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/12/2016
80,52 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/12/2016
80,52 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/12/2016
80,99 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/12/2016
80,82 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/12/2016
80,82 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/12/2016
80,94 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/12/2016
80,94 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/12/2016
80,94 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/12/2016
80,94 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/12/2016
81,06 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/12/2016
81,03 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/12/2016
80,87 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/12/2016
81,41 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/12/2016
81,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/12/2016
81,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/12/2016
81,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/12/2016
81,64 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/12/2016
82,62 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/12/2016
81,98 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/12/2016
82,96 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/12/2016
83,01 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/12/2016
83,01 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/12/2016
83,01 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/12/2016
83,32 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/12/2016
84,49 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/12/2016
85,64 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/12/2016
87,01 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/12/2016
88,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/12/2016
88,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/12/2016
88,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/12/2016
87,68 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/11/2016
87,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/11/2016
87,47 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/11/2016
88,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/11/2016
87,23 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/11/2016
87,23 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/11/2016
87,23 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/11/2016
87,46 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/11/2016
87,71 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/11/2016
87,36 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/11/2016
87,69 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/11/2016
88,06 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/11/2016
88,06 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/11/2016
88,06 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/11/2016
87,46 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/11/2016
87,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/11/2016
87,25 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/11/2016
87,65 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/11/2016
87,95 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/11/2016
87,95 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/11/2016
87,95 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/11/2016
87,48 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/11/2016
87,20 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/11/2016
88,16 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/11/2016
88,60 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/11/2016
90,28 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/11/2016
90,28 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/11/2016
90,28 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/11/2016
89,72 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/11/2016
89,52 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/11/2016
88,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/10/2016
87,35 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/10/2016
86,70 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/10/2016
86,70 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/10/2016
86,70 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/10/2016
86,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/10/2016
86,68 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/10/2016
86,50 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/10/2016
86,32 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/10/2016
86,79 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/10/2016
86,79 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/10/2016
86,79 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/10/2016
86,82 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/10/2016
87,42 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/10/2016
87,68 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/10/2016
88,84 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/10/2016
88,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/10/2016
88,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/10/2016
88,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/10/2016
89,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/10/2016
88,92 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/10/2016
88,59 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/10/2016
88,15 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/10/2016
89,21 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/10/2016
89,21 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/10/2016
89,21 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/10/2016
88,60 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/10/2016
88,46 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/10/2016
88,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/10/2016
89,30 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/10/2016
89,22 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/10/2016
89,22 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/09/2016
89,22 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/09/2016
89,54 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/09/2016
89,56 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/09/2016
90,18 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/09/2016
90,10 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/09/2016
88,47 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/09/2016
88,47 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/09/2016
88,47 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/09/2016
87,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/09/2016
90,01 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/09/2016
90,55 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/09/2016
90,44 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/09/2016
91,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/09/2016
91,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/09/2016
91,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/09/2016
90,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/09/2016
90,64 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/09/2016
90,34 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/09/2016
89,22 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/09/2016
88,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/09/2016
88,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/09/2016
88,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/09/2016
87,21 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/09/2016
86,99 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/09/2016
87,61 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/09/2016
87,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/09/2016
87,35 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/09/2016
87,35 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/09/2016
87,35 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/09/2016
89,19 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/08/2016
89,03 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/08/2016
88,81 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/08/2016
89,78 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/08/2016
89,44 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/08/2016
89,44 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/08/2016
89,44 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/08/2016
90,12 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/08/2016
89,51 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/08/2016
89,96 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/08/2016
90,99 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/08/2016
90,76 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/08/2016
90,76 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/08/2016
90,76 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/08/2016
89,95 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/08/2016
90,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/08/2016
89,35 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/08/2016
88,47 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/08/2016
88,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/08/2016
88,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/08/2016
88,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/08/2016
88,41 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/08/2016
89,32 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/08/2016
89,01 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/08/2016
90,42 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/08/2016
90,71 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/08/2016
90,71 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/08/2016
90,71 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/08/2016
92,05 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/08/2016
92,76 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/08/2016
92,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/08/2016
91,05 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/07/2016
90,35 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/07/2016
90,35 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/07/2016
90,35 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/07/2016
91,11 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/07/2016
90,11 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/07/2016
90,78 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/07/2016
90,96 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/07/2016
91,00 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/07/2016
91,00 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/07/2016
91,00 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/07/2016
91,12 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/07/2016
91,17 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/07/2016
92,30 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/07/2016
91,74 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/07/2016
91,46 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/07/2016
91,46 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/07/2016
91,46 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/07/2016
91,33 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/07/2016
92,50 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/07/2016
92,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/07/2016
93,84 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/07/2016
95,44 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/07/2016
95,44 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/07/2016
95,44 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/07/2016
97,47 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/07/2016
98,14 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/07/2016
96,41 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/07/2016
94,82 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/07/2016
94,17 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/07/2016
94,17 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/07/2016
94,17 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/06/2016
94,78 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/06/2016
95,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/06/2016
98,52 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/06/2016
100,81 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/06/2016
98,04 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/06/2016
98,04 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/06/2016
98,04 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/06/2016
90,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/06/2016
92,11 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/06/2016
92,46 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/06/2016
93,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/06/2016
96,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/06/2016
96,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/06/2016
96,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/06/2016
97,61 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/06/2016
97,24 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/06/2016
98,41 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/06/2016
96,50 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/06/2016
94,64 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/06/2016
94,64 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/06/2016
94,64 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/06/2016
92,24 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/06/2016
91,36 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/06/2016
90,74 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/06/2016
91,93 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/06/2016
92,17 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/06/2016
92,17 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/06/2016
92,17 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/06/2016
91,08 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/06/2016
91,06 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/05/2016
90,33 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/05/2016
89,57 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/05/2016
89,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/05/2016
89,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/05/2016
89,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/05/2016
90,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/05/2016
90,49 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/05/2016
92,15 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/05/2016
94,64 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/05/2016
93,99 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/05/2016
93,99 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/05/2016
93,99 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/05/2016
95,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/05/2016
94,25 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/05/2016
94,85 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/05/2016
94,45 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/05/2016
94,41 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/05/2016
94,41 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/05/2016
94,41 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/05/2016
95,21 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/05/2016
94,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/05/2016
93,84 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/05/2016
94,75 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/05/2016
95,38 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/05/2016
95,38 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/05/2016
95,38 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/05/2016
95,38 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/05/2016
95,75 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/05/2016
94,63 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/05/2016
92,86 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/05/2016
93,26 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/04/2016
93,26 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/04/2016
93,26 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/04/2016
90,55 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/04/2016
90,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/04/2016
90,87 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/04/2016
91,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/04/2016
90,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/04/2016
90,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/04/2016
90,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/04/2016
90,10 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/04/2016
90,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/04/2016
91,24 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/04/2016
92,75 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/04/2016
93,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/04/2016
93,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/04/2016
93,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/04/2016
92,90 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/04/2016
93,57 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/04/2016
96,77 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/04/2016
97,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/04/2016
97,79 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/04/2016
97,79 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/04/2016
97,79 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/04/2016
99,19 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/04/2016
98,08 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/04/2016
98,74 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/04/2016
96,44 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/04/2016
96,75 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/04/2016
96,75 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/04/2016
96,75 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/03/2016
95,12 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/03/2016
93,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/03/2016
95,16 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/03/2016
95,76 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/03/2016
95,76 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/03/2016
95,76 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/03/2016
95,76 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/03/2016
95,76 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/03/2016
94,04 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/03/2016
93,80 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/03/2016
93,88 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/03/2016
93,62 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/03/2016
93,62 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/03/2016
93,62 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/03/2016
94,14 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/03/2016
93,57 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/03/2016
93,41 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/03/2016
92,67 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/03/2016
93,24 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/03/2016
93,24 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/03/2016
93,24 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/03/2016
96,59 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/03/2016
95,16 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/03/2016
95,61 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/03/2016
95,02 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/03/2016
94,52 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/03/2016
94,52 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/03/2016
94,52 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/03/2016
95,30 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/03/2016
95,01 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/03/2016
95,84 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/02/2016
97,52 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/02/2016
98,08 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/02/2016
98,08 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/02/2016
98,08 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/02/2016
99,88 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/02/2016
101,96 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/02/2016
99,64 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/02/2016
98,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/02/2016
100,30 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/02/2016
100,30 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/02/2016
100,30 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/02/2016
99,47 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/02/2016
99,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/02/2016
102,16 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/02/2016
101,71 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/02/2016
104,67 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/02/2016
104,67 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/02/2016
104,67 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/02/2016
107,73 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/02/2016
103,69 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/02/2016
105,72 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/02/2016
103,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/02/2016
100,63 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/02/2016
100,63 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/02/2016
100,63 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/02/2016
99,74 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/02/2016
100,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/02/2016
98,24 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/02/2016
96,04 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/01/2016
95,33 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/01/2016
95,33 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/01/2016
95,33 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/01/2016
97,48 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/01/2016
95,48 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/01/2016
95,95 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/01/2016
96,95 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/01/2016
96,28 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/01/2016
96,28 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/01/2016
96,28 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/01/2016
98,95 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/01/2016
101,10 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/01/2016
97,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/01/2016
99,42 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/01/2016
98,86 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/01/2016
98,86 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/01/2016
98,86 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/01/2016
96,58 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/01/2016
95,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/01/2016
95,33 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/01/2016
96,58 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/01/2016
96,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/01/2016
96,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/01/2016
96,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/01/2016
94,83 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/01/2016
93,21 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/01/2016
92,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/01/2016
92,48 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/01/2016
89,67 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/01/2016
89,67 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/01/2016
89,67 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/12/2015
89,67 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/12/2015
89,12 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/12/2015
88,42 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/12/2015
90,02 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/12/2015
89,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/12/2015
89,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/12/2015
89,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/12/2015
89,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/12/2015
89,21 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/12/2015
91,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/12/2015
91,31 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/12/2015
90,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/12/2015
90,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/12/2015
90,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/12/2015
88,84 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/12/2015
90,51 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/12/2015
90,66 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/12/2015
93,72 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/12/2015
91,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/12/2015
91,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/12/2015
91,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/12/2015
90,05 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/12/2015
89,86 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/12/2015
89,31 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/12/2015
87,68 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/12/2015
88,48 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/12/2015
88,48 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/12/2015
88,48 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/12/2015
88,15 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/12/2015
85,08 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/12/2015
84,82 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/11/2015
84,19 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/11/2015
84,62 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/11/2015
84,62 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/11/2015
84,62 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/11/2015
84,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/11/2015
85,29 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/11/2015
86,63 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/11/2015
85,74 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/11/2015
85,57 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/11/2015
85,57 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/11/2015
85,57 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/11/2015
85,66 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/11/2015
86,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/11/2015
85,65 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/11/2015
88,00 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/11/2015
88,05 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/11/2015
88,05 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/11/2015
88,05 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/11/2015
87,36 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/11/2015
85,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/11/2015
86,47 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/11/2015
86,67 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/11/2015
85,45 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/11/2015
85,45 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/11/2015
85,45 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/11/2015
85,96 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/11/2015
86,18 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/11/2015
86,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/11/2015
86,30 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/11/2015
86,72 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/10/2015
86,72 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/10/2015
86,72 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/10/2015
86,85 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/10/2015
86,67 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/10/2015
87,71 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/10/2015
86,86 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/10/2015
86,59 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/10/2015
86,59 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/10/2015
86,59 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/10/2015
88,51 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/10/2015
90,75 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/10/2015
91,22 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/10/2015
90,80 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/10/2015
91,00 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/10/2015
91,00 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/10/2015
91,00 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/10/2015
91,74 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/10/2015
93,12 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/10/2015
92,28 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/10/2015
91,58 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/10/2015
91,50 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/10/2015
91,50 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/10/2015
91,50 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/10/2015
92,23 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/10/2015
92,19 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/10/2015
92,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/10/2015
93,24 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/10/2015
96,47 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/10/2015
96,47 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/10/2015
96,47 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/10/2015
97,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/09/2015
96,10 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/09/2015
98,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/09/2015
98,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/09/2015
95,90 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/09/2015
95,90 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/09/2015
95,90 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/09/2015
98,98 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/09/2015
97,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/09/2015
97,19 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/09/2015
93,99 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/09/2015
94,87 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/09/2015
94,87 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/09/2015
94,87 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/09/2015
92,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/09/2015
92,20 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/09/2015
93,49 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/09/2015
94,45 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/09/2015
94,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/09/2015
94,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/09/2015
94,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/09/2015
93,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/09/2015
91,76 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/09/2015
92,80 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/09/2015
93,86 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/09/2015
94,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/09/2015
94,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/09/2015
94,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/09/2015
91,87 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/09/2015
93,96 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/09/2015
94,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/08/2015
91,99 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/08/2015
91,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/08/2015
91,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/08/2015
91,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/08/2015
91,69 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/08/2015
94,99 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/08/2015
93,62 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/08/2015
98,24 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/08/2015
93,26 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/08/2015
93,26 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/08/2015
93,26 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/08/2015
90,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/08/2015
88,43 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/08/2015
86,80 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/08/2015
86,74 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/08/2015
86,92 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/08/2015
86,92 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/08/2015
86,92 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/08/2015
86,31 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/08/2015
87,10 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/08/2015
84,28 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/08/2015
82,71 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/08/2015
83,57 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/08/2015
83,57 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/08/2015
83,57 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/08/2015
82,92 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/08/2015
82,75 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/08/2015
84,08 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/08/2015
83,72 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/08/2015
84,56 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/08/2015
84,56 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/07/2015
84,56 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/07/2015
84,97 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/07/2015
85,17 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/07/2015
85,68 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/07/2015
86,70 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/07/2015
84,66 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/07/2015
84,66 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/07/2015
84,66 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/07/2015
83,87 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/07/2015
83,85 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/07/2015
83,56 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/07/2015
82,70 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/07/2015
83,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/07/2015
83,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/07/2015
83,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/07/2015
82,94 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/07/2015
84,18 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/07/2015
84,57 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/07/2015
84,97 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/07/2015
86,49 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/07/2015
86,49 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/07/2015
86,49 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/07/2015
89,33 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/07/2015
91,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/07/2015
92,83 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/07/2015
90,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/07/2015
88,94 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/07/2015
88,94 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/07/2015
88,94 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/07/2015
88,43 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/07/2015
87,62 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/06/2015
89,50 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/06/2015
88,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/06/2015
84,80 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/06/2015
84,80 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/06/2015
84,80 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/06/2015
85,05 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/06/2015
85,05 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/06/2015
84,70 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/06/2015
85,42 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/06/2015
89,08 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/06/2015
89,08 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/06/2015
89,08 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/06/2015
89,22 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/06/2015
89,81 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/06/2015
89,18 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/06/2015
89,60 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/06/2015
87,98 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/06/2015
87,98 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/06/2015
87,98 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/06/2015
86,78 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/06/2015
87,41 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/06/2015
89,24 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/06/2015
88,94 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/06/2015
87,99 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/06/2015
87,99 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/06/2015
87,99 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/06/2015
86,86 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/06/2015
86,20 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/06/2015
86,74 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/06/2015
86,42 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/05/2015
86,56 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/05/2015
86,56 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/05/2015
86,56 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/05/2015
84,71 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/05/2015
84,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/05/2015
85,57 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/05/2015
84,77 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/05/2015
84,24 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/05/2015
84,24 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/05/2015
84,24 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/05/2015
84,11 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/05/2015
84,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/05/2015
84,63 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/05/2015
86,60 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/05/2015
87,19 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/05/2015
87,19 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/05/2015
87,19 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/05/2015
86,49 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/05/2015
87,74 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/05/2015
87,28 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/05/2015
86,12 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/05/2015
85,77 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/05/2015
85,77 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/05/2015
85,77 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/05/2015
88,12 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/05/2015
88,23 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/05/2015
88,57 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/05/2015
86,54 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/05/2015
87,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/05/2015
87,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/05/2015
87,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/04/2015
87,13 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/04/2015
87,17 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/04/2015
84,92 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/04/2015
83,68 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/04/2015
85,03 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/04/2015
85,03 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/04/2015
85,03 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/04/2015
85,47 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/04/2015
84,88 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/04/2015
85,00 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/04/2015
85,10 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/04/2015
86,14 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/04/2015
86,14 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/04/2015
86,14 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/04/2015
84,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/04/2015
83,26 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/04/2015
83,68 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/04/2015
82,80 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/04/2015
83,06 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/04/2015
83,06 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/04/2015
83,06 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/04/2015
83,84 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/04/2015
84,73 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/04/2015
84,15 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/04/2015
85,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/04/2015
85,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/04/2015
85,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/04/2015
85,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/04/2015
85,39 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/04/2015
85,49 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/03/2015
85,89 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/03/2015
85,20 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/03/2015
86,38 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/03/2015
86,38 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/03/2015
86,38 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/03/2015
86,60 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/03/2015
86,27 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/03/2015
85,19 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/03/2015
85,96 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/03/2015
85,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/03/2015
85,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/03/2015
85,40 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/03/2015
86,70 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/03/2015
86,76 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/03/2015
86,67 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/03/2015
85,87 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/03/2015
87,08 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/03/2015
87,08 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/03/2015
87,08 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/03/2015
87,44 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/03/2015
87,25 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/03/2015
89,31 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/03/2015
88,26 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/03/2015
88,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/03/2015
88,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/03/2015
88,09 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/03/2015
88,07 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/03/2015
88,94 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/03/2015
89,81 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/03/2015
88,77 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/03/2015
88,58 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/02/2015
88,58 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/02/2015
88,58 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/02/2015
89,18 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/02/2015
90,03 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/02/2015
89,90 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/02/2015
90,61 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/02/2015
91,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/02/2015
91,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/02/2015
91,37 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/02/2015
91,44 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/02/2015
92,03 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
17/02/2015
92,77 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
16/02/2015
92,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
15/02/2015
92,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
14/02/2015
92,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
13/02/2015
92,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
12/02/2015
93,35 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
11/02/2015
94,58 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
10/02/2015
94,33 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
09/02/2015
95,34 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
08/02/2015
93,95 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
07/02/2015
93,95 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
06/02/2015
93,95 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
05/02/2015
93,65 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
04/02/2015
93,49 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
03/02/2015
93,53 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
02/02/2015
94,77 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
01/02/2015
95,31 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
31/01/2015
95,31 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
30/01/2015
95,31 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
29/01/2015
94,74 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
28/01/2015
95,10 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
27/01/2015
94,84 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
26/01/2015
93,69 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
25/01/2015
94,59 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
24/01/2015
94,59 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
23/01/2015
94,59 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
22/01/2015
96,33 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
21/01/2015
97,91 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
20/01/2015
98,67 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
19/01/2015
99,41 AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF
18/01/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF -31,04-11,6416,98-0,67
Act. Bear -55,79-23,8023,38-1,01
MSCI EMU 32,229,7515,510,65
Performances annuelles
 2017201620152014201320122011
AMUNDI ETF SHORTEUROSTOXX50DAILYUCITSETF -11,37-10,20-12,43-7,82-21,07-19,967,32
Act. Bear -27,86-21,63-15,77-11,47-34,74-26,064,81
MSCI EMU 12,564,679,934,0623,3518,37-14,62

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 20 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus